Circular 18-TTg of 9 January 1958 - Guiding Decree 017-TTg Regulations on Rewarding Glorious Family, Honory Gold Table and Resistance Order for Families

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH BẢN ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG GIA ĐÌNH VẺ VANG, BẢNG VÀNG DANH DỰ, HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CÁC GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI TÒNG QUÂN, ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 017-TTG NGÀY 9-1-1958.

Trong cuộc hội nghị do Thủ tướng phủ triệu tập ngày 25 và 26-10-1957, các đại biểu Uỷ ban Hành chính các khu, tỉnh và thành phố đã góp nhiều ý kiến xây dựng cách tiến hành khen thưởng các gia đình có người tòng quân. Nay Thủ tướng phủ xin gửi đến Uỷ ban Hành chính và cơ quan các cấp bản thể lệ đã được xét duyệt kèm theo đây để thay thế cho các văn bản cũ của Thủ tướng phủ và Bộ Quốc phòng về vấn đề này.

Sau đây là những điểm mà Uỷ ban Hành chính các cấp cần chú ý trong khi thi hành việc khen thưởng các gia đình quân nhân:

1) Uỷ ban Hành chính các cấp cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa chính trị của việc khen thưởng các gia đình quân nhân, nắm vững nguyên tắc của bản điều lệ để phổ biến và giải thích cho cán bộ và nhân dân, khắc phục những hiện tượng coi thường, qua loa, những tư tưởng làm ban ơn, v.v… đồng thời nhận thức đầy đủ trách nhiệm của Uỷ ban Hành chính các cấp trong việc khen thưởng này.

2) Cần phân định rõ nhiệm vụ cụ thể của Uỷ ban Hành chính mỗi cấp trong việc chấp hành chính sách khen thưởng như sau:

a) Đối với Uỷ ban Hành chính xã, thị trấn, thị xã (không có khu phố) và khu phố (ở những thị xã có khu phố).

- Lập danh sách tất cả các gia đình quân nhân, liệt sĩ, và gia đình có người là dân quân du kích có đủ điều kiện để khen thưởng để báo cáo lên trên xét định. Mọi trường hợp không rõ ràng, khó xét, xã, thị trấn, thị xã và khu phố đều phải báo cáo, không tự  ý gạt bỏ hoặc tạm hoãn. Riêng đối với những gia đình có từ 3 người tòng quân  trở lên thì Uỷ ban Hành chính xã , thị trấn, thị xã và khu phố cần hướng dẫn và giúp đỡ cho những gia đình ấy làm tờ khai riêng theo mẫu đã quy định, kèm theo giấy chứng nhận của các quân nhân và do Uỷ ban Hành chính xã, thị trấn, thị xã và khu phố chuyển về Uỷ ban Hành chính huyện hoặc thị xã (có khu phố) hoặc Ban Cán sự quận.

- Xác định danh nghĩa quân nhân và gia đình quân nhân để chứng thực cho những gia đình có người tòng quân mà hiện nay mất hết giấy tờ chứng nhận. Trong những trường hợp này cần dựa vào nhận xét của cán bộ xóm mà hướng dẫn gia đình đó làm tờ khai, có hai người biết việc làm chứng, xã, thị trấn, thị xã, khu phố chứng thực chữ ký của hai người làm chứng.

- Nếu trường hợp không có người làm chứng thì chủ gia đình làm tờ khai danh dự.

- Lập danh sách những gia đình đã được tặng thưởng Gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự, Huân chương kháng chiến của xã, thị trấn, thị xã, khu phố để đối chiếu và thi hành chính sách ưu đãi các gia đình quân nhân.

- Báo cáo với Uỷ ban Hành chính huyện, những trường hợp đã tặng sai, tặng trùng, và những trường  hợp cần phải thu hồi để cấp trên nghiên cứu và quyết định.

b) Đối với Uỷ ban Hành chính huyện, thị xã, Ban Cán sự quận:

- Đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban Hành chính cấp dưới lập sổ những gia đình đã được khen thưởng.

