(if anyone has corrections or suggestions, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Law of 6 June 1947 - Establishing the Gold Star, Ho Chi Minh, and Independence Orders

Vietnamese English

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 58/SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét rằng những người có công với nước phải được Chính phủ và Quốc dân nhớ ơn và tưởng lệ,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay đặt 3 thứ huân chương:

1- Huân chương "Sao vàng"

2- Huân chương "Hồ Chí Minh"

3- Huân chương "Độc lập".

Điều thứ 2

Những thứ huân chương này dùng để thưởng hoặc truy tặng cho đoàn thể hay những người nào có công với nước, với dân.

Ba thứ huân chương này cũng có thể dùng để tặng các nhân vật ngoại quốc đã có công với nước Việt Nam.

Điều thứ 3

Huân chương "Sao vàng", "Hồ Chí Minh" và "Độc lập" đều do Sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng.

I- HUÂN CHƯƠNG "SAO VÀNG"

Điều thứ 4

Huân chương "Sao vàng" là thứ huân chương quý nhất của nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Huân chương này chỉ có một hạng và để tặng những người có công đức vĩ đại với dân tộc.

Điều thứ 5

Huân chương "Sao vàng" son Sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận.

Điều thứ 6

Trong những cuộc đại lễ, khi có người mang huân chương "Sao vàng" đến, thì sẽ cử một bản nhạc chào do thể lệ định sau.

II- HUÂN CHƯƠNG "HỒ CHÍ MINH"

Điều thứ 7

Huân chương "Hồ Chí Minh" có 3 hạng:

- Hạng nhất

- Hạng nhì

- Hạng ba.

Điều thứ 8

Huân chương "Hồ Chí Minh" để tặng những người tài, đức, có công với dân tộc.

Điều thứ 9

Trong những cuộc đại lễ, những người mang huân chương "Hồ Chí Minh" đến sẽ được đội danh dự chào.

III- HUÂN CHƯƠNG "ĐỘC LẬP"

Điều thứ 10

Huân chương "Độc lập" có 3 hạng:

- Hạng nhất

- Hạng nhì

- Hạng ba.

Điều thứ 11

Huân chương "Độc lập" để tặng những người có công đặc biệt trong việc cứu quốc hoặc kiến quốc.

Điều thứ 12

Các chi tiết thi hành sẽ do Viện Huân chương ấn định sau.

Điều thứ 13

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

LAW

OF THE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM NUMBER 58 / SL DATED 6 JUNE 1947

THE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT

Considering that people with meritorious services to the country must be remembered and commemorated by the Government and the People,

Considering the proposal of the Minister of Home Affairs and the Minister of Defense,

After the Government Council has compromised,

DECREED:

Article 1

Now establish 3 orders:

1- "Gold Star" Order

2- "Hồ Chí Minh" Order

3- "Independence" Order.

Article 2

These orders are used to confer or posthumously confer to organizations or individuals with meritorious services to the country and the people.

These three orders can also be conferred to foreigners who have contributed to Vietnam.

Article 3

The "Gold Star", "Ho Chi Minh" and "Independence" orders are all conferred by decree of the President of the Democratic Republic of Vietnam.

I- "GOLD STAR" ORDER

Article 4

The "Gold Star" Order is the most precious order of the Democratic Republic of Vietnam. This order has only one rank and is given to the people providing great merit to the nation.

Article 5

The "Gold Star" Order is awarded by decree of the President of the Democratic Republic of Vietnam after the Government Council's agreement.

Article 6

During great events, when someone carries a "Gold Star" Order, he / she will be greeted with a musical salute determined by the following rules.

II- "HỒ CHÍ MINH" ORDER

Article 7

The "Hồ Chí Minh" Order has 3 grades:

- First class

- Second class

- Third class.

Article 8

The "Hồ Chí Minh" Order is given to talented and virtuous people who have great merits to the nation.

Article 9

During the great ceremonies, those who bring the "Ho Chi Minh" order will be greeted by the honor team.

III- "INDEPENDENCE" ORDER

Article 10

The "Independence" Order has 3 grades:

- First class

- Second class

- Third class.

Article 11

The "Independence" Order is given to people with special merit in national salvation or national construction.

Article 12

Implementation details will be determined by the Institute of Medals.

Article 13

The Minister of Home Affairs shall implement in accordance with this Law.

 

Hồ Chí Minh

(Signed)

 

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/sac-lenh-58-sl-dat-3-huan-chuong-sao-vang-ho-chi-minh-doc-lap on 2019.11.24.