Decree 50-SL of 15 May 1947 - Establishes Two Decorations for the Award of the Militia and Self-Defense Army in Combat Achievements

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 50 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 và Sắc lệnh số 35-SL ngày 19-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt hai thứ huy chương riêng để thưởng cho Quân đội hoặc dân quân, tự vệ đã lập được nhiều thành tích chiến đấu:

- Huy chương Quân công và

- Huy chương chiến sĩ.

Hai thứ huy chương này cùng thưởng cho các đơn vị quân đội, hay các đoàn thể dân quân, tự vệ.

I- HUY CHƯƠNG QUÂN CÔNG

Điều thứ 2

Huy chương Quân công có 3 hạng:

1- Huy chương quân công hạng nhất để thưởng hoặc truy tặng những người có chiến công đặc biệt hoặc tử trận trong những trường hợp vô cùng anh dũng.

2- Huy chương Quân công hạng nhì để thưởng hoặc truy tặng những người đã quả cảm chiến đấu, đã lập được công trạng, hoặc bị thương, hoặc tử trận trong những trường hợp anh dũng.

3- Huy chương Quân công hạng ba để thưởng những người đã can đảm làm tròn nhiệm vụ, làm lợi cho quân đội mình, hoặc làm tổn thương quân địch.

Huy chương quân công hạng nhất do Chủ tịch Chính phủ cấp, hạng nhì và hạng ba do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp.

(Điều thứ 46, Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946).

Điều thứ 3

Huy chương Quân công hạng nhất sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia đề nghị.

Huy chương Quân công hạng nhì và hạng ba sẽ do các ông Khu trưởng hoặc ông Tổng Tham mưu trưởng đề nghị.

Điều thứ 4

Trong một cuộc đại lễ, nếu có người mang huy chương quân công hạng nhất thì âm nhạc sẽ cử bài chào mừng theo bậc tướng trong quân đội. Nếu là huy chương quân công hạng nhì và hạng ba thì sẽ cử bài chào mừng theo bậc tá trong quân đội.

II- HUY CHƯƠNG CHIẾN SĨ

Điều thứ 5

Huy chương Chiến sĩ có 3 hạng: Hạng nhất, hạng nhì và hạng ba và sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra nghị định cấp thưởng.

Huy chương chiến sĩ hạng nhất và hạng nhì sẽ do các ông Khu trưởng hoặc ông Tổng Tham mưu trưởng đề nghị.

Huy chương chiến sĩ hạng ba sẽ do các cấp chỉ huy từ Trung đoàn trưởng trở lên, đề nghị.

Điều thứ 6

Huy chương chiến sĩ hạng nhất dùng để thưởng cho những người đã quả cảm chiến đấu, lập được nhiều công trạng hoặc đã bị thương trong những trường hợp hết sức khó khăn.

Huy chương chiến sĩ hạng nhì dùng để thưởng cho những người đã can đảm chiến đấu và đã lập được thành tích trong những trường hợp khó khăn.

Huy chương chiến sĩ hạng ba dùng để thưởng cho những người đã giao chiến hăng hái, đã nêu cao tinh thần kỳ luật, đáng làm gương cho anh em.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều thứ 7

Các chi tiết về nghi lễ tuyên dương, kiểu mẫu v.v... sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghị định.

Điều thứ 8

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

LAW

OF THE PEOPLE OF THE VIETNAMESE GOVERNMENT DEMOCRACY NO. 50, MAY 15, 1947

THE PRESIDENT OF THE GOVERNMENT

Chieu Decree No. 34 on 25 March 1946 and Ordinance No. 35-SL on 19 March 1947 organized the Ministry of Defense;

Chieu Decree No. 71 of May 22, 1946 set the rules of the National Army;

At the request of the Minister of National Defense;

DECREE:

Article 1

Now put two separate decorations to reward the Army or militia, self-defense has made many battle achievements:

- Military Exploit Decoration

- Soldier Decoration.

These two decorations both reward military units, or militia and self-defense groups.

I- MILITARY EXPLOIT DECORATION

Article 2

The Military Exploit Decoration has three grades:

1. First-class Military Exploit Decoration to reward or reward those who have special achievements or died in extremely heroic cases.

2. The second-class Military Exploit Decoration in order to reward or reward those who have bravely fought, gained merit, or been injured, or died in heroic cases.

3. The third-class Military Exploit Decoration to reward those who have courageously fulfilled their duties, benefited their own army, or hurt the enemy.

The first-class Military Exploit Decoration is granted by the President of the Government, the second and the third class is granted by the Minister of Defense.

(Article 46, Decree No. 71 of May 22, 1946).

Article 3

The first-class Military Exploit Decoration shall be proposed by the Minister of Defense or the National Military Command.

The Second and Third Class Military Exploit Decoration shall be proposed by the Chiefs or the Chief of Staff.

Article 4

In a grand ceremony, if someone carries the first-class Military Exploit Decoration, the music will send a greeting post according to the general in the army. If it is the second and third rank Military Exploit Decorations, then the welcome post will be in the army's dozens.

II- SOLDIER DECORATION

Article 5

The Soldier Decoration has three grades: First, Second and Third, and will be awarded by the Minister of Defense.

The first and second class Soldier Decorations will be proposed by the Chiefs or the Chief of Staff.

The third-class Soldier Decoration will be proposed by the commanders from the Regiment commander and upwards.

Article 6

The first-class Soldier Decoration is used to reward those who have bravely fought, made merits or were injured in very difficult cases.

Second-class Soldier Decorations are awarded to those who have courageously fought and have made achievements in difficult cases.

The third-class Soldier Decoration is used to reward those who have fought enthusiastically, upheld the spirit of discipline, and set an example for you.

GENERAL TERMS

Article 7

Details of the ceremony of commendation, model, etc., shall be decided by the Minister of Defense.

Article 8

The Minister of Defense takes the decree to implement.

 

Ho Chi Minh

(Signed)

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/sac-lenh-50-dat-2-huy-chuong-thuong-quan-doi-dan-quan-tu-ve-lap-thanh-tich-chien-dau-quan-cong-chien-si on 2019.11.24.

English version originally from Google translate and further corrected. (if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)