- Bước đầu xét duyệt những tờ khai và danh sách các gia đình quân nhân để kịp thời hướng dẫn cho Uỷ ban Hành chính cấp dưới làm lại hoặc bổ sung những điều thiếu xót và chuyển hồ sơ đề nghị lên Uỷ ban Hành chính tỉnh, thành phố.

- Tổ chức trao tặng Bảng vàng danh dự cho các gia đình quân nhân và hướng dẫn, nhắc nhở Uỷ ban Hành chính cấp dưới trao tặng Gia đình vẻ vang.

c) Đối với Uỷ ban Hành chính tỉnh, thành phố:

- Xét và quyết định tặng thưởng bảng Gia đình vẻ vang, (tuyệt đối không gửi bảng Gia đình vẻ vang trắng cho các Uỷ ban Hành chính cấp dưới xét tặng như một số tỉnh đã làm).

- Xét duyệt các đề nghị tặng Bảng vàng danh dự và Huân chương kháng chiến, lập danh sách chung từng đợt và gửi lên Thủ tướng phủ quyết định, đồng thời gửi một bản sao danh sách báo cáo Uỷ ban Hành chính khu để theo dõi. Đối với những gia đình đề nghị thưởng Huân chương kháng chiến, Uỷ ban Hành chính tỉnh hoặc thành phố phải có nhận xét và đề nghị riêng kèm theo hồ sơ của từng gia đình.

- Theo dõi, hướng dẫn việc thi hành đề nghị khen thưởng của Uỷ ban Hành chính các huyện, xã…

- Nhắc nhở các Uỷ ban Hành chính các cấp dưới thủ tục và nghi thức trao tặng Bảng vàng danh dự và Gia đình vẻ vang.

- Lập sổ các gia đình quân nhân trong tỉnh, thành phố đã được tặng thưởng Gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự, Huân chương kháng chiến.

- Tổ chức trao tặng Huân chương kháng chiến cho những gia đình quân nhân.

- Thường kỳ 3 tháng một lần báo cáo việc khen thưởng của các gia đình quân nhân lên Uỷ ban Hành chính khu, Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh và Thủ tướng phủ.

Để chấp hành tốt chính sách khen thưởng này, Uỷ ban Hành chính mỗi tỉnh, thành phố cần giao trách nhiệm cho một đồng chí Ủy viên phụ trách theo dõi, đôn đốc việc tiến hành và báo cáo với Uỷ ban về kế hoạch tiến hành từng thời kỳ và đặt trong chương trình công tác chung của Uỷ ban.

d) Đối với Uỷ ban Hành chính khu:

Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các tỉnh thi hành thể lệ và kế hoạch khen thưởng; về các việc đề nghị khen thưởng, đề nghị bổ sung chính sách và giải thích chính sách… thì tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp làm việc với Thủ tướng phủ.

Như vậy khu cũng phải có phân công cho một đồng chí cán bộ phụ trách theo dõi chung vấn đề khen thưởng này trong toàn khu.

3) Về thời hạn yêu cầu Uỷ ban Hành chính các tỉnh, thành phố hoàn thành việc tặng thưởng:

Xét thấy việc khen thưởng đã kéo dài quá chậm trễ nên yêu cầu Uỷ ban hành chính từng tỉnh, thành phố tiến hành thật khẩn trương. Tuỳ theo hoàn cảnh từng tỉnh định thời hạn trên tinh thần càng sớm càng tốt và chậm lắm là hết năm 1958 phải hoàn thành.

Việc khen thưởng nên tổ chức vào các dịp lễ kỷ niệm lớn: Tết, 1-5, 27-7, 2-9 v.v… nếu không, cũng phải tổ chức trao tặng vào những buổi họp mặt đông đảo nhân dân do xã tổ chức. Không nên trao tặng trong các cuộc họp xóm lẻ tẻ.

