Law 216-SL of 20 August 1948 - Establishing the Resistance Order

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 216/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948  ĐẶT HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng;

Xét cần tưởng lệ những người có công với công cuộc kháng chiến;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt ra "Huân chương kháng chiến" để thưởng những người Việt Nam bất cứ là nhân viên giúp việc trong các cơ quan Chính phủ hay là dân chúng hoặc những đoàn thể có công với Quân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.

Điều thứ 2

Huân chương kháng chiến có ba hạng:

Hạng nhất do Sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam, chuẩn cấp theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; hạng nhì và hạng ba do Nghị định liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng chuẩn cấp.

Điều thứ 3

Các chi tiết thi hành sẽ do các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng ấn định.

Điều thứ 4

Các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

LAW

OF THE PRESIDENT OF THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM NO 216 / SL DATED AUGUST 20, 1948 ESTABLISHING THE RESISTANCE ORDER

CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM

At the request of the Minister of the Interior and National Defense;

Considering the need to honor those who have contributed to the resistance war;

After discussion of the Government Council;

DECREE:

Article 1

The "Resistance Order" is now established to reward Vietnamese people who are government employees or citizens or mass organizations with merits to the Army or Defense and Resistance organizations.

Article 2

The resistance order has three classes:

First class is granted by the Ordinance on the President of Vietnam, at the proposal of the Minister of Defense and Minister of Home Affairs; second and third grades issued by inter-ministerial Decree of the Ministry of the Interior - Defense.

Article 3

Implementation details will be determined by the Interior and Defense Ministers.

Article 4

The Ministers of the Interior and the Defense are in charge of executing the Ordinance.

 

Ho Chi Minh

(Signed)

 

Vietnamese version retreived from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Sac-lenh-216-SL-dat-Huan-chuong-Khang-chien/36368/noi-dung.aspx on 2019.11.03.

English version originally from Google translate and further corrected.