(if anyone has corrections or suggestions, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Decree No. 121/2005/ND-CP dated 30 September 2005, Detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Emulation and Commendation (Nghị định Số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005)

Vietnamese English

CHÍNH PHỦ

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 121/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền, quyết định trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng và việc xử lý các vi phạm về thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua: công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

2. Đối tượng khen thưởng: các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, có thành tích đều được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và của Nghị định này.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

Thực hiện khen thưởng trên nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải theo trình tự  có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính.

Các tập thể có phạm vi lớn như: các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp từ quân đoàn (đối với lực lượng vũ trang nhân dân) trở lên, chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng theo niên hạn.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý và chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, tham gia với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và của Nghị định này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cổ động phong trào thi đua. Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 7. Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Lập quỹ thi đua, khen thưởng để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.

Chương 2:

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

MỤC 1: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

Điều 8. Hình thức tổ chức thi đua

Thi đua thường xuyên được tổ chức thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn và thời gian được xác định.

Điều 9. Phát động thi đua

Việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về nội dung thi đua và tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành, lĩnh vực, phạm vi địa phương, phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

Điều 10. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.

2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền nhận thức ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua; chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.

3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong các đối tượng tham gia thi đua.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác có trách nhiệm tuyên truyền, động viên và phối hợp với cơ quan nhà nước để tổ chức các phong trào thi đua theo quy định tại Điều 12 Luật Thi đua, Khen thưởng.

4. Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm; kết thúc đợt thi đua tiến hành tổng kết đánh giá kết quả; lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

MỤC 2: DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 11. Các danh hiệu thi đua

1. Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể, cá nhân trong lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, công an xã, thị trấn.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân là “học sinh”, “sinh viên”, “học viên”, tập thể “lớp học” của hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể và học sinh trong các trường dạy nghề.

Điều 12. Tiêu chuẩn Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt 4 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng mới được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sỹ tiên tiến.

2. Lao động làm việc ở các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh, xã viên Hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì đơn vị cấp trực tiếp quản lý xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Điều 13. Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cơ sở

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở xét tặng cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

1. Là Lao động tiên tiến hoặc Chiến sỹ tiên tiến.

2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc việc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở công nhận.

Điều 14. Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 15. Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua toàn quốc

1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc xét tặng Chiến sỹ thi đua toàn quốc được tiến hành thường xuyên hàng năm.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc sau khi có ý kiến đề nghị bằng văn bản của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 16. Cờ thi đua

1. Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25, 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được tặng cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối hoặc khu vực, cụm thi đua do Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

3. Cờ thi đua của Chính phủ để tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh, thành phố.

4. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 17. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”

“Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” (đối với lực lượng vũ trang nhân dân) thực hiện theo Điều 27, 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét tặng hàng năm.

Điều 18. Danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa và tương đương

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã, phường, thị trấn; danh hiệu “Thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hoá; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định tặng danh hiệu Thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa và tương đương.

Điều 19. Danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,  tổ chức xã hội, nghề nghiệp do cơ quan Trung ương của các tổ chức này hướng dẫn thực hiện sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chương 3:

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

MỤC 1: HUÂN CHƯƠNG

Điều 20. Huân chương Sao vàng

Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc và tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

1. Huân chương Sao vàng để tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Người tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Bí thư Trung ương Cục; Thường vụ xứ ủy; Bí thư khu ủy; Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

d) Người có quá trình công tác liên tục từ kháng chiến chống Mỹ (từ  1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 2 nhiệm kỳ;

đ) Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo ra sự chuyển biến tích cực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, được nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

e) Nguyên thủ nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam được nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

2. Huân chương Sao vàng để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh thì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 2: tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc 10 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và đã có thời gian 20 năm kể từ khi được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ nhất.

4. Tập thể người nước ngoài có công lao đặc biệt to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

Điều 21. Huân chương Hồ Chí Minh

1. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Bí thư, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó ban Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Trung tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Trưởng ban Đảng ở Trung ương, Xứ ủy viên, Khu ủy viên, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc chức vụ tương đương 1 nhiệm kỳ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

d) Người có quá trình công tác liên tục từ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 1 nhiệm kỳ.

ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các chức vụ tương đương liên tục 2 nhiệm kỳ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân 10 năm trở lên.

đ) Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc có tác động sâu rộng thúc đẩy sự phát triển một trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

e) Người nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

2. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất hoặc Huân chương Quân công hạng nhất;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 35 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất hoặc Huân chương Quân công hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 40 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

Điều 22. Huân chương Độc lập hạng nhất

1. Huân chương Độc lập hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Phó trưởng ban Đảng ở Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Trung tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Người tham gia hoạt động liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương; Khu uỷ viên, Bí thư tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng các đoàn thể chính trị  - xã hội ở Trung ương, liên tục 2 nhiệm kỳ, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Người tham gia hoạt động liên tục từ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liên tục 1 nhiệm kỳ, Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương,  Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 3 nhiệm kỳ, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên.

d) Người có thành tích, có công trình, tác phẩm xuất sắc có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

đ) Người nước ngoài, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với nhà nước Việt Nam được cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

2. Huân chương Độc lập hạng nhất để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì thì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm được đề nghị, trong thời gian đó đã được 2 lần tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

Điều 23. Huân chương Độc lập hạng nhì

1. Huân chương Độc lập hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Người tham gia hoạt động liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 1 nhiệm kỳ.

Phó Trưởng các Ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, liên tục 2 nhiệm kỳ.

b) Người tham gia hoạt động liên tục từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đã có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 2 nhiệm kỳ, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân từ 5 năm trở lên.

Phó trưởng các Ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 3 nhiệm kỳ.

c) Người có thành tích, có công trình, tác phẩm xuất sắc có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị;

d) Người nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với nhà nước Việt Nam được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

2. Huân chương Độc lập hạng nhì để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với nhà nước Việt Nam, được cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

Điều 24. Huân chương Độc lập hạng ba

1. Huân chương Độc lập hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Người được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã giữ một trong các trọng trách: Cục trưởng, Vụ trưởng ở Trung ương, Tỉnh ủy viên, Thành uỷ viên, Trưởng ban ngành cấp tỉnh (và chức vụ tương đương) hoặc người tham gia hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ từ 1964 đến 1975, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện uỷ viên hoặc chức vụ tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

b) Người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương 1 nhiệm kỳ;

c) Người tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 1 nhiệm kỳ, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 2 nhiệm kỳ.

d) Người có thành tích xuất sắc, có công trình, tác phẩm có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị;

đ) Người nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với nhà nước Việt Nam, được cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

2. Huân chương Độc lập hạng ba để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 15 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 3 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất   sắc đối với nhà nước Việt Nam, được cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, đề nghị.

Điều 25. Huân chương Quân công hạng nhất

1. Huân chương Quân công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, sau đó lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn quốc;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được công nhận là Chiến sỹ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

c) Cán bộ, sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị hoặc chức vụ tương đương. 

2. Huân chương Quân công hạng nhất để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành 25 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện xây dựng và trưởng thành từ 30 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó được 2 lần tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc liên tục 5 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ngành, địa phương, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 26. Huân Chương Quân Công Hạng Nhì

1. Huân chương Quân công hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, sau đó lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn quân;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được Nhà nước tặng một trong các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 lần Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành;

c) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Tình báo hoặc chức vụ tương đương từ 5 năm trở lên.

2. Huân chương Quân công hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 20 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 25 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nội bộ đoàn kết thống nhất, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 27. Huân chương Quân công hạng ba

1. Huân chương Quân công hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, Tổng cục trở lên, đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất trước thời điểm đề nghị từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được tặng một trong các hình thức khen thưởng: 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ, ngành hoặc 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Có thời gian phục vụ quân đội, công an nhân dân từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Tư lệnh Quân chủng, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng hoặc chức vụ tương đương.

2. Huân chương Quân công hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất hoặc  Huân chương Chiến công hạng nhất;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 15 năm trở lên (trường hợp chưa được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất hoặc Huân chương Chiến công hạng nhất, phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 20 năm trở lên);

c) Lập được thành tích xuất sắc 5 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ hoặc 3 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nội bộ đoàn kết thống nhất, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 28. Huân chương Lao động hạng nhất

1. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 2 Điều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng cụ thể là:

- Người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ chức vụ: Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian giữ một trong các chức vụ trên, 2 nhiệm kỳ (10 năm).

- Người tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30  tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian đảm nhiệm một trong các chức vụ trên, 3 nhiệm kỳ (15 năm trở lên). 

c) Người nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước Việt Nam được các Bộ, ngành, địa phương  công nhận, đề nghị.

2. Huân chương Lao động hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Thi đua, Khen thưởng. Trường hợp lập được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn, sâu rộng được nêu gương, học tập trong toàn quốc của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 29. Huân chương Lao động hạng nhì

1. Huân chương lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, Khen thưởng bao gồm:

- Người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thời gian giữ chức vụ từ 6 năm đến 10 năm).

Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, từ 2 nhiệm kỳ (10 năm trở lên).

- Người tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian giữ các chức vụ từ 10 năm đến 15 năm.

Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Mặt trận cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương, từ 3 nhiệm kỳ (15 năm trở lên).

c) Người nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Việt Nam được cấp Bộ, ngành, địa phương công nhận, đề nghị.

2. Huân chương Lao động hạng nhì để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Thi đua, Khen thưởng. Trường hợp đạt được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích có phạm vi ảnh hưởng được nêu gương, học tập trong từng lĩnh vực của cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 30. Huân chương Lao động hạng ba

1. Huân chương Lao động hạng ba tặng hoặc truy tặng cho cá nhân:

a) Đạt được tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 44 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Trường hợp có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, Khen thưởng bao gồm:

Người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Mặt trận và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và chức vụ tương đương từ 6 năm đến 10 năm.

- Người tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4  năm 1975) và thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt thành tích xuất sắc, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian giữ chức vụ từ 5 năm đến 10 năm.

Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Mặt trận và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và chức vụ tương đương từ 10 đến 15 năm.

c) Người nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn theo quy định được cấp Bộ, ngành, địa phương công nhận.

2. Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thi đua, Khen thưởng.  Trường hợp lập được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng được nêu gương, học tập trong Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận.

Điều 31. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật  của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì trước thời điểm đề nghị 5 năm, sau đó đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước hoặc đã được Giải thưởng Nhà nước về đề tài liên quan đến phục vụ quốc phòng, an ninh được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

c) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn quốc, đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba trở lên;

d) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng, Sư đoàn trưởng (và cấp tương đương), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố thuộc trung ương, Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên.

2. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng  lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong huấn luyện, trong xây dựng lực lượng củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc.

Điều 32. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Có phát minh, sáng chế, có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc được Giải thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về đề tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba trước thời điểm đề nghị 5 năm trở lên, trong thời gian đó lập được thành tích xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn quân hoặc toàn lực lượng công an nhân dân, được cấp Bộ công nhận;

d) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Sư đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Phó Cục trưởng thuộc Bộ và các cục thuộc Tổng cục: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Tình báo hoặc tương đương, từ 10 năm trở lên.

2. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng  lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân.

Điều 33. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật  Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 47 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục hoặc cấp tương đương, đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

c) Có thời gian phục vụ từ 30 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó hoặc tương đương từ 10 năm trở lên.

2. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục.

Điều 34. Huân chương Chiến công hạng nhất

1. Huân chương Chiến công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được Nhà nước ghi nhận.

2. Huân chương Chiến công hạng nhất để tặng cho tập thể trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh,

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được Nhà nước ghi nhận.