4) Thống nhất tổ chức và cán bộ chuyên trách:

Ở khu, tỉnh và thành phố, tổ chức khen thưởng phải thống nhất và giao khối nội chính phụ trách. Phải cử một cán bộ có năng lực chuyên trách. Cán bộ này có thể kiêm nhiệm một việc nữa nhưng không nên kiêm nhiệm quá nhiều việc để có thời gian đi sâu nghiên cứu vào công việc chính. Cán bộ này có nhiệm vụ giúp việc Uỷ ban xét và quyết định tặng thưởng nên phải hết sức thận trọng nghiên cứu điều tra để làm dự án trình Uỷ ban quyết định; gặp trường hợp khó giải quyết phải báo cáo xin ý kiến của Uỷ ban.

5) Tiến hành việc khen thưởng theo điều lệ mới. Việc thi hành xét khen thưởng theo thể lệ mới có 3 việc cần phải làm như sau:

- Xét tặng nốt cho những gia đình chưa được khen.

- Thu hồi những bằng đã  tặng sai chính sách.

- Đối với một số bằng đã rách nát hoặc viết sai tên, nhầm họ v.v…

Nhưng không phải làm 3 việc một lúc mà phải tiến hành từng bước có trọng điểm và từng điểm:

- Tỉnh cần nắm lấy việc thứ nhất làm trọng tâm để tập trung lực lượng xét khen thưởng cho xong hết.

- Tuỳ tình hình từng tỉnh, huyện nào cần thiết thì tập trung giải quyết cho huyện đó trước và giải quyết gọn từng vùng đồng thời vẫn xét thường xuyên cho các huyện khác.

6) Vấn đề thu hồi và đổi:

- Vấn đề thu hồi đề ra lúc này chỉ để Uỷ ban Hành chính tỉnh và thành phố nghiên cứu trước và nắm tình hình thật đầy đủ. Khi xét thấy nơi nào căn bản đã hoàn thành việc khen thưởng và trên cơ sở Uỷ ban cấp dưới đã nắm vững nguyên tắc của bản thể lệ thì tỉnh hướng dẫn kế hoạch cụ thể cho xã đó thi hành. Không làm tràn lan.

- Khi tiến hành thu hồi sẽ chỉ thu lại những bảng đã tặng sai với điều kiện người tòng quân đã quy định trong thể lệ cũ. Các trường hợp sai với điều kiện người chủ gia đình, khi nào có người khiếu nại mới nghiên cứu giải quyết.

- Phải tiến hành hết sức thận trọng, có điều tra chính xác, vận động giải thích kỹ để người bị thu hồi không thắc mắc và tự động mang trả lại bằng.

- Xã, thị trấn, thị xã, khu phố chỉ có trách nhiệm báo cáo và đề nghị, không được tuyên bố trước việc thu hồi cho gia đình đó biết và nhất là không được tự động thu hồi khi chưa có quyết định của Uỷ ban Hành chính tỉnh, thành phố hay Thủ tướng phủ.

- Hiện nay nói chung cũng chưa đặt vấn đề đổi lại nhưng bằng cũ rách nát trừ trường hợp do bão, lụt, cháy gây nên và các trường hợp viết sai tên, họ, chức vụ.

7) Những điểm cần chú ý:

a) Muốn bảo đảm cho việc xét tặng cũng như thu hồi được chính xác,Uỷ ban Hành chính tỉnh, thành phố hết sức quan tâm đến việc đả thông, phổ biến ý nghĩa chính trị của chính sách và thể lệ khen thưởng. Cần phải tổ chức hội nghị ở cấp tỉnh và huyện để kiểm điểm tình hình, chuyền đạt bản thể lệ khen thưởng mới cho cán bộ từ huyện đến xã xóm nhằm đạt tới thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và nội dung chính sách từ trên xuống dưới, đặc biệt là cán bộ xã, xóm.

