(This is a draft page still under preparation - please let me know any corrections or additional information/examples.)

Orders of Vietnam - Huân Chương Việt nam

  Name in English Name in Vietnamese Classes Date Established  
O-01 Gold Star Order Huân Chương Sao Vàng 1 6 June 1947  
O-02 Ho Chi Minh Order Huân Chương Hồ Chí Minh 1 6 June 1947  
O-03 Independence Order Huân Chương Độc Lập 3 6 June 1947  
O-04 Military Exploit Order Huân Chương Quân Công 3 15 May 1947  
O-05 Labor Order Huân Chương Lao Động 3 1 May 1950  
O-06 Fatherland Defence Order Huân Chương Bảo Vệ Tổ quốc 1 26 November 2003  
O-07 Combatant Order Huân Chương Chiến Công 3 15 May 1947  
O-08 National Unity Order Huân chương Đại đoàn kết dân tộc 1 26 November 2003  
O-09 Bravery Order Huân chương Dũng cảm 1 26 November 2003  
O-10 Friendship Order Huân Chương Hữu Nghị 1 28 January 1977  
O-11 Soldier of Glory Order Huân Chương Chiến Sỹ Vẻ Vang 3 16 September 1961  
O-12 Liberaton Army Order Huân Chương Quân Giải Phóng Việt nam 3 2 February 1958 obsolete
O-13 Victory Order Huân Chương Chiến Thắng 3 2 February 1958  
O-14 Resistance Order Huân Chương Kháng Chiến 3 20 August 1948  
O-15 NLF Fatherland Order Huân Chương Tổ Quốc 1 23 September 1963 obsolete
O-16 NLF Liberation Exploit Order Huân Chương Quân Công Giải Phóng 3 23 September 1963 obsolete
O-17 NLF Brass Fortress Order Huân Chương Thành Đồng 3 23 September 1963 obsolete
O-18 NLF Resolution for Victory Order Huân Chương Quyết Thắng 3 9 August 1965 obsolete
O-19 NLF Liberation War Exploit Order Huân Chương Chiến Công Giải Phóng 3 23 September 1963 obsolete
O-20 NLF Liberation Order Huân Chương Giải Phóng 3 9 August 1965 obsolete
O-21 NLF Soldier of Liberation Order Huân Chương Chiến Sĩ Giải Phóng 3 6 July 1966 obsolete