Điều 35. Huân chương Chiến công hạng nhì

1. Huân chương Chiến công hạng nhì để tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế và các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;   

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng công an nhân dân, được cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

2. Huân chương Chiến công hạng nhì để tặng cho tập thể trong lực lượng quân đội, công an nhân dân, lực lượng tự vệ, nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân, được cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

Điều 36. Huân chương Chiến công hạng ba

1. Huân chương Chiến công hạng ba để tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã dũng cảm mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế và các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

2. Huân chương Chiến công hạng ba để tặng cho tập thể trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

Điều 37. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

Huân chương Đại đoàn kết dân tộc để tặng hoặc truy tặng cho người có công lao xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Người có công đóng góp hoặc có sáng kiến trong việc đề xuất những chủ trương và có thành tích vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Người có quá trình cống hiến liên tục cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã giữ các chức vụ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 năm trở lên hoặc có ít nhất 15 năm liên tục đảm nhiệm nhiệm vụ cấp trưởng của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh trở lên.

3. Cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận có quá trình công tác 20 năm trở lên, là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, thành phố hoặc đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, các doanh nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xứng đáng trong việc vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận, đề nghị.

Điều 38. Huân chương Dũng cảm

Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho các cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt lứa tuổi, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân; đạt được một trong những tiêu chuẩn sau:

1. Không sợ hy sinh tính mạng, quyết tâm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi gặp hoả hoạn, thiên tai; dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân trước bọn tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây nên nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên.

2. Đã hy sinh anh dũng trong khi cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, được nhân dân kính phục, nêu gương, học tập.

Điều 39. Huân chương Hữu nghị

Huân chương Hữu nghị để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, luật pháp và phong tục tập quán Việt Nam.

2. Có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng Việt Nam, có nhiều thành tích trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hoá và xã hội giữa Việt Nam với các nước, các khu vực, liên khu vực, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

MỤC 2: HUY CHƯƠNG

Điều 40. Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang

1. Đối tượng, tiêu chuẩn khen “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 54, 55, 56 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Ngoài mức thời gian công tác quy định tại các điều 54, 55, 56 Luật Thi đua, Khen thưởng. Người được tặng Huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 41. Huy chương Hữu nghị

“Huy chương Hữu nghị” để tặng cho cá nhân người nước ngoài trong thời gian công tác hoặc làm việc tại Việt Nam đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, luật pháp, phong tục tập quán Việt Nam.

2. Có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp  trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội giữa Việt Nam với các nước, các khu vực, liên khu vực, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

MỤC 3: DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

Điều 42. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thực hiện theo quy định của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những bà mẹ đã được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” mà đạt được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 59 Luật Thi đua, Khen thưởng thì vẫn được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Điều 43. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

1. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Dũng cảm, mưu trí, hy sinh quên mình, đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, trong giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, được binh chủng, quân chủng hoặc quân khu tôn vinh và học tập;

b) Say mê nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị. Có công trình nghiên cứu có giá trị đặc biệt, được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, an ninh hoặc kinh tế, xã hội đem lại hiệu quả thiết thực;

c) Có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chuyên môn nghiệp vụ thành thạo. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Có công lớn trong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng đội;

d) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tác phong làm việc khoa học, kiên định lập trường trước mọi hy sinh, thử thách. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác tương trợ, đoàn kết quân dân, là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể.

2. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, là ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng (đối với quân đội) hoặc phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào vì an ninh Tổ quốc (đối với Công an nhân dân), có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành;

b) Dẫn đầu toàn quân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, lập nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phục vụ chiến đấu, huấn luyện và công tác;

c) Dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo về kỹ thuật, chiến thuật, về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Quản lý tốt vũ khí và cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người và tài sản;

d) Dẫn đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội và công an. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác giúp đỡ và đoàn kết nhân dân, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

đ) Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền đoàn thể vững mạnh toàn diện. Tích cực gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương nơi đóng quân, được chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tin yêu.

Điều 44. Danh hiệu Anh hùng Lao động

1. Danh hiệu Anh hùng Lao động để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công tác cao nhất tỉnh, thành phố hoặc ngành (có cùng tính chất công việc và cùng ngành nghề), đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước;

b) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị, có sản phẩm, công trình khoa học hoặc có tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật nổi tiếng, có giá trị đặc biệt, được ứng dụng trong sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội;

c) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ hoặc trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho địa phương, cho ngành;

d) Có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần hợp tác, tương trợ; là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, là tấm gương sáng xây dựng cuộc sống văn hoá trong đơn vị và gia đình.

2. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương sáng mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về các mặt: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước;

b) Dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái.

c) Dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và lao động, là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo;

d) Dẫn đầu trong việc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

đ) Tập thể đoàn kết, nhất trí, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền đoàn thể vững mạnh, toàn diện, được chính quyền địa phương và nhân dân ca ngợi.

Điều 45. Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thực hiện theo quy định tại Điều 62, 63, 64, 65 Luật Thi đua, Khen thưởng.

MỤC 4: ”GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”

Điều 46. Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Hồ Chí Minh để xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 67 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 47. Giải thưởng Nhà nước

Giải thưởng Nhà nước để xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, có giá trị cao về khoa học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội, đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 68 Luật Thi đua, Khen thưởng.

MỤC 5: KỶ NIỆM CHƯƠNG, HUY HIỆU

Điều 48. Kỷ niệm chương và Huy hiệu

Kỷ niệm chương và Huy hiệu thực hiện theo Điều 69 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước khi ban hành Kỷ niệm chương và Huy hiệu.

MỤC 6: BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

Điều 49. Bằng khen

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể và cá nhân đạt được tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 71 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tặng cho cá nhân, tập thể thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Việc khen thưởng bằng hình thức Bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác do cơ quan Trung ương của tổ chức này quy định sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Điều 50. Giấy khen

1. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 74, 75, 76 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Giấy khen của các tổ chức khác, quy định tại khoản 3 Điều 76 Luật Thi đua, Khen thưởng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Các công ty liên doanh với nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;

b) Các doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…

3. Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng giấy khen.

Chương 4:

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

MỤC 1: THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG

Điều 51. Thẩm quyền

Thẩm quyền quyết định tặng thưởng và trao tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 77, 78, 79, 80, 81 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 52. Lễ trao tặng

Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định “về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đảm bảo tổ chức trang trọng và tiết kiệm.

MỤC 2: THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 53. Quy định chung

1. Về tuyến trình khen.

a) Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

b) Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

2. Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện. Khi có văn bản đề nghị hiệp y của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau 10 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu Bưu điện) các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trả lời. Trường hợp không có ý kiến trả lời, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành các thủ tục trình khen thưởng theo quy định.

3. Đối với những đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước thì khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải có xác nhận việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của cơ quan tài chính.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình của các cấp dưới khi trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất 15 ngày đối với các hồ sơ đủ điều kiện, 30 ngày đối với các trường hợp phải có ý kiến hiệp y, 45 ngày đối với trường hợp phải xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

6. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện về thủ tục và cấp trình khen thưởng đối với các Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương các hội.

Điều 54. Chiến sỹ thi đua toàn quốc

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đối với Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quy định riêng, do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến hiệp y (theo quy định phân cấp quản lý cán bộ), xin ý kiến Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước khi làm các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định.

2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc được xét tặng hàng năm. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chậm nhất là ngày 01 tháng 03 năm sau. 

3. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm có:

a) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị Chiến sỹ thi đua toàn quốc của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng   cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 55. Chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác

1. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu trên đây do các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương quy định cụ thể, phù hợp với quy định tại Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng. 

2. Bộ Văn hóa - Thông tin quy định và hướng dẫn tiêu chuẩn chung danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa”. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và vận dụng cụ thể về tiêu chuẩn xét các danh hiệu gia đình văn hoá, thôn, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương.

Điều 56. Cờ thi đua của Chính phủ

1. Cờ thi đua của Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đối với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quy định riêng, do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện. Chậm nhất ngày 01 tháng 03 năm sau, các Bộ, ngành, địa phương phải có tờ trình và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Riêng hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân trình chậm nhất vào ngày 01 tháng 9 hàng năm, trước khai giảng năm học mới.

2. Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng hàng năm.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định thành tích và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

4. Chính phủ uỷ quyền cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

5. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm có:

a) Tờ trình của Bộ, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo danh sách tập thể được đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ;

b) Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu đề nghị của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng cấp Bộ, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 57. Huân chương các loại

1. Huân chương các loại do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương các loại.

3. Trường hợp xét tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh thực hiện theo thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về xét tặng thưởng Huân chương bậc cao.

Việc phong tặng danh hiệu thi đua, tặng thưởng bằng khen và các loại huân chương đối với cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản họp xét, đề nghị của cấp Bộ, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do có sáng kiến, phát minh, sáng chế ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ… phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 58. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đối với Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quy định riêng, do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 59. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

1. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc xét khen thưởng hàng năm vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ngày 18 tháng 11.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm xem xét, đề xuất các trường hợp đủ tiêu chuẩn, thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố xét; đối với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xét. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể trình Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 60. Huy chương

1. Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng, hàng năm xét 2 lần vào dịp 19 tháng 5 và Quốc khánh 2 tháng 9,  do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Huy chương Hữu nghị do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Hồ sơ trình khen thưởng Huy chương gồm có:

a) Tờ trình của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Bản danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng Huy chương.

Điều 61. Thủ tục đơn giản

1. Các trường hợp được xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản thực hiện theo Điều 85 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm có:

a) Tờ trình đề nghị của cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

Điều 62. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

1. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm tra, đề nghị tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tiến hành hàng năm vào dịp 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 63. Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

1. Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là “danh hiệu Anh hùng”) do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của cơ quan chức năng có liên quan, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Hồ sơ trình phong tặng danh hiệu Anh hùng gồm có:

a) Tờ trình của các Bộ, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có ý kiến nhất trí đề nghị của cấp uỷ Đảng cùng cấp);

b) Báo cáo thành tích của các đối tượng được đề nghị phong tặng Anh hùng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín đề nghị danh hiệu Anh hùng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Văn bản đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (kèm theo kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Điều 64. Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú” (sau đây gọi tắt là danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú).

1. Danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú do Hội đồng cấp nhà nước của các danh hiệu trên đây xét trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh hiệu Nhà giáo), Bộ Y tế (danh hiệu Thầy thuốc), Bộ Văn hóa - Thông tin (danh hiệu Nghệ sĩ), Bộ Công nghiệp (danh hiệu Nghệ nhân) phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ, trình các danh hiệu trên.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp hồ sơ thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Hồ sơ trình các danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ  nhân” nhân dân, ưu tú gồm có:

a) Tờ trình của Hội đồng cấp nhà nước (kèm theo danh sách);

b) Bản thành tích cá nhân, có xác nhận của Hội đồng cấp Nhà nước;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước.

5. Danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú do Hội đồng cấp Nhà nước xét, trình Thủ tướng Chính phủ 2 năm một lần.

Điều 65. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước do Hội đồng cấp Nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ và Hội đồng cấp Nhà nước về lĩnh vực văn học, nghệ thuật xét trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Giải thưởng Hồ Chí Minh xét và công bố 5 năm một lần, Giải thưởng Nhà nước xét và công bố 2 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9.

4. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm có:

a) Tờ trình của Hội đồng cấp Nhà nước;

b) Báo cáo thành tích của tác giả về công trình, tác phẩm, cụm công trình, cụm tác phẩm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng giải thưởng cấp nhà nước.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Chương 5:

QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

MỤC 1: NGUỒN, MỨC TRÍCH QUỸ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều 66. Nguồn và mức trích quỹ

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước với mức tối đa bằng 15% tổng quỹ tiền lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Quỹ thi đua khen thưởng của cấp tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố và mức trích tối đa bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức này tự quyết định từ nguồn khả năng tài chính của mình và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

5. Quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được trích từ quỹ khen thưởng của đơn vị theo quy định của Nghị định số 59/CP ngày 30 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước và nguồn đóng góp của cá nhân tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

6. Quỹ thi đua, khen thưởng của các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghề cá, nghề muối v.v… được trích từ quỹ không chia của hợp tác xã, mức trích do hợp tác xã quyết định và nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 67. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng để chi:

a) Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm các kỷ niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua, khung bằng khen;

b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể;

c) Các khoản chi để in ấn bằng, làm khung bằng, cờ, Huân chương, Huy chương đối với các hình thức khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước Quyết định khen thưởng, do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đảm nhiệm từ nguồn kinh phí ngân sách cấp.