b) Trong khi tiến hành, cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân ý nghĩa việc khen thưởng chú trọng giải thích những điểm mới bổ sung, sửa đổi lại trong thể lệ. Giáo dục cho các gia đình quân nhân nhận rõ vinh dự trách nhiệm của mình trong sản xuất và trong việc động viên chồng con em tại ngũ. Đồng thời chú ý nêu cao các gia đình quân nhân gương mẫu để động viên chung. Công tác này đòi hỏi Uỷ ban phải có sự kết hợp chặt chẽ với các ngành tuyên huấn, văn hoá, tỉnh đội dân quân và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là với thanh niên và phụ nữ.

c) Đặc biệt đối với việc khen thưởng Bảng vàng danh dự, Huân chương kháng chiến vì đến nay tiêu chuẩn được mở rộng, việc làm có phức tạp hơn nên hồ sơ khen thưởng nhất thiết phải đầy đủ giấy tờ chứng nhận có xét nhận và đề nghị của Uỷ ban Hành chính tỉnh, thành phố.

d) Trước khi tổ chức hội nghị ở tỉnh, nên cử cán bộ đi kiểm tra, nghiên cứu tận xã để nắm tình hình cụ thể và ngay trong khi tiến hành, tỉnh hay thành phố cũng nên chọn 1, 2 xã trực tiếp chỉ đạo để rút kinh nghiệm phổ biến chung,

Chú thích: Đối với các tỉnh miền núi, Uỷ ban Hành chính khu tự trị Việt bắc và khu tự trị Thái Mèo sẽ nghiên cứu đề nghị thêm những điểm cụ thể về nội dung chính sách cũng như về thể thức để thi hành thể lệ khen thưởng được thích hợp, sát hơn.

 

T.L THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

Phạm Văn Bạch

 

 

 

Xã:.......................................
Huyện:................................
Tỉnh:....................................

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

 

TỜ KHAI

XIN TẶNG THƯỞNG BẢNG GIA ĐÌNH VẺ VANG ([1])BẢNG VÀNG DANH DỰ, HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN

Tôi là................................................... tuổi, cùng vợ là:..................................................tuổi , thành phần.................................. sinh trú quán........................................................

.............................................................

là bậc......................... trong gia đình có............

người tòng quân ghi dưới đây: ([2])

1)......................................................... tuổi,

đơn vị.............................. nhập ngũ ngày....

............................... và ([3]).....................

ngày......................................... là ([4]) ...................

2) ........................................................ tuổi,

đơn vị.............................. nhập ngũ ngày....

............................... và (3) ....................

ngày......................................... là(4).....................

3) ........................................................ tuổi,

đơn vị.............................. nhập ngũ ngày....

............................... và (3) ....................

ngày......................................... là(4).....................

4) ......................................................................

 

Kèm theo những giấy chứng nhận sau đây: 

([5])................................................................

.......................................................................

 

UBHC xã:..................................... ([6])
nhận thực lời khai của.....................
trên đây là đúng.

Ngày……tháng……năm 195…
(ký tên và đóng dấu,
Ghi rõ tên và chức vụ)

Ngày…tháng…năm…
(Chủ gia đình ký tên)

 

Chú thích:

([1]) Nếu gia đình quân nhân xin tặng thưởng Gia đình vẻ vang trú tại thành phố, thị trấn, cơ quan thì cũng khai mỗi gia đình một tờ khai theo mẫu này.

([2]) Quân nhân đã giải ngũ, phục viên nhất thiết phải ghi rõ ngày nhập ngũ, ngày giải ngũ, phục viên để tiện xét về thời gian tòng quân. Nếu biết rõ đơn vị thì ghi, không thì ghi số hiệu hòm thư của đơn vị.

([3]) Nói rõ là giải ngũ, phục viên, chuyển ngành, hy sinh, mất tích, biệt tin, hay còn tại ngũ.

([4]) Ghi rõ quân nhân này là con đẻ, con dâu, em hay cháu. Nếu là con gái hay con dâu tòng quân thì phải nói rõ đã đề nghị tặng thưởng ở bên gia đình cha mẹ đẻ hay cha mẹ chồng chưa. Nếu là em, cháu thì phải ghi rõ gia đình nuôi nấng từ năm nào đến năm nào.

