Resolution 58-NQ / QHK6 of January 28, 1977 - establishing the Friendship Order

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-NQ/QH/K6

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1977 

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VIỆC ĐẶT HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp năm 1959; Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Đặt huân chương Hữu nghị để tặng thưởng những tổ chức và cá nhân nước ngoài đã có công giúp nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hoặc đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển tình hữu nghị với nhân dân Việt Nam.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

 

On behalf of the National Assembly
Standing Committee
 ******

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
********

Number: 58-NQ / QH / K6

Hanoi, January 28, 1977 

 

RESOLUTION

REGULATIONS ON THE ESTABLISHMENT OF THE FRIENDSHIP ORDER

THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 53 of the Constitution of 1959; At the request of the Government Council.

RESOLUTION:

Setting up a Friendship Order to reward foreign organizations and individuals who have made merits in helping the Vietnamese people in the cause of resistance against the United States, national salvation, national defense and construction, or made valuable contributions. deeply on developing friendship with the people of Vietnam.

 

Standing Committee of the National Assembly, National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
Chairman
Truong Chinh

 

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/nghi-quyet-58-nq-qhk6-quy-dinh-viec-dat-huan-chuong-huu-nghi on 2020.02.15. Original proclamation scan here 58-nq-qhk6.pdf.

English version originally from Google translate and further corrected. (if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)