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được công nhận các danh hiệu thi đua, Cờ Thi đua, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen kèm theo khung bằng; còn được thưởng bằng tiền hoặc tặng phẩm kỷ niệm theo nguyên tắc:

a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn;

b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân;

c) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác nhau, thì chỉ được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mức thưởng cao nhất.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tập thể người nước ngoài, được khen các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và kèm theo tặng phẩm lưu niệm.

MỤC 2: QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 68. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng cấp đó quản lý; nguồn trích, tỉ lệ và mức trích trên cơ sở dự toán kế hoạch; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định.

2. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.

Các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đó có trách nhiệm trích trong quỹ thi đua, khen thưởng của cấp mình để chi thưởng.

MỤC 3: MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Điều 69. Danh hiệu thi đua

1. Chiến sỹ thi đua toàn quốc được thưởng huy hiệu, cấp Bằng Chiến sỹ thi đua toàn quốc và  mức tiền thưởng: 1.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

­2. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thưởng huy hiệu, giấy chứng nhận và thưởng: 1.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

3. Chiến sỹ thi đua cơ sở được thưởng: 300.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

4. Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến được thưởng: 100.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

5. Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng được thưởng: 1.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

6. Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến được thưởng: 500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

7. Gia đình văn hoá, được cấp giấy chứng nhận và được thưởng: 50.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

8. Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá được tặng Giấy khen và được thưởng: 500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

9. Tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, được tặng cờ và được thưởng: 8.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

10. Tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố được tặng thưởng cờ và thưởng: 5.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

Điều 70. Huân chương các loại

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng các loại Huân chương sau đây được thưởng:

1. Huân chương Sao vàng, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 15.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

2. Huân chương Hồ Chí Minh, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 10.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

3. Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 5.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

4. Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Quân công hạng nhì được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 4.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

5. Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 3.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

6. Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 3.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

7. Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 2.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

8. Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và Huân chương Dũng cảm, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 1.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

9. Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại, được tặng thưởng Huân chương, bằng Huân chương và được thưởng tiền với mức gấp 2 lần tiền thưởng so với cá nhân quy định tại Điều 70 của Nghị định này.

Điều 71. Danh hiệu vinh dự nhà nước

1. Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tặng thưởng Bằng danh hiệu và được mức tiền thưởng: 5.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

2. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, được tặng thưởng Bằng, giấy chứng nhận Anh hùng và mức tiền thưởng: 5.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

3. Tập thể được tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, được tặng thưởng Bằng và mức tiền thưởng: 10.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

4. Các cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng một Huy hiệu, một Bằng khen và mức tiền thưởng đối với Danh hiệu “nhân dân” là: 4.000.000 đồng; Danh hiệu “ưu tú” là: 3.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

Điều 72. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được cấp bằng và mức tiền thưởng (có quy định riêng). Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được tặng thưởng bằng và mức tiền thưởng (có quy định riêng). Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 73. Bằng khen, Giấy khen

1. Cá nhân, tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được tặng Bằng khen và mức tiền thưởng đối với cá nhân: 500.000 đồng; đối với tập thể: 1.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

2. Cá nhân, tập thể được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được tặng Bằng khen và mức tiền thưởng đối với cá nhân: 300.000 đồng; đối với tập thể: 600.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

3. Cá nhân, tập thể được Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức tặng thưởng giấy khen và kèm theo mức tiền thưởng đối với cá nhân: 100.000 đồng; đối với tập thể: 200.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

Điều 74. Huy chương, Kỷ niệm chương

1. Cá nhân được tặng thưởng Huy chương, được tặng Bằng, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng là: 500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

2. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tặng thưởng Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận và mức thưởng (kèm theo) do Bộ, Ban, ngành, tỉnh, thành phố quy định nhưng không quá: 200.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

Điều 75. Điều chỉnh mức tiền thưởng

Khi mức tiền lương tối thiểu hoặc tiền lương thực tế thay đổi, Bộ Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng nêu trên phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 76. Quyền lợi khác

Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, được tặng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; ngoài việc được khen thưởng theo quy định của Nghị định này, được ưu tiên xét lên lương sớm trước thời hạn, ưu tiên cử đi nghiên cứu học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài. Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể.

Chương 6:

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 77. Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm

Điều 96 Luật Thi đua, Khen thưởng quy định trách nhiệm của người kê khai thành tích, người xác nhận thành tích để được các cấp khen thưởng, nay quy định như sau:

1. Thủ trưởng đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét thưởng cho tập thể, cá nhân của đơn vị mình.

Trường hợp phát hiện Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân gian dối trong việc kê khai báo cáo thành tích, thì Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm làm các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra quyết định huỷ bỏ quyết định khen thưởng thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

2. Cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong công việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét khen thưởng.

Nếu gian dối trong việc kê khai, báo cáo thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng, bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc cá nhân (kê khai, báo cáo thành tích) còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ, quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ các hồ sơ khen thưởng chịu trách nhiệm kiểm tra thẩm định các hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng.

Nếu khen thưởng sai do báo cáo thành tích không chính xác; do quy trình, thủ tục hành chính không làm đúng như quy định của Nghị định này mà vẫn trình Thủ tướng Chính phủ thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Tước danh hiệu

Điều 97 Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: “Cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu vinh dự Nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ”. Nay quy định như sau:

1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu: “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú, “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thấy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ Nhân ưu tú” mà vi phạm pháp luật bị toà án kết án tù thì bị tước danh hiệu.

2. Căn cứ vào Quyết định của Toà án; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trình khen thưởng có trách nhiệm làm các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra Quyết định tước danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 79. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị định này.

3. Tổ chức chính trị, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao căn cứ Nghị định này và Luật Thi đua, Khen thưởng để thực hiện.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT

---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---------------

No .: 121/2005 / ND-CP

Hanoi, September 30, 2005 

DECREE

Detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation   and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Emulation and Commendation

_____________________

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the November 26, 2003 Law on Emulation and Commendation and the June 14, 2005 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Emulation and Commendation;

According to the proposal of the Head of the Central Committee for Emulation and Reward,

DECREE:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of adjustment

This Decree details and guides the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation in 2003 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Emulation and Commendation in 2005, including emulation contents, organizing emulation movements, emulation titles' criteria; emulation forms, subjects, criteria; commendation order and decisions; procedures and dossiers of proposal for commendation; The rights and obligations of commended individuals and collectives, the emulation and commendation fund and the handling of violations on emulation and commendation.

Article 2. Subjects of application

1. Emulation subjects: Vietnamese citizens, state agencies, political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social and professional organizations, economic organizations of all economic sectors, units of the people's armed forces, Vietnamese in foreign countries, foreigners, foreign organizations and international organizations in Vietnam.

2. Commendation subjects: The subjects defined in Clause 1 of this Article, who have all achievements, shall be commended and / or rewarded according to the provisions of this Law on Emulation and Commendation and this Decree.

Article 3. Principles of emulation

Emulation performed on the principle of voluntariness, self-awareness and publicity; Ensuring solidarity, cooperation and mutual development. The consideration of emulation titles must be based on emulation movements, all individuals and collectives participating in emulation movements must have emulation registrations, determine emulation objectives and targets; those who do not register for emulation will not be considered and recognized for emulation titles.

Article 4. Principles of commendation

Commendation and reward are performed on the principle of accuracy, publicity, fairness and timeliness. Reward must ensure where the achievement is, reward it there, not necessarily in the order of low-level reward and then be rewarded with a higher level; The higher the achievement in difficult conditions and the larger the scope of influence, the higher the level of reward and consideration; Small collective rewards and individuals are key.

Groups with large scope such as ministries, branches, central mass organizations and State Corporations established by the Prime Minister; The provinces and centrally-run cities and army corps levels up (for the people's armed forces), shall apply only the form of seniority-based commendation.

Article 5. Responsibility to organize emulation movements

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the President of the State, Chief Judge of the Supreme People's Court, Chairman of the Supreme People's Procuracy, the General Directors of the State Corporations established under the decision of the Prime Minister, the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, the Chairmen of the People's Committees of the districts, district-level towns and provincial cities; communes, wards and commune-level towns; and heads of agencies, organizations and units, preside over and coordinate with political organizations, Fatherland Front organizations, socio-political organizations and socio-political-professional organizations, social and professional organizations at the same level to organize emulation movements, replicate emulation movements within their scope of management and proactively detect and select collectives and individuals with worthy achievements to commend and reward or to propose for commendation and reward.

2. The Central Committee of Vietnam Fatherland Front, its member organizations and other social organizations shall, within the scope of their respective tasks and powers, shall have the following responsibilities:

- Organize and coordinate with state agencies to launch, deploy campaigns, emulation movements, disseminate experiences and replicate advanced examples.

- Coordinate in unified action among member organizations, join with functional agencies to propagate, encourage union members, members, people of all strata to participate in the emulation movement and implement the commendation policies.

- Supervise the implementation of the legislation on emulation and commendation; promptly reflect and propose solutions to implement the provisions of the Law on Emulation, Commendation and this Decree.

Article 6. Responsibilities of mass media agencies

Mass media agencies shall regularly propagate emulation and commendation work; disseminate and exemplify advanced examples, examples of good people, good deeds, and promote emulation movements. Detecting individuals and collectives with outstanding achievements in emulation movements; fight and criticize violations of the legislation on emulation and commendation.

Article 7. Emulation and commendation fund

1. Setting up the emulation and commendation fund to serve emulation and commendation work.

2. The emulation and commendation fund is formed from the state budget, from the reward fund of enterprises, contributions of individuals and collectives at home and abroad and other lawful revenue sources.

3. It is strictly forbidden to use emulation and reward funds for other purposes.

Chapter II

EMULATION AND EMULATION TITLES

Item first

EMULATION FORMS AND CONTENTS

Article 8. Forms of emulation organization

Regular emulation is regularly organized daily, monthly, quarterly and annually to achieve the objectives, targets and work programs proposed.

Periodical emulation is organized in a series to carry out important and unexpected tasks in each period and time determined.

Article 9. Launching of emulation

The launching and direction of emulation movements comply with Article 18 of the Law on Emulation and Commendation.

The Central Committee for Emulation and Commendation is responsible for advising the President and the Prime Minister on the content of emulation and organizing emulation movements nationwide.

Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies; Leaders of departments, branches, agencies and organizations at the central level; Chairmen of People's Committees at all levels; leaders of agencies, organizations and units launch and direct emulation movements in their respective sectors, fields and areas, and their agencies, organizations and units.

Article 10. Contents of organization of emulation movements

1. Determine clearly the objectives, scope and subjects of emulation, based on that, set specific targets and emulation contents. Determining emulation content and criteria must be scientific, practical and feasible.

2. Based on characteristics, working nature, labor, occupation, scope and subjects of emulation participation, to form appropriate emulation organization, attach importance to the propaganda of the emulation's meaning, promote the sense of responsibility, sense of self-awareness of the masses, diversify forms of emulation; combat all ostentatious expressions in emulation.

3. Implement measures to organize emulation campaigns, monitor the process of emulation organization, direct to learn from experience and disseminate good experiences among the subjects participating in emulation.

The Vietnam Fatherland Front, its member organizations and other social organizations are responsible for propagating, encouraging and coordinating with state agencies to organize emulation movements as prescribed in Article 12 of the Law on Emulation and Commendation.

4. Organize preliminary and final reviews of the movement, evaluate the emulation results; for long-term emulation, a preliminary review must be held in the middle of the phase to learn from experience; At the end of the emulation, review and evaluate results; publicly choose to reward typical and outstanding collectives and individuals in the emulation movement.