([5]) Kèm theo bản sao các giấy chứng nhận là quân nhân hay giấy báo tử, phục viên, giải ngũ, v.v… hoặc tờ khai danh dự của chủ gia đình nếu không có giấy chứng nhận của quân nhân.

([6]) Có thể thay chữ ký của UBHC xã bằng chữ ký của thủ trưởng cơ quan nếu chủ gia đình hiện công tác và trú tại cơ quan.

THE PRIME MINISTER
******

VIETNAM DEMOCRATIC REPUBLIC
Independence - Freedom - Happiness
********

Number: 18-TTg

Hanoi, January 9, 1958 

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON COMMENDATION AND AWARD FOR GLORIOUS FAMILY, THE HONOARY GOLD TABLE, THE RESISTANCE ORDER FOR FAMILIES WITH ARMY PEOPLE, HAS BEEN ISSUED UNDER DECISION NO. 017-TTG DATED 9-1-1958 .

In a meeting convened by the Prime Minister on October 25, 1957, the representatives of the Administrative Committees of the districts, provinces and cities contributed ideas on constructing ways to commend and reward families with enlisted people. Now the Prime Minister would like to send to the Administrative Committee and the agencies at all levels the ratified regulations attached herewith to replace the old documents of the Prime Minister and the Ministry of Defense on this issue.

Following are the points that the Administrative Committee of all levels should pay attention to while implementing the reward for military families:

1) The administrative committees at all levels should be fully aware of the political significance of rewarding military families, master the principles of the charter to disseminate and explain to officials and the people, and overcome disregarding phenomena, passing through, gratitude ideas, etc. ... and fully aware of the responsibilities of the Administrative Committees at all levels in this commendation.

2) It is necessary to clearly define the specific tasks of the Administrative Committee at each level in the observance of the rewarding policy as follows:

a) For the People's Committees of communes, towns and townships (without quarter) and quarter (in towns with quarter).

- Make a list of all families of servicemen, martyrs, and families with guerrilla militia who are eligible to commend and reward for reporting to the above authorities. All cases that are unclear, difficult to consider, commune, town, town and quarter must report, not arbitrarily dismiss or postpone. Particularly for families with 3 or more enlistment, the commune, town, town and quarter administrative committees should guide and assist those families in making separate declarations according to the prescribed form. attached with certificates of military personnel and transferred by the Administrative Committee of the commune, town, town and quarter to the Administrative Committee of the district or town (with neighborhood) or the District Personnel Committee.

- Determining the names of servicemen and military families to certify for families with military enumerators, who currently have no certificates. In these cases, it is necessary to rely on the comments of the hamlet officials who instructed the family to make the declaration. proof.

- If there is no witness, the head of household makes an honorary declaration.

- Making a list of families that have been awarded Glorious Family, Honorary Gold Table, Resistance Order of communes, towns, towns and quarters to compare and implement preferential policies for military families multiply.

- Report to the District Administration Committee, cases of wrong donation, duplicate gifts, and cases that need to be revoked for higher study and decision.

b) For district, town and district officials

- Urge and guide the subordinate Administrative Committee to make a list of commended families.

- Initially review the declarations and the list of military families to promptly guide the subordinate Administrative Committee to redo or supplement the omissions and transfer the dossier to the Provincial Administrative Committee, city.

- Organizing the award of Honorary Gold Table for military families and instructing and reminding the Lower Administrative Committee to award the Glorious Family.

c) For the provincial / municipal Administrative Committees:

- Reviewing and deciding to award the Glorious Family table, (absolutely do not send the White Glorious Family table to the subordinate Administrative Committees for consideration as some provinces have done).

