(if anyone is interested to improve the English translation, or has an official translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Law 65B / SL of 1 May 1950

Vietnamese English

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ SỐ 65B/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 83 ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Xét cần tưởng lễ những người lao động trí óc và chân tay có công với cuộc kháng chiến kiến quốc;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt ra "Huân chương Lao động" để tặng thưởng những người có thành tích đặc biệt trong mọi hoạt động bằng trí óc hay chân tay.

Điều 2 : Huân chương lao động có ba hạng :

- Hạng nhất,

- Hạng nhì,

- Hạng ba,

Huân chương Lao động hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba do nghị định Thủ tướng Chính phủ tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Điều 3 : Các chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 4 : Phó Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

LAW

THE PRESIDENT OF THE GOVERNMENT NO. 65B / SL MAY 1, 1950

CHAIRMAN OF VIETNAMESE DEMOCRATIC REPUBLIC OF REPUBLIC

Order of the decree No. 83 on September 17, 1947 established the Medal Institute;

At the proposal of the Minister of Labor;

Considering the need to pay homage to the intellectual and manual workers who have contributed to the national resistance war;

At the resolution of the Government Council after the National Assembly Standing Committee agrees;

DECREED:

Article 1: Now set up "Labor Medal" to reward those with special achievements in all activities by mind or limbs.

Article 2: Labor Medal has three grades:

- First class,

- Second class,

- Third class,

First-class Labor Medal issued by the decree of the President of the Democratic Republic of Vietnam at the request of the Minister of Labor.

Second-class and third-class Labor Medals awarded by the Prime Minister's decree, at the proposal of the Minister of Labor.

Article 3: Details of implementation of this ordinance shall be fixed by the Prime Minister.

Article 4: The Deputy Prime Minister decrees the execution order.

 

Hồ Chí Minh

(Signed)