Item 2

EMUATION TITLES AND CRITERIA OF EMULATION TITLES

Article 11. Emulation titles

1. Emulation titles for individuals: National Emulation Fighter, Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level, Emulation fighter of provinces and centrally-run cities, Grassroots-level Emulation Fighter and Advanced Laborer, Advanced Fighter.

2. The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall coordinate with the Central Emulation and Commendation Board to guide the implementation of emulation titles and criteria for collectives and individuals in the militia and self-defense forces, commune and town police.

3. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in prescribing emulation titles and emulation title criteria for individuals being "pupils", "students", "learners" and "class" of the national education system.

4. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall prescribe emulation titles, emulation criteria for collectives and students in vocational schools.

Article 12. Criteria of Advanced Laborer and Advanced Fighter

1. Cadres, civil servants, workers and employees working in agencies and units; officers, non-commissioned officers, soldiers, professional soldiers and workers of the People's Army and the People's Public Security, who meet 4 criteria prescribed in Clause 1, Article 24 of the Law on Emulation and Commendation, shall be considered for being awarded the title of Advanced Laborer or Advanced Fighter.

2. Laborers working in non-state economic establishments, members of agricultural cooperatives, handicraft cooperatives, services ...   who have been exemplary in observing undertakings, policies and laws of the state, possess a spirit of solidarity and mutual support, have actively participated in production emulation movements of production labor, social activities and achieve high labor productivity shall be considered and conferred the "Advanced Laborer" title by the direct management level.

Article 13. Criteria of Grassroots-level emulation fighter

The title of Grassroots-level Emulation Fighter is considered and given to individuals meeting the following 2 criteria:

1. Being an Advanced Laborer or an Advanced Fighter.

2. Having innovations in technical improvement or application of new technologies to increase labor productivity, working efficiency, or being wise, creative in combat and combat service to successfully fulfill their tasks of national defense.

Initiatives, technical improvement or the application of new technologies must be recognized by the grassroots-level Council of Science (Council of Innovation).

Article 14. Criteria of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization level, provinces and centrally-run cities

1. The title of Emulation Fighter of ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization level, provinces and centrally-run cities shall be considered and conferred to individuals with outstanding typical achievements among those who have achieved the title of Grassroots-level Emulation Fighter in 3 consecutive times.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, government-attached agencies, President of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of central agencies of mass organizations, the Chairman of the National Assembly's Office, the Chairman of the President's Office, the Chief Judge of the Supreme People's Court, the Chairman of the Supreme People's Procuracy, the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall consider and decide on the recognition of the Emulation Fighter of ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization level, provinces and centrally-run cities.

Article 15. Criteria of National Emulation Fighter

1. The title of National Emulation Fighter is considered and awarded to individuals with outstanding achievements among those who have twice achieved the title of Emulation Fighter of ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization level, provinces and centrally-run cities. The consideration and award of the title National Emulation Fighter is carried out regularly every year.

2. The Central Emulation - Commendation Board submit to the Prime Minister the decision to award the title of National Emulation Fighter after obtaining the written proposal of the Standing Committee of the Central Emulation - Commendation Board.

Article 16. Emulation flag

1. Emulation flags of the Government and Emulation Flags of the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall be considered and awarded annually to collectives meeting the criteria prescribed in Article 25, 26 of the Law on Emulation and Reward.

2. The recognition of the typical outstanding collectives to be awarded emulation flags of the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities must be approved, evaluated and compared within the Emulation blocks, areas or clusters organized by the ministries, branches, central organizations, provinces and centrally-run cities.

3. The emulation flags of the Government are given to the outstanding collectives in the whole country including national leading collectives in each field and profession and the most typical collectives in the national emulation movement of provinces and cities.

4. Before March 31 every year, the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall register the Government's Emulation Flags with the Central Emulation - Commendation Board.

Article 17. The title of "Excellent Labor Collective", "Advanced Labor Collective", "Determined-to-Win Unit", "Advanced Unit"

"Excellent Labor Collective", "Advanced Labor Collective", "Determined-to-Win Unit", "Advanced Unit" (for the People's Armed Forces) shall comply with Articles 27 and 28 of the Law on Emulation and Commendation and are considered and awarded yearly.

Article 18. The Title of Cultured Family, Cultured Village, Hamlet, village, hamlet, Street Quarter Group and the equivalent

1. The title "Cultured Family" in communes, wards and towns; "Cultured village, hamlet and Street Quarter Group" shall comply with Articles 29 and 30 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Chairmen of the People's Committees in communes and wards shall decide to grant the title of Cultured Family; The Chairmen of the People's Committees in districts shall decide to grant the title of Cultured village, hamlet, and street quarter group and the equivalent.

Article 19. The emulation titles and criteria political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social organizations and professional organizations

The emulation titles and criteria of political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social organizations and professional organizations shall be guided by the central agencíe of these organizations after reaching the agreement with the Central Emulation - Commendation Board.

Chapter III

FORMS, SUBJECTS AND CRITERIA OF COMMENDATION

Item first

ORDER

Article 20. Gold Star Order

The Gold Star Order is the noblest order of the Socialist Republic of Vietnam, conferred or posthumously conferred on individuals with great and exceptionally outstanding meritorious services, and conferred on collectives which have recorded outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation.

1. The Gold Star Order shall be conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1935, having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of responsibilities: General Secretary of the Communist Party of Vietnam; President of Vietnam; Chairman of the National Assembly; Prime Minister; Politburo member; Secretary of the Party Central Committee; Vice President; Vice Chairman of the National Assembly; Deputy Prime Minister; Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee; Deputy Secretary of the Central Department; Standing Member of the Regional Committee; Secretary of the Regional Committee; Head of the Party Central Committee, Ministers and the equivalent positions, Colonel General of the People's Armed Forces;

b) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: General Secretary of the Communist Party of Vietnam; President of Vietnam; Chairman of the National Assembly; Prime Minister; Politburo member; Secretary of the Party Central Committee; Vice President; Vice Chairman of the National Assembly; Deputy Prime Minister; Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee; General of the People's Armed Forces;

c) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: General Secretary of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister, General of the People's Armed Forces before April 30, 1975;

d) Continuously participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: General Secretary of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister, 2 terms;

e) Having great merits, exceptionally outstanding works, having far-reaching impacts which create positive changes to strongly promote the national economic, social, defense and security development recognized and honored by the state;

f) Head of foreign state having great merits to the Vietnamese nation and being recognized and honored by the State of the Socialist Republic of Vietnam.

2. The Gold Star Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred Ho Chi Minh Order;

b) Having a process of building and development of 45 years or more (in case the Ho Chi Minh Order has not yet been awarded, there must be a process of building and development of 50 years or more);

c) Having recorded outstanding achievements for 10 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit 5 times, having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations.

3. The 2nd Gold Star Order shall be conferred on collectives which have recorded exceptionally outstanding achievement for 10 years before the time of nomination, during that time, have been awarded the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit 5 times, have maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations and have had a period of 20 years since the First Gold Star Order.

4. The foreign collectives with exceptionally great merits to the Vietnamese nation shall be recognized and honored by the State of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 21. Ho Chi Minh Order

1. The Ho Chi Minh Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have rendered great meritorious services, recorded numerous outstanding achievements, and satisfy one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1935, having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Secretary, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Head of Central Party Committee, Deputy Minister or the equivalent position, Lieutenant General of the People's Armed Forces;

b) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Head of the Party Central Committee, Member of the Regional Committee, Member of the Area Committee, Minister or the equivalent position, Colonel General of the People's Armed Forces;

c) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of Vietnam, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee or an equivalent position for 1 term, General of the People's Armed Forces;

d) Continuously participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having great meritorious services and numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

General Secretary of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, President of the National Assembly and Prime Minister for 1 term.

Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of Vietnam, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee or equivalent positions for 2 consecutive terms, General of the People's Armed Forces for 10 years or more.

e) Having great merits, exceptionally outstanding works, having far-reaching impacts which promote the development of one of domains: economic, social, literature, arts, science and technology, national defense, security, and diplomacy, recognized and honored by the state;

f) Foreigners having great merits to the Vietnamese nation and being recognized and honored by the State of Vietnam.

2. The Ho Chi Minh Order shall be conferred on collectives which have recorded outstanding achievements and satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the First-class Independence Order or First-class Military Exploit Order;

b) Having a process of building and development of 35 years or more (in case the First-class Independence Order or the First-class Military Exploit Order has not yet been awarded, there must be a process of building and development of 40 years or more);

c) Having recorded outstanding achievements for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit 3 times, having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations.

3. The foreign collectives with numerous outstanding achievements to the Vietnamese nation shall be recognized and honored by the State of Vietnam.

Article 22. First-class Independence Order

1. The First-class Independence Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have exceptionally outstanding achievements and satisfy one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having exceptionally excellent achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Deputy Head of the Party Central Committee, Secretary of Provincial Party Committee, Secretary of Centrally-run City Party Committee, Vice Minister or the equivalent position, Lieutenant General of the People's Armed Forces;

b) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having exceptionally excellent achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent positions; Member of the Area Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Heads of central political and social organizations, for 2 consecutive terms, Colonel General of the People's Armed Forces;

c) Continuously participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous exceptionally excellent achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of Vietnam, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, for 1 term continuously, General of the People's Armed Forces.

Heads of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the central political and social organizations, for three terms, Colonel General of the People's Armed Forces for 10 years or more.

d) Having outstanding achievement and works which promote the development in one of the following domains: economy, society, literature, arts, science and technology, defense, security, diplomacy...   recognized and honored by the state;

e) Foreigners having exceptionally outstanding achievements to the Vietnamese State, recognized and nominated by the ministries, branches and central mass organizations, the provinces and centrally-run cities.

2. The First-class Independence Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the Second-class Independence Order;

b) Having a process of building and development of 25 years or more (in case the second-class Independence Order has not yet been awarded, there must be a process of building and development of 30 years or more);

c) Having recorded outstanding achievements in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit, having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organizations.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized and nominated by the ministries, departments, branches, mass organizations and the provinces and centrally-run cities.

Article 23. Second-class Independence Order

1. The Second-class Independence Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have numerous outstanding achievements and satisfy one of the following criteria:

a) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 1 term.

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 2 consecutive terms.

b) Continuously participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous excellent achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 2 terms, Colonel General of the People's Armed Forces for 5 years or more.

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 3 terms.

c) Having outstanding achievement and works which promote the development in one of the following fields: economy, society, literature, arts, science and technology, defense, security and diplomacy... recognized and nominated by the competent authorities; 

d) Foreigners having outstanding achievements to the Vietnamese State, recognized and nominated by the ministries, branches and central mass organizations, the provinces and centrally-run cities.

2. The Second-class Independence Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the Third-class Independence Order;

b) Having a process of building and development of 20 years or more (in case the third-class Independence Order has not yet been awarded, there must be a process of building and development of 25 years or more);

c) Having recorded excellent achievements in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit from the Prime Minister, having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organization.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized and nominated by the ministries, departments, branches, mass organizations and the provinces and centrally-run cities.

Article 24. Third-class Independence Order

1. The Third-class Independence Order shall be conferred on individuals who have outstanding achievements and satisfy one of the following criteria:

a) Having been recognized as pre-revolutionary officers who have excellent achievements, without any major faults, having taken one of the following responsibilities: Director General at Central level, Member of the Provincial or City Party Committee, Head of the Sector at Provincial level (and the equivalent position) or continuously participating in the Southern battlefield during the period against the Americans from 1964 to 1975, having taken the position of Member of the District Party Committee or the equivalent position prior to the 30th April 1975;

b) Participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 1 term;

c) Participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous excellent achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 1 term, Colonel General of the People's Armed Forces.

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 2 terms.

d) Having outstanding achievement and works which promote the development in one of the following fields: economy, society, literature, arts, science and technology, defense, security and diplomacy... recognized and nominated by the competent authorities; 

e) Foreigners having outstanding achievements to the Vietnamese State, recognized and nominated by the ministries, branches and central mass organizations, the provinces and centrally-run cities.