- Reviewing the proposals for the Honorary Gold Table and the Resistance Order, making a list of each batch and sending it to the Prime Minister for decision, and sending a copy of the list of reports to the Administrative Committee of the area for monitoring. . For families that request the award of the Resistance Order, the Administrative Committee of the province or city must have their own comments and proposals attached to each family's dossier.

- Monitor and guide the implementation of the proposal of commendation by the Administration Committee of districts and communes ...

- Remind the Administrative Committees at all levels of the procedures and rites to confer the Honorary Gold Table and the Glorious Family.

- Making books of military families in the provinces and cities that have been awarded the Honorary Family, Honor Gold Table and Resistance Order.

- Organizing and awarding the Resistance Order to military families.

- Once every 3 months, to report the commendation and reward of military families to the Regional Administrative Committee, the Ministry of Defense, the Commander-in-Chief and the Prime Minister.

In order to well comply with this reward policy, the Administration Committee of each province or city needs to assign a member of the Commissioner in charge of monitoring, urging the implementation and reporting to the Committee on the implementation plan. each period and placed in the Commission's overall working program.

d) For the Regional Administrative Committee:

Check, support and guide the provinces to implement the regulations and reward plan; Regarding the proposals for commendation, supplementary policies and explanation of policies ... the provinces and cities will directly work with the Prime Minister.

As such, the district must have a delegation of a cadre in charge to monitor this issue of reward in the whole area.

3) Regarding the time limit for requesting the Administrative Committees of provinces and cities to complete the rewarding:

Considering that the commendation has been delayed too long, the administrative committees of each province or city should be urgently carried out. Depending on the circumstances of each province, the deadline should be in the spirit as soon as possible and at the end of 1958, it must be completed.

The reward should be held on the occasion of big celebrations: Tet, 1-5, 27-7, 2-9 etc. ... otherwise, it must also be awarded at mass gatherings held by the commune people. function. Do not give in sporadic meetings.

4) Unifying the organization and full-time officials:

In quarters, provinces and cities, the reward organization must unify and assign the internal affairs block to be in charge. A competent staff must be appointed. This officer may work on a part-time basis but should not take on too many tasks to allow time for researching into the main job. This officer is responsible for assisting the Committee to consider and decide on the reward, so it must be very carefully researched and investigated to make a project to submit to the Committee for decision; meeting difficult cases, they must report to the Committee for comments.

5) Carry out the reward according to the new charter. There are three things to be done in the consideration of reward consideration according to the new rules:

- Consider giving notes to families who have not yet been commended.

- Withdrawal of diplomas awarded with wrong policies.

- For some torn or wrongly written names, wrong names, etc.

But not having to do 3 things at a time, you have to take each step with focus and points:

- The province needs to take the first task as the focus to focus the reward and reward forces to finish.

- Depending on the situation of each province or district, it is necessary to focus on resolving that district first and dealing with each region neatly while at the same time still considering regularly for other districts.

6) Recovery and exchange issues:

- The issue of this issue is only for the Provincial and Municipal Administration Committee to study first and fully grasp the situation. When considering where the commendation has basically been completed and on the basis that the subordinate Committee has mastered the principle of the rules, the province guides the specific plan for that commune to implement. Not rampant.

- When conducting the withdrawal, only the donated boards will be recovered on the condition that the military enumerator prescribed in the old rules. The case is wrong with the condition of the head of the household, when a complainant will study and resolve.

- Must be conducted very carefully, have accurate investigations, campaign and explain so that the person who is recovered does not ask questions and automatically return it with a certificate.

- Communes, towns, townships and quarters are only responsible for reporting and proposing, must not announce before the recall to the family and especially not automatically revoked without a decision of the Commission. provincial, municipal or Prime Ministerial Administration.

- Currently, the issue has not been changed, but the old certificate is torn except for cases caused by storms, floods, fires and cases of wrong names, surname and position.