2. The Third-class Independence Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the First-class Labor Order;

b) Having a process of building and development of 15 years or more (in cases the first-class Labor Order has not yet been awarded, there must be a process of building and development of 20 years or more);

c) Having recorded excellent achievements in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit or having been awarded 3 times the Emulation Flag of Ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized and nominated by the ministries, departments, branches, mass organizations and the provinces and centrally-run cities.

Article 25. First-class Military Exploit Order

1. The First-class Military Exploit Order shall be conferred or posthumously conferred on cadres, officers and soldiers working in the People's Army, People's Police, militia and self-defense who have well observed undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults, and satisfy one of the following criteria:

a) Having been conferred the Second-class Military Exploit Order by the State, having recorded excellent and brave exploits, bravery in combat, combat service (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in the whole country;

b) Having been conferred the Second-class Military Exploit Order by the State for 5 years or more, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security, being recognized as National Emulation Fighter or awarded the Prime Minister's Certificate of Merit;

c) Cadres, officers who have served in the People's Army and the People's Public Security for 35 years or more, having successfully completed their tasks in their assigned positions, having taken one of the positions: Minister, Vice Minister, Chief of General Staff, Chairman of the General Department of Politics or equivalent positions.

2. The First-class Military Exploit Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the Second-class Military Exploit Order;

b) Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 25 years or more (in case the second-class Military Exploit Order has not yet been awarded, there must be a process of combat, combat service, training, building and growth of 30 years or more);

c) Having recorded excellent achievements for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the Government's Emulation Flag or continuously awarded the Emulation Flag of the Ministries, branches or localities 5 times, having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organization.

Article 26. Second-class Military Exploit Order

1. The Second-class Military Exploit Order shall be conferred on cadres, officers and soldiers working in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense who have successfully completed the tasks in their assigned positions and have well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults and satisfy one of the following criteria:

a) Having been conferred the Third-class Military Exploit Order by the State, then having recorded excellent and brave exploits in combat, combat service (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in all troops;

b) Having been conferred the Third-class Military Exploit Order for 5 years or more, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security; having been awarded by the State one of the commendation forms: the Prime Minister's Certificate of Merit or the Emulation Fighter at ministerial and branch levels twice;

c) Having served for 35 years or more, successfully completed the tasks, having taken one of the positions: Military Zone Commander, Commander of Military services of arms, Commander of the Border Guard, Deputy Head of The General Department of Politics, Deputy Chief of the General Staff, General Director of the General Department: Security, Police, Force Building, Intelligence or the equivalent positions for 5 years or more.

2. The Second-class Military Exploit Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the Third-class Military Exploit Order;

b) Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 20 years or more (in cases the Third-Class Military Exploit Order has not yet been awarded, there must be a process of combat, combat service, training, building and growth of 25 years or more);

c) Having recorded outstanding achievements for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the Government's Emulation Flag or the Prime Minister's Certificate of Merit, having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organization.

Article 27. Third-class Military Exploit Order

1. The Third-class Military Exploit Order shall be conferred or posthumously conferred on cadres, officers and soldiers working in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense who have successfully completed the assigned tasks, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults, and satisfy one of the following criteria:

a) Having recorded excellent and brave exploits in combat, combat services (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in the military zones, army corps, military services of arms, General Departments or higher, having been conferred the First-class Combatant Order or First-class Fatherland Defense Order by the State;

b) Having been conferred the First-class Combatant Order or the First-Class Fatherland Defense Order by the State for 5 years or more before the time of nomination, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security; having been awarded one of the commendation forms: the Certificate of Merit of the Ministry, Branch for 2 times or the title of Emulation Fighter at ministerial, branch, provincial and centrally-run city for 1 time;

c) Having served for 35 years or more in the People's Army and Police, having successfully completed the tasks, without any major faults, having taken one of the positions: Deputy Commander of the Military Zone, Deputy Commander of Military Services of Arms, Deputy Commander of the Border Guard, Commander of the Corps, Commander of the Army, Deputy General Director of the General Department: Security, Police, Force Building or equivalent positions.

2. The Third-class Military Exploit Order shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a) Having been conferred the First-Class Fatherland Defense Order or First-class Combatant Order;

b) Having a process of combat, combat services, training, building and growth of 15 years or more (in case the First-Class Fatherland Defense Order or First-class Combatant Order has not yet been awarded, there must be a process of combat, combat services, training, building and growth of 20 years or more);

c) Having recorded excellent achievements for 5 years before the time of nomination, during that time, having been awarded the Government's Emulation Flag or awarded the Emulation Flag of the Ministríe, branches, mass organizations, provinces and centrally-run cities for 3 times; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organization.

Article 28. First-class Labor Order

1. The First-class Labor Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals:

a) Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 2, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation;

b) The criteria of a long process of devotion in agencies, organizations and mass organizations specified at Point c, Clause 2, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation include:

- Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the positions: Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities, for 2 terms (10 years).

- Participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions: Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities, for 3 terms (15 years or more).

c) Foreigners with numerous outstanding achievements contributing to the cause of socio-economic development of Vietnam shall be recognized and nominated by the ministries, branches and localities.

2. The First-class Labor Order shall be conferred on collectives which satisfy one of the criteria specified in Clause 3, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation. In case of making outstanding and unexpected achievements, these achievements must have large and far-reaching impacts which set examples fora studying in the whole country made by the ministries, departments, branches or central mass organizations or the whole provinces, centrally-run cities.

Article 29. Second-class Labor Order

1. The Second-class Labor Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals:

a) Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation;

b) The criteria of a long process of devotion specified at Point c, Clause 1, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation include:

- Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities (time of holding the position from 6 years to 10 years).

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions, for 2 terms or more (10 years or more).

- Participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities for 10 years to 15 years.

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions, from 3 terms (15 years or more).

c) Foreigners with numerous outstanding achievements contributing to the cause of socio-economic development of Vietnam are recognized and nominated by the ministries, branches and localities.

2. The Second-class Labor Order shall be conferred on collectives which satisfy one of the criteria specified in Clause 2, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation. In case of outstanding or unexpected achievements, these achievements must have the scopes of influence that are exemplified and studied in each domain of the ministries, departments, branches, central mass organizations or the provinces and centrally-run cities.

Article 30. Third-class Labor Order

1. The Third-class Labor Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals:

a) Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation;

b) In case of a long process of devotion in agencies, organizations and mass organizations defined at Point c, Clause 1, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation, including:

Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities for 5 years.

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions from 6 years to 10 years.

- Participating from the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) to the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities from 5 years to 10 years.

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions from 10 to 15 years.

c) Foreigners with numerous outstanding achievements contributing to the socio-economic development of Vietnam meeting the standards set by the ministries, branches and localities.

2. The Third-class Labor Order shall be conferred on collectives which satisfy one of the criteria specified in Clause 2, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation. In case of making outstanding and unexpected achievements, the achievements must have the scopes of influence that are exemplified and studied in departments, branches, districts, towns and provincial cities and are recognized by Ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces or centrally-run cities.

Article 31. First-class Fatherland Defense Order

1. The First-class Fatherland Defense Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Having been conferred the Second-class Fatherland Defense Order 5 years before the time of nomination, then having been awarded the title of National Emulation Fighter or the Prime Minister's Certificate of Merit;

b) Having State-level outstanding inventions, scientific works or works, or having been granted the State Award on topics related to defense and security service, recognized by the competent agencies;

c) Having recorded exceptionally excellent or unexpected achievements which have a large scope of influence throughout the country, having been awarded the Third-class Combatant Order or the Third-class Fatherland Defense Order by the State;

d) Having served for 35 years or more, having successfully completed the tasks in their assigned positions, having taken one of the positions: Deputy Commander of the Corps, Deputy Commander of the Division, Division Commander (and the equivalent level), Chief Commander of the Provincial Military Command, Chief Commander of the Border Guards, Director of the Provincial and Municipal Police, Commander of the Guards, Director General of Departments under Ministries or the equivalent positions for 10 years or more.

2. The First-class Fatherland Defense Order shall be conferred on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 3, Article 45 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally outstanding and unexpected achievements in combat and combat service, in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, with motivational and educational effects, setting examples throughout the country.

Article 32. Second-class Fatherland Defense Order

1. The Second-class Fatherland Defense Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 1, Article 46 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having excellent discovery, inventions, scientific works or works which receive awards at the Ministry, branch, mass organization, province or centrally-run city level on the topic of defense and security;

c) Having been conferred on the Third-class Fatherland Defense Order 5 years or more before the time of nomination, during which time, having outstanding and unexpected achievements with a large scope of influence in the entire army or the entire people's police forces, recognized by the Ministry;

d) Having served for 35 years or more, successfully completed the tasks, having taken one of the following positions: Deputy Head of Division, Head of Brigade, Deputy Chief Commander of the Provincial Military Command, Deputy Commander of the Border Guards, Deputy Director of the Police of the provinces and centrally-run cities, the Deputy Director of the Departments under Ministries and the Departments under the following General Departments: Security, Police, Force Building, Intelligence or the equivalent, for 10 years or more.

2. The Second-class Fatherland Defense Order shall be conferred on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 2, Article 46 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally outstanding and unexpected achievements, with motivational and education effects, setting examples in the whole army.

Article 33. Third-class Fatherland Defense Order

1. The Third-class Fatherland Defense Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe the undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 47 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally excellent and unexpected achievements, with a large scope of influence in the entire military zone, army corps, general departments or the equivalent level, having been awarded the Prime Minister's Certificate of Merit;

c) Having served for 30 years or more, successfully completed the tasks, having taken the position of Head of Regiment, Deputy Head of Regiment or the equivalent for 10 years or more.

2. The Third-class Fatherland Defense Order shall be conferred on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 2, Article 47 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded outstanding and unexpected achievements in combat, combat services with a scope of influence in military zones, armies, legions and general bureaus.

Article 34. First-class Combatant Order

1. The First-class Combatant Order shall be conferred or posthumously conferred on cadres, soldiers in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and people of all strata who meet the following criteria:

a) Having exceptionally outstanding exploits in combat, combat services, well observing the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being active, wise, creative and effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic, drug-related crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements which have motivational and education effects, setting examples in the whole country and being recognized by the State.

2. The First-class Combatant Order shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and in the strata which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, wise, creative and effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic, drug-related crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole army or the whole people's public security forces and being recognized by the Ministries, Branches, and localities.

Article 35. Second-class Combatant Order

1. The Second-class Combatant Order shall be conferred on officers and soldiers in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and people of all strata who meet the following criteria:

a) Having outstanding exploits in combat, combat services, well observing the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being active, wise, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole army or the whole people's public security forces and being recognized by the Ministries, Branches, and localities.

2. The Second-class Combatant Order shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's police force, the militia and self-defense forces and people which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, wise, creative and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole army and being recognized by the Ministries, Branches, and localities.

Article 36. Third-class Combatant Order

1. The Third-class Combatant Order shall be conferred on cadres and soldiers in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and in the strata who meet the following criteria:

a) Having bravely, wisely, creatively and successfully completed the tasks in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being wise, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole military zone, division, army corp, general department and being recognized by the competent authorities.

2. The Third-class Combatant Order shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and in the strata which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, wise, creative, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to attack criminal, economic crimes and other crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole military zone, division, army corp, general department and being recognized by the competent authorities.

Article 37. Great National Unity Order

The Great National Unity Order shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have rendered meritorious services in building a great national unity block of all people and meet one of the following criteria:

1. Having contributions or initiatives in proposing undertakings and having achievements in advocating the people of all strata to respond to, having effective implementation and practical contributions to the cause of great national unity.

2. Having a process of continuous devotion to the cause of great national unity, having held the positions of Chairman, Vice Chairman and Member of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee for 10 years or acting as the Head of the member organizations of the Front system from the provincial level or higher for at least 15 consecutive years.

3. Front-specialized officials with a working process of 20 years or more, being Provincial or City Emulation Fighter or having been awarded the Prime Minister's Certificates of Merit.

4. The intellectuals, religious dignitaries, ethnic minorities, typical businessmen and overseas Vietnamese have worthy achievements in mobilizing and building the Great national unity block and are recognized and nominated by the Vietnam Fatherland Front Central Committee.

Article 38. Bravery Order

The Bravery Order shall be conferred or posthumously conferred on cadres, soldiers, the militia and self-defense and people of all strata, regardless of age, with acts bravery to save people and the State's properties who meet one of the following criteria:

1. Not being afraid of sacrificing their lives, determining to save people and the State's properties in cases of fires or natural disasters; bravely protecting the State's properties, the lives and properties of citizens in front of criminals or bravely volunteering into dangerous places caused by epidemics in order to protect the lives of the people; the achievements have the motivational and educational effects, setting good examples in the province, city and region.

2. Having made a heroic sacrifice while saving people, saving the State's properties, being respected, exemplified and studied by people.

Article 39. Friendship Order

The Friendship Order shall be conferred or posthumously conferred on foreign individuals and organizations which meet the following criteria:

1. Having a spirit of solidarity and friendship, respect for Vietnamese sovereignty, law and customs.

2. Having great contribution to Vietnam's socio-economic development, security and defense, having numerous achievements in strengthening and developing friendly relations and good cooperation in the fields of politics, economy, national defense, security, diplomacy, science and technology, technology, environmental protection, culture and social affairs between Vietnam and other countries, regions and inter-regions, foreign organizations, international organizations.

Item 2

DECORATIONS

Article 40. Determined-to-Win Military Flag Decoration, For National Security Decoration, Glorious Fighter Decoration

1. The subjects and criteria of "Determined-to-Win Military Flag Decoration", "For National Security Decoration" and "Glorious Fighter Decoration" shall comply with the criteria prescribed in Articles 54, 55 and 56 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Apart from the working time prescribed in Articles 54, 55 and 56 of the Law on Emulation and Commendation, the person who is awarded the Decoration must have a spirit of active working, studying, complete well the assigned tasks, be faithful to the revolutionary cause of the Party and the nation, and not make any major faults.

3. The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall guide in detail on the subjects and criteria after reaching the agreement with the Central Emulation and Commendation Board.

Article 41. Friendship Decoration

"Friendship Decoration" shall be conferred on foreign individuals during their working time in Vietnam who meet the following criteria:

1. Having a spirit of solidarity and friendship, respect for Vietnamese sovereignty, law and customs.

2. Having positive contributions in building, strengthening and developing friendly relations and good cooperation in the fields of politics, economy, military, diplomacy, science and technology, technology, environmental protection, culture - social affairs between Vietnam and other countries, regions, inter-regions, foreign organizations and international organizations.

Item 3

STATE HONORABLE TITLES

Article 42. The title of Vietnamese Heroic Mother

The criteria to confer or posthumously confer the title of "Vietnamese Heroic Mother" to mothers who have many contributions and sacrifices for the cause of national liberation, the national construction and defense and the performance of international obligations as regulated by the Standing Committee of the National Assembly.

Mothers who have been conferred the title "People's Armed Force Hero" but have met the conditions and criteria in Article 59 of the Law on Emulation and Commendation shall still be conferred or posthumously conferred the title "Vietnamese Heroic Mother".

Article 43. The title of People's Armed Force Hero

1. The title of People's Armed Force Here shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have heroic and loyal acts to the socialist Vietnamese Fatherland, and have exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, maintaining social security, order and safety; having revolutionary moral qualities, being an exemplary example in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being courageous, wise, self-sacrificing, having exceptionally outstanding achievements in fighting, training, maintaining security, social order and safety, being honored and studied by the arm forces, military zones;

b) Passionately researching, having valuable initiatives, innovations or solutions. Having a research project of special value applied to the practice of military, security or economic, social activities, bringing about practical results;

c) Having good technical, tactical and professional skills. Constantly improving professional and political qualifications, successfully completing all tasks. Having great merits in technical, tactical, and professional fostering for teammates;

d) Having a strong political character, good ethical qualities and a healthy lifestyle, a scientific working style, a steadfast stance in front of all sacrifices and challenges. High spirit of solidarity, mutual cooperation, unity between the army and the people, being the nucleus in building solidarity and unanimity in the collective.

2. The collectives which have exceptionally outstanding achievements in combat, combat services, maintaining security, social order and safety, loyal to the socialist Vietnam Fatherland, being an exemplary example in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being courageous, wise, creative in fighting, ready-to-fight training, being a typical flag in the determined-to-win emulation movement (for the army) or the 6-things-taught-by-Uncle-Ho emulation movement, the for-national-security movement (for the People's Police), having numerous contributions to the development of the branch;

b) Leading the entire army in the movement of promoting initiatives, technical improvement, renewing methods of leadership and commanding, having achievements in the application of new scientific and technical advances in combat, training and work;

c) Leading in technical, tactical, professional, and political training for officers and soldiers. Well managing weapons and material and technical facilities, ensuring absolute safety for people and properties;

d) Leading in the implementation of the undertakings, and policies of the Party and the laws of the State; exemplarily observing the discipline, orders, rules of the army and police. High spirit of internal solidarity, cooperation and people unity, taking good care of the material and spiritual life of cadres and soldiers.

e) Having clean and strong Party organization, all-around strong mass organization. Setting examples in active participation in movements in the locality where troops are stationed, being believed and loved by local authorities, mass organizations and people.

Article 44. The title of Labor Hero

1. The title of Labor Hero shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have heroical and loyal acts to the socialist Vietnam Fatherland, have exceptionally outstanding achievements, and have revolutionary moral qualities, being shining examples in all aspects, meeting the following criteria:

a) Having a spirit of dare to think, dare to do, working creatively, achieving the highest work productivity, quality and efficiency in the province, city or branch (with the same nature of work and same industry), making important contributions to the development of units, localities, industries and the country;

b) Having many achievements in the research and application of scientific and technical advances, new technologies; having valuable initiatives, innovations or solutions, having products, scientific works or famous works of literature and arts, which have special value and can be applied in production, work, bringing high economic and social efficiency;

c) Having a strong political character, having great merits in fostering and training for colleagues and young generations or in providing technical guidance, technology and experience transfer in production and business for the localities, the industry;

d) Having a high sense of responsibility, effort, difficulty overcoming, dedication to work, hard-working, thriftiness, honesty, righteousness, being public-spirited and selfless; strictly observing the undertakings and policies of the Party and the laws of the State; upholding the spirit of cooperation and support; being the nucleus of building solidarity and unity, being a shining example of building a cultural life in units and families.

2. The collectives have exceptionally outstanding achievements, loyal to the socialist Vietnam Fatherland, being shining examples in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being a typical collective leading the nation in terms of productivity, quality and socio-economic efficiency, contributing to the socio-economic development of localities, branches and the country;

b) Leading the nation in technological innovation, having numerous achievements in the application of scientific and technical advances, new technologies, in the movement of promoting initiatives, technical improvement and environmental protection.

c) Leading in fostering and training in all aspects for officers, employees and workers, being typical in the training, improving professional qualifications for the other collectives to follow;

d) Leading in implementing and well observing the undertakings, policies of the Party, the laws of the State, ensuring the interests of workers, managing capital and assets well, ensuring absolute safety of people and property;

e) Having a united, unanimous team, clean and strong Party organization, strong and comprehensive mass government organization, praised by the local authorities and the people.

Article 45. Title of Teacher, Doctor, Artist, Artisan

The criteria for consideration of giving the title "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctor", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan", "Artisan of Merit" shall comply with the provisions of Articles 62, 63, 64 and 65 of the Law on Emulation and Commendation.

Item 4

"HO CHI MINH PRIZE", "STATE PRIZE"

Article 46. ​​Ho Chi Minh Prize

The Ho Chi Minh Prize shall be considered and awarded to authors of one or many works or research works in science, technology, education and literature, and arts which meet the criteria specified at point a, b and c Clause 1, Article 67 of the Law on Emulation and Commendation.

Article 47. State Prize

The State Prize shall be considered and awarded to authors of one or many works or research works in science, technology, education and literature, and arts, of high value in science and arts, in the ideology content, having great effects and impacts in the society, meeting the criteria specified at Point a, b and c, Clause 1, Article 68 of the Law on Emulation and Commendation.

Item 5

COMMEMORATIVE MEDAL, BADGE

Article 48. Commemorative Medal and Badge

Commemorative medals and Badges comply with Article 69 of the Law on Emulation and Commendation.

Ministries, departments, branches, political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social and professional organizations shall reach an agreement with the Central Emulation and Commendation Board before issuing Commemorative Medals and Badges.

Item 6

DIPLOMA OF MERIT, CERTIFICATE OF MERIT

Article 49. Diploma of Merit

1. The Prime Minister's Diploma of Merit shall be awarded to collectives and individuals who meet the criteria prescribed in Article 71 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Diploma of Merit from ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, the National Assembly Office, the State President Office, the Supreme People's Procuracy, the Supreme People's Court and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and the central agencies of mass organizations, People's Committees of provinces and centrally-run cities shall be awarded to individuals and collectives according to the provisions of Article 72 of the Law on Emulation and Commendation.

3. The commendation in the form of Diploma of Merit by political organizations, socio-political organizations, socio-political-professional organizations and other social organizations shall be determined by the central agency of this organization after agreeing with the Central Emulation and Commendation Board.

Article 50. Certificate of Merit

1. Certificates of Merit shall be awarded to collectives and individuals of agencies, units, political organizations, socio-political organizations, social and professional organizations shall comply with the provisions of Article 74, 75, 76 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Certificate of Merit of other organizations, stipulated in Clause 3, Article 76 of the Law on Emulation and Commendation, include the following subjects:

a) Foreign joint-venture companies and foreign companies in Vietnam;

b) Private enterprises of all economic sectors, agricultural, handicraft, service cooperatives.

3. The award of Certificate of Merit is carried out regularly and promptly for individuals and collectives which fulfill their tasks right after the end of short-term emulation, thematic emulation, or completing an item of works and directly reviewed and decided to award by heads of agencies and management units.

Chapter IV

DECIDING AND AWARDING COMPETENCE, PROCEDURES AND DOSSIERS OF PROPOSAL FOR COMMENDATION,

Item first

DECIDING AND AWARDING COMPETENCE

Article 51. Competence

The Competence to decide and award emulation titles, forms of commendation, State honorable titles and Ho Chi Minh Prizes, State Prizes shall comply with the provisions of Article 77, 78, 79, 80, 81 of the Law on Emulation and Commendation.

Article 52. Awarding ceremony

The awarding ceremony of State Honorable titles, prizes, orders, decorations, Emulation Flags of the Government and the Prime Minister's Certificates of Merit shall be implemented in accordance with Decree No. 154/2004 / ND-CP August 9, 2004 of the Government stipulating "State rites in organizing meetings, celebrations; awarding and receiving State honorable titles, orders, decorations, Emulation Flags of the Government, the Prime Minister's Certificates of Merit " and ensures formally and economically organized.

Item 2

PROCEDURES AND DOSSIERS OF PROPOSAL FOR COMMENDATION

Article 53. General provisions

1. About the commendation route.

a) The level which manages the organization, staff and salary fund shall be responsible for submitting the commendation proposal to the higher level for the subjects under their scope of management;

b) The level which presides over the launch of the thematic emulation sessions, when summarizing the typical selection, shall award and submit to the higher level for commendation.

2. The gathering of consultations for commendation and rewarding of emulation titles and the State-level commendation forms shall be carried out by the Central Emulation and Commendation Board. 10 days after a written request for consultation by the Central Emulation and Commendation Board (calculated according to the postmark), the concerned agencies shall have to reply. In case there is no answer, the Central Emulation and Commendation Board will conduct procedures for commendation as prescribed.

3. For those units that are obliged to pay to the State's budget, when submitting the state-level commendations for units and individuals which are the heads of units, they must be certified to have fulfilled their financial obligation to the State's budget by the financial authority.