7) Points to note:

a) In order to ensure that the donation and recovery are accurate, the provincial / municipal Administrative Committee is extremely interested in communicating and disseminating the political meanings of the reward policy and regulations. It is necessary to organize conferences at the provincial and district levels to review the situation, pass on the new reward rules for officials from the district to commune levels in order to reach a consensus on the importance and content of policies from top to bottom, especially commune and village officials.

b) In the course of implementation, it is necessary to widely publicize the meaning of the reward and reward, attaching importance to explaining the new and supplemented points and revising the regulations. Education for military families recognizes the honor of their responsibilities in production and encourages their husbands and children to serve in the army. At the same time, attention should be paid to exemplary military families to encourage them. This work requires the Committee to have close coordination with the propaganda, culture, militia and mass organizations in the Fatherland Front, especially with young people and women.

c) Especially for rewarding the Honorary Gold Medal, the Resistance Order because the standards have been expanded so far, the jobs have been more complicated, so the commendation dossier must necessarily be full of certificates of certification. and the proposal of the Provincial and City Administration Committee.

d) Before organizing conferences in the province, it is advisable to send officials to examine and study at the commune level to understand the specific situation and even in the process, the province or city should also select 1 or 2 communes directly to draw common experience,

Note: For mountainous provinces, the Administration Committee of the North Vietnamese Autonomous Region and the Thai Meo Autonomous Region will study and propose more specific points on the content of policies and procedures for implementing the regulations. The reward is appropriate, closer.

 

PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
VICE MINISTER PRIME MINISTER

Pham Van Bach

 

 

 

Commune: .......................................
District: ....... ..................
Province: ........................ .............

VIET NAM DEMOCRACY REPUBLIC
Independence - Freedom - Happiness

FORM

 

DECLARATION

BONUS FOR GLORIOUS FAMILY TABLE ( [1] ) GOLD HONOR TABLE, RESISTANCE ORDER

I am................................................ ... age,

with his wife: ... .........

Age, composition ..................................

.................................................. .

is a rank ......................... in a family ... ....

The enlistment is recorded below: ([2])

first)................................................ ......... age,

unit .............................. enlisted on the day ....

............................... and ([3]) ............. ........ day......................................... is ([4]) ...................

2) ................................................ ........ age,

unit .............................. enlisted on the day ....

............................... and (3) ............... ..........

date ......... is (4 ) .....................

3) ................................................ ........ age,

unit .............................. enlisted on the day ....

............................... and (3) ............... ..........

date ......... is (4 ) .....................

4) ................................................................

Attach the following certificates: ([5]) ....................................

.......................................................................

Commune People's Committee: ... ([6])
acknowledge the affidavit of .....................
above is correct.

Date …… month …… 195 ...
(sign and seal,
Clearly state name and title)

 

Date ... month ... year ...
(Head of household)

 

Note:

([1]) If a soldier's family applies for a family honor in the city, town, or agency, they also fill out one form for each family.

([2]) Retired military and demobilized men must clearly indicate the date of enlistment, demobilization and demobilization so as to facilitate the enlistment time. If you know the unit, enter, otherwise, write the mailbox code of the unit.

([3]) Make clear that your discharge, demobilization, transfer, sacrifice, missing, nickname, or active service.

([4]) Specify whether this soldier is a natural child, daughter-in-law, sister or grandchild. If the daughter or daughter-in-law is drafted in the army, it must be clearly stated whether the offer is to be with the family of the biological parents or the husband-in-law. If it is me, the grandchildren must specify the year the family was raised and from what year.

([5]) Include copies of military or death certificates, demobilization, demobilization, etc., or a statutory declaration from the head of household if the military does not have a certificate.

([6]) It is possible to replace the signature of the Commune People's Committee with the signature of the head of the agency if the head of the household is currently working and staying at the agency.

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/thong-tu-18-ttg-huong-dan-nghi-dinh-017-ttg-ban-dieu-le-khen-thuong-gia-dinh-ve-vang-bang-vang-danh-du-huan-chuong-khang-chien on 2019.11.24. Original proclamation scan here 18-ttg.pdf.

English version originally from Google translate and further corrected. (if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)