4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and heads of central agencies of mass organizations; Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy; The presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to take responsibility for the procedures and dossiers of the proposals submitted to the Prime Minister for commending and rewarding emulation titles and commendation forms.

5. The Central Emulation and Commendation Board shall evaluate the commendation dossiers and submit to the Prime Minister 15 days at the latest for eligible dossiers and 30 days for cases where there must be consultations, 45 days for the cases that must be consulted the Central Emulation and Reward Council.

6. The Central Emulation and Commendation Board shall guide the implementation of procedures and commendation levels for State Corporations established by the decision of the Prime Minister, Hanoi National University, Ho Chi Minh City's National University and the central agencies of associations.

Article 54. National Emulation Fighter

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and heads of central agencies of mass organizations; The Presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall submit to the Prime Minister for consideration and award the title of National Emulation Fighter through the Central Emulation and Commendation Board. For the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy, there are separate regulations guided by the Central Emulation and Commendation Board.

The Central Emulation and Commendation Board evaluate dossiers, have a consultation (according to the regulations on the hierarchy of personnel management), ask for opinions of the Central Emulation and Commendation Council before carrying out procedures to submit to the Prime Minister for consideration and decision.

2. The title of National Emulation Fighter is awarded annually. The dossiers submitted to the Prime Minister must be sent to the Central Emulation and Commendation Board at the latest on March 1 of the following year.

3. The dossier submitted to the Prime Minister includes:

a) A proposal enclosed with the list of nominated National Emulation Fighters of the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities' levels;

b) Memos and results of secret ballot by the Emulation and Commendation Council of the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

c) Personal achievement report proposing the title of National Emulation Fighter, certified for submission to the Prime Minister.

Article 55. Emulation Fighter of all levels and other emulation titles

1. The title of Emulation Fighter at ministries, branches, mass organizations, provinces and centrally-run cities' levels; The title "Grassroots-level Emulation Fighter", "Advanced Laborer", "Advanced Fighter", "Excellent Labor Collective", "Determined-to-Win Unit", "Advanced Labor Collective", "Advanced Unit" are awarded annually. Procedures and dossiers for consideration and award of the above-mentioned titles shall be specified by the ministries, branches and mass organizations at the central and local levels in accordance with the provisions of Article 84 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Ministry of Culture and Information shall stipulate and guide the general criteria of the title "Cultured Family" and "Cultured Village, Hamlet and Street Quater Group". The People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall guide and apply in detail the criteria for consideration of cultured villages, hamlets and street quarter groups fitting to their local specific characteristics.

Article 56. Emulation flag of the Government

1. The Emulation flag of the Government shall be submitted by Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of the central agencies of mass organizations, Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board. For the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy there are separate regulations guided by the Central Emulation and Commendation Board. No later than March 1 of the following year, the Ministries, branches and localities must submit a report and a dossier of proposal for commendation to the Central Emulation and Commendation Board. The national education and training system, in particular, must submit the dossiers by September 1 every year before the start of the new school year.

2. The Government's Emulation flags are awarded annually.

3. The Central Emulation and Commendation Board shall evaluate achievements and dossiers to submit to the Prime Minister for consideration and decision to grant the Government's Emulation Flags.

4. The Government authorizes the Prime Minister to consider and decide to award the Government's Emulation Flag.

5. The dossier of proposal of the Government's Emulation Flag for submission to the Prime Minister includes:

a) A proposal of the Ministries, branches, the Office of the State President, the Office of the National Assembly, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the central mass organizations and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities with a list of collectives nominated for the Government's Emulation Flags;

b) A report on the achievements of the proposed collectives certified by the relevant level to submit to the Prime Minister;

c) Minutes of review and voting results by the Emulation - Commendation Council of the Ministries, branches, Office of the State President, Office of the National Assembly, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the central mass organizations or provinces, centrally-run cities.

Article 57. Orders of all kinds

1. Orders of all kinds shall be submitted by the ministers, heads of ministerial-level agencies, government-attached agencies, Chairman of the Office of the State President, the Chairman of the National Assembly's Office, the Chief Judge of the Supreme People's Court and the Director of the Supreme People's Procuracy, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of central agencies of mass organizations, Chairmen of People's Committees of provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Reward Board.

2. The Central Emulation and Reward Board shall appraise dossiers and submit them to the Prime Minister for consideration and shall propose to the State President for deciding to award medals of all kinds.

3. The consideration and award of Gold Star Order, Ho Chi Minh Order shall comply with the Politburo's opinions on the consideration and award of the high level Orders.

The conferment of the emulation titles, the award of certificates of merit and the orders on the individuals under the management of the Politburo, the Secretariat Board, the Central Emulation and Commendation Board shall consult the Party Central Organization Board. After obtaining the opinions of the Party Central Organization Board, the Central Emulation and Commendation Board shall submit to the Prime Minister.

4. The dossier of proposal for orders of all kinds and for the Prime Minister's Certificates of Merit includes:

a) A proposal of the ministries, departments, branches, the Office of the State President, the Office of the National Assembly, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, mass organizations and the provinces, centrally-run cities;

b) A report on the achievements of the nominees certified by the relevant level to submit to the Prime Minister;

c) Meeting minutes and the proposal of the ministries, branches, the Office of the State President, the Office of the National Assembly, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

In case the individuals or collectives are nominated for their initiatives, innovations, inventions, application of scientific and technical advances, they must be certified by competent management agencies. 

Article 58. Prime Minister's Certificate of Merit

1. The Prime Minister's Certificate of Merit shall be submitted by Ministers, Heads of ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Heads of the central agencies of mass organizations, Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board. For the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy, there are separate regulations guided by the Central Emulation and Commendation Board.

2. The Central Emulation and Commendation Board shall appraise dossiers and submit to the Prime Minister for decision to award the Prime Minister's Certificate of Merit.

Article 59. Great National Unity Order

1. The Grand National Unity Order shall be considered and awarded annually on the National Day on September 2 and the establishment day of the United National Front on November 18.

2. The provincial and municipal Fatherland Front Committees are responsible for considering and proposing qualified cases through the Provincial and municipal Emulation and Commendation Councils; for the ministries, departments, branches and central mass organizations, these cases shall be considered by the Emulation and Commendation Councils of the ministries, departments, branches and central mass organizations. The Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the director of the Supreme People's Procuracy and the chief judge of the Supreme People's Court, heads of the central agencies of mass organizations shall submit to the Prime Minister.

The Central Emulation and Commendation Board shall assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Fatherland Front Central Committee in appraising and submitting to the Prime Minister.

Article 60. Decorations

1. The Determined-to-Win Military Flag Decoration, For National Security Decoration, Glorious Fighter Decoration of all levels shall be considered annually twice on May 19 and the National Day September 2 and summited by the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

The Friendship Decoration shall be submitted by the Ministry of Foreign Affairs, the Central Board for External Relations, the Vietnam Union of Friendship Organizations and the ministries, departments, branches and central mass organizations, provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. The dossier of proposal for Decorations includes:

a) A proposal of the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

b) An excerpt list of nominated cases for decorations.

Article 61. Simple procedure

1. The cases which are considered for commendation following the simple procedures shall comply with Article 85 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Ministers, heads of branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities municipal shall consider and propose commendation immediately after individuals and collectives have outstanding and extraordinary achievements.

3. The dossier of proposal following the simple procedures includes:

a) A proposal of ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

b) A summary of achievements by the directly managing agencies and units clearly stating their actions, achievements and merits which are proposed for commendation according to simple procedures.

Article 62. Title of Vietnamese Heroic Mother

1. The title of Vietnamese Heroic Mother shall be submitted by the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Reward Board.

2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security in examining and proposing the conferment and posthumous conferment of the title of Vietnamese Heroic Mother.

The conferment and posthumous conferment of the title of Vietnamese Heroic Mother shall be conducted annually on December 22, the establishment day of the Vietnam People's Army.

Article 63. Title of Labor Hero, People's Armed Force Hero

1. The title of Labor Hero, People's Armed Force Hero (hereinafter referred to as the "Hero title") shall be submitted by the Ministers, Heads of ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, and Chairman of the President's Office, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of the central agencies of mass organizations, the Director of the Supreme People's Procuracy and the Chief Judge of the Supreme People's Court, the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. Based on the proposals of the ministries, branches and the central and local mass organizations, and the proposals of the Central Emulation and Commendation Council and the relevant functional agencies, the Central Emulation and Commendation Board shall evaluate for submission to the Prime Minister.

3. The dossiers of proposal for Hero titles include:

a) A proposal of ministries, branches, Vietnam Fatherland Front Committees, central mass organizations or provinces and centrally-run cities (with the agreement of the Party Committee at the same level);

b) A report on the achievements of the subjects nominated for the Hero titles with certified by the level to submit to the Prime Minister;

c) Minutes and secret ballot results proposing the Hero titles of the Emulation - Commendation councils of the ministries, branches and central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

d) A written request of the Central Emulation and Commendation Council (together with the summarized results of the opinions of members of the Central Emulation and Commendation Council).

Article 64. Title of Teacher, Doctor, Artist, Artisan

The title "People's Teacher, Teacher of Merit", "People's Doctor, Doctor of Merit", "People's Artist, Artist of Merit", "People's Artisan, Artisan of Merit" (Hereinafter referred to as the "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit title.

1. The title "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit shall be considered and summited to the Primer Minister by the State-level Council of the above titles and submitted through the Central Committee Emulation and Commendation Board.

2. The Ministry of Education and Training (title of Teacher), Ministry of Health (title of Doctor), Ministry of Culture - Information (title of Artist), Ministry of Industry (title of Artisan) in collaboration with the Central Emulation and Commendation Board provides detailed guidance on the criteria, procedures and dossiers of proposal for the above titles.

3. The Central Emulation and Commendation Board summarizes and submits the dossiers and procedures to the Prime Minister.

4. A dossier of proposal for the "Teacher, Doctor, Artist and Artisan" of People, of Merit titles includes:

a) A proposal of the State-level Council (list attached);

b) A record of personal achievements certified by the State Council;

c) Minutes and secret ballot results of the Specialized Council and the State-level Council.

5. The "People's teachers, physicians, artists and artisans" of People, of Merit titles shall be considered by the State-level Council and submitted to the Prime Minister every two years.

Article 65. Ho Chi Minh Prize and State Prize

1. The Ho Chi Minh Prize and the State Prize shall be submitted by the State-level Council for Science and Technology and the State-level Council for Literature and Arts to the Prime Minister through the Central Emulation - Commendation Board.

2. The Central Emulation and Commendation Board summarizes and submits the dossiers to the Prime Minister.

3. The Ho Chi Minh Prize shall be considered and announced every 5 years, the State Prize shall be considered and announced every 2 years on the National Day of September 2.

4. A dossier submitted to the Prime Minister includes:

a) A proposal of the State-level Council;

b) A report on the author's achievements in projects, works, project clusters, and work clusters certified by a competent agency;

c) Minutes and secret ballot results of the Specialized Council and the State-level Award Council.

5. The Ministry of Science and Technology and the Ministry of Culture and Information agree with the Central Emulation and Commendation Board to provide specific guidance on the criteria, processes and procedures for awarding Ho Chi Minh Prize and State Prize.

Chapter V

EMULATION - COMMENDATION FUNDS

Item first

SOURCES, DEDUCTION LEVELS AND USE OF FUNDS

Article 66. Fund sources and deduction levels

1. The Emulation and Commendation fund of the ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, the Supreme People's Procuracy and the Supreme People's Court are formed from the state budget with the maximum level equal to 15% of the total salary fund according to the ranks and levels of the officials, workers and employees and the approved wages for the whole year and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

2. The Emulation and Commendation fund of the provincial (municipal), district (city district) and commune (ward) levels are formed from the annual state budget with the maximum level of 1.0% of the regular budget expenditure for each budget level in the delta provinces and cities and the maximum deduction level of 1.5% of the regular budget expenditure for each budget level in the mountainous, midland, Central highland, remote areas and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

3. The Emulation and Commendation Fund of political organizations, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and socio-political organizations shall be allocated from the state budget (based on the nature of each organization's operation, the Ministry of Finance shall agree on the rate of annual grants) and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

4. Political - social - professional organizations, social - professional organizations shall decide by themselves from their financial resources and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

5. The Emulation and Commendation fund of State enterprises shall be deducted from the reward fund of the units according to the Government's Decree No. 59 / CP on October 30, 1996 promulgating the Regulation on financial management and business accounting for state-owned enterprises and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

6. The Emulation and Commendation fund of cooperatives of agriculture, forestry, fishery, handicraft, transportation, construction, salt, etc. shall be deducted from the cooperative's unallocated fund, the deduction level shall be decided by the cooperatives and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

Article 67. Use of the Emulation and Commendation fund

1. The emulation and commendation fund is used for:

a) Printing certificates, certificates of merit, diplomas of merit, making emblems, badges, emulation flags, and frames of certificates of merit;

b) Cash rewards or souvenir gifts to individuals and collectives;

c) Printing certificates, making frames, flags, orders, decorations for forms of commendation awarded by the Prime Minister and the State President, done by the Emulation and Commendation Board from the allocated budget.

2. Individuals and collectives conferred, in addition to recognition of emulation titles, Emulation Flag, State Honorary Title, Ho Chi Minh Prize, State Prize; being awarded Orders, Decorations, Diplomas of Merit, Emblems, Certificates of Merit together with frames; shall also be rewarded with cash or gifts on the principle of:

a) The emulation titles, the higher commendation form, the higher cash reward;

b) For the same form, with the same level of commendation, the cash reward for collectives are higher than that for individuals;

c) At the same time, with the same achievement, the same commendation subject, in case of achieving different titles and forms of commendation, only the highest level of reward (or gifts) shall be given.

3. Overseas Vietnamese, foreign collectives or individuals shall be conferred emulation titles, forms of commendation and accompanied with souvenir gifts.

Item 2

MANAGEMENT OF EMULATION AND COMMENDATION FUND

Article 68. Management of emulation and commendation fund

1. The emulation and commendation fund of any level shall be managed by the respective emulation and commendation agency; the sources, deduction rates and levels shall be based on planned estimates; the settlement shall be based on the actual expenditure according to the prescribed regimes and policies.

2. The head of agencies at any level issuing reward decisions shall be responsible for paying reward from the fund managed by their level.

For the collectives and individuals under the ministries, departments, branches, central and local mass organizations awarded by the decisions of the Prime Minister and the State President, such respective ministries, departments, branches, central and local mass organizations shall have to make deductions from in their emulation and commendation fund.

Item 3

LEVELS OF REWARD AND PREFERENTIAL REGIME

Article 69. Emulation titles

1. The National Emulation Fighter shall be awarded a badge, a certificate of National Emulation Fighter and the reward level of: VND 1,500,000 (or memorabilia with equivalent value).

2. The Emulation Fighter of the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall be awarded a badge, a certificate and the reward level of: VND 1,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

3. Grassroots-level Emulation Fighter shall be rewarded: VND 300,000 (or memorabilia with equivalent value).

4. Advanced Laborer and Advanced Fighter shall be rewarded: VND 100,000 (or keepsakes with equivalent value).

5. Excellent Labor Collective, Determined-to-Win Unit shall be rewarded: VND 1,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

6. Advanced Labor Collective, Advanced Unit shall be rewarded: VND 500,000 (or memorabilia with equivalent value).

7. Cultured Family shall be awarded with a certificate and rewarded: VND 50,000 (or memorabilia with equivalent value).

8. Cultured Village, Hamlet, and Street Quarter Group shall be awarded a certificate of merit and rewarded: VND 500,000 (or memorabilia with equivalent value).

9. Collectives awarded the Government's Emulation Flag shall be awarded a flag and rewarded: VND 8,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

10. Collectives awarded with the Emulation Flag of the Ministries, branches, mass organizations of the central, provincial and city levels shall be awarded a flag and rewarded: VND 5,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

Article 70. Orders of all kinds

Individuals conferred or posthumously conferred the following types of Orders shall be rewarded:

1. Gold Star Order, shall be awarded an Order, an Order certificate, a certificate and a reward of: VND 15,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

2. Ho Chi Minh Order, shall be awarded an Order, an Order certificate, a certificate and a reward of: VND 10,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

3. First-class Independence Order and First-class Military Exploit Order shall be awarded an Order, an Order Certificates and a reward of: VND 5,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

4. Second-class Independence Order, Second-class Military Exploit Order shall be awarded an Order, an Order Certificate and a reward of: VND 4,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

5. Third-class Independence Order, Third-class Military Exploit Order shall be awarded an Order, an Order Certificate, and a reward of: VND 3,500,000 (or memorabilia with equivalent value).

6. First-class Labor Order, First-class Combatant Order, First-Class Fatherland Defense Order shall be awarded an Order, an Order Certificate and a reward of: VND 3,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

7. Second-class Labor Order, Second-class Combatant Order, Second-class Fatherland Defense Order, Great National Unity Order shall be awarded an Order, an Order Certificate and a reward of: VND 2,500,000 (or memorabilia with equivalent value).

8. Third-class Labor Order, Third-class Combatant Order, Third-class Fatherland Defense Order and Bravery Order shall be awarded an Order, an Order Certificate and a reward of: VND 1,500,000 (or memorabilia with equivalent value).

9. Collective awarded the Orders of all kinds shall be awarded an Order, an Order certificate and a reward of 2 times the reward of individuals stipulated in Article 70 of this Decree.

Article 71. State Honorable Title

1. Mothers conferred or posthumously conferred the title "Vietnamese Heroic Mother" shall be awarded the title certificate and a reward of: VND 5,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

2. Individuals conferred or posthumously conferred the title of People's Armed Force Hero, Labor Hero shall be awarded a Hero Certificate and a reward of: VND 5,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

3. Collectives conferred the title of People's Armed Force Hero, Labor Hero, shall be awarded a certificate and a reward of: VND 10,000,000 (or memorabilia with equivalent value).

4. Individuals conferred the title of "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctor", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan" and "Artisan of Merit" shall be awarded a Badge, a Certificate of Merit and a reward of VND 4,000,000 for the "People" title; and VND 3,000,000 for the "of Merit" title (or memorabilia with equivalent value).

Article 72. Ho Chi Minh Prize and State Prize

1. The Ho Chi Minh Prize and the State Prize on science and technology shall be granted certificates and rewards (with separate regulations). The Ministry of Science and Technology in coordination with the Ministry of Finance and the Central Emulation and Commendation Board reach an agreement and submit to the Prime Minister for decision.

2. The Ho Chi Minh Prize and the State Prize on literature and arts shall be granted certificates and rewards (with separate regulations). The Ministry of Culture and Information in coordination with the Ministry of Finance and the Central Emulation and Commendation Board reach an agreement and submit to the Prime Minister for decision.

Article 73. Diploma of Merit, Certificate of Merit

1. Individuals and collectives conferred the Prime Minister's Diploma of Certificate shall be awarded a certificate of merit and a reward of: VND 500,000 for individuals; VND 1,000,000 for collectives (or memorabilia with equivalent value).

2. Individuals and collectives conferred the Diploma of Merit by the ministries, branches, central, provincial or centrally-run city mass organizations shall be awarded a certificate of merit and a reward of: VND 300,000 for individuals; VND 600,000 for collectives (or memorabilia with equivalent value).

3. Individuals and collectives conferred Certificate of Merit by heads of agencies and organizations shall be awarded a Certificate and a reward of: VND 100,000 for individuals; VND 200,000 for collectives (or memorabilia with equivalent value).

Article 74. Decorations, Commemorative Medals

1. Individuals conferred Decorations shall be awarded a certificate and a reward of: 500,000 VND (or memorabilia with equivalent value).

2. Individuals conferred commemorative medals by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall be awarded a commemorative medal, a certificate and a reward (attached) stipulated by the ministries, departments, branches, provinces and cities but not exceeding VND 200,000 (or memorabilia with equivalent value).

Article 75. Adjustment of the reward level

When the minimum wage or the actual salary changes, the Ministry of Finance and the Central Emulation and Commendation Board shall submit to the Prime Minister to decide the adjustment of the reward level for emulation titles and other forms of commendation with the actual situation.

Article 76. Other benefits

Individuals conferred the title of Emulation Fighter at the ministerial, branch, provincial and centrally-run city levels, the title of National Emulation Fighter, Orders, State Honorable Title, Ho Chi Minh Prize, State Prize, apart from the rewards according to the provisions of this Decree, shall be prioritized in the consideration of early salary raise, opportunities to study, work and improve professional qualifications and skills in the country and abroad. The Ministry of Home Affairs is responsible for coordinating with relevant agencies to provide specific guidance.

Chapter VI

HANDLING VIOLATIONS

Article 77. Regulations on responsibilities and handling violations

Article 96 of the Law on Emulation and Commendation stipulating the responsibility of the person who declares the achievements and the person who confirms the achievements to be rewarded by all levels, now stipulates as follows:

1. Heads of grassroots-level units shall take responsibility for the accuracy of the dossiers and achievement reports used for consideration and reward for collectives and individuals of their units.

In case of detecting heads of units or individuals are deceitful in declaring achievements, the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall have to carry out the procedures for submission to the Prime Minister (through Central Emulation and Commendation Board); the Prime Minister shall ask the State President to issue a decision to cancel the reward decision and to withdraw the rewards in kind or cash.

2. Individuals who are nominated for commendation shall be responsible for the accuracy of the declaration and report of achievements used for consideration for commendation.

In case of deception in the declaration and report of achievements, the commendation decision shall be canceled, rewards in kind and cash shall be withdrawn; depending on the nature and the extent of violation, the head of the grassroots-level unit or the individual (declaring and reporting achievements) shall also be disciplined, administratively sanctioned or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law.

3. Individuals who make untruthful certification or falsified dossiers or documents for other people to be proposed for rewards; individuals who abuse their positions and powers to make commendation decisions in contravention of law shall, depending on the nature and the extent of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law.

4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the State President, heads of branches, Chairmen of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and heads of the central agencies of mass organizations, the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities who submit the dossiers of proposal for commendation to the Prime Minister shall be responsible for examining and evaluating the dossiers and reports of achievements used for consideration and reward.

If the commendation is wrong due to inaccurate achievement report; due to administrative processes and procedures which fail to comply with the provisions of this Decree yet still are submitted to the Prime Minister, depending on the nature and the extent of violations, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the State President, heads of branches, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of central agencies of mass organizations, Chairmen of the People's Committees of provinces and centrally-run cities shall be disciplined, administratively sanctioned, or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law.

Article 78. Stripping off the title

Article 97 of the Law on Emulation and Commendation stipulates that: "Individuals who are awarded the State Honorable Title but violate the law may be stripped of that State Honorable title at the proposal of the Prime Minister." Now regulated as follows:

1. Individuals who have been conferred the title: "Vietnamese Heroic Mother", "People's Armed Force Hero", "Labor Hero", "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctors", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan" and "Artisan of Merit" and violate the law and sentenced for prison shall be stripped off the title.

2. Based on the Court's decisions; ministries, departments, branches and central mass organizations, the provinces and centrally-run cities which have submitted for commendation shall have the responsibility to carry out the procedures to submit to the Prime Minister to ask the State President to issue a decision to remove the State Honorable Title.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 79. Enforcement

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

The previous provisions contrary to this Decree are all annulled.

2. The Central Emulation and Commendation Board shall have to guide and inspect all levels and branches in implementing this Decree.

3. Political organizations, the Fatherland Front Central Committee and its member organizations; The Supreme People's Procuracy and the Supreme People's Court base on this Decree and the Law on Emulation and Commendation to implement.

4. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies and the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.OBO. GOVERNMENT

Prime minister

(Signed)

 

Phan Van Khai

 

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-121-2005-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong on 2018.12.28. Original proclamation scan here 121-2005-nd-cp.pdf.