(if anyone is interested to improve the English translation, or has an official translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Decree No. 50/2006/ND-CP dated 19 May 2006 (Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006)

Vietnamese English

CHÍNH PHỦ

******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 5  năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, BẰNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG HUY CHƯƠNG, CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng về mẫu, chất liệu; kích thước các loại Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Điều 2. Huân chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 33 Luật Thi đua, Khen thưởng có mười loại, trong đó năm loại không chia hạng và năm loại có chia hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số sao gắn trên cuống, trên dải Huân chương.

Hạng nhất:                    ba sao

Hạng nhì:                      hai sao

Hạng ba:                       một sao.

Huân chương gồm có: cuống Huân chương, dải Huân chương và thân Huân chương.

Điều 3. Huy chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 53 Luật Thi đua, Khen thưởng có bốn loại, trong đó một loại có chia hạng và ba loại không chia hạng. Loại có chia hạng được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng số vạch trên dải Huy chương.

Hạng nhất:                    ba vạch

Hạng nhì:                      hai vạch

Hạng ba:                       một vạch

Huy chương gồm có: dải Huy chương và thân Huy chương.

Điều 4. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”, “Nhà giáo Nhân dân”, ‘Nhà giáo Ưu tú”, “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” gồm có: thân và cuống.

Điều 5. Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu theo Điều 69 Luật Thi đua, Khen thưởng do Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quy định mẫu cho phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình và phải được đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chương 2:

QUY ĐỊNH MẪU CÁC LOẠI HUÂN CHƯƠNG

Điều 6. “Huân chương Sao vàng”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh, dập nổi, màu vàng, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh xung quanh có dòng chữ “Huân chương Sao vàng” “Việt Nam” (màu vàng), đường kính năm đỉnh sao bằng 52mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico, dầy 3 micron.

Điều 7. “Huân chương Hồ Chí Minh”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có ba vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có ba vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x  51mm  x  41mm  x  51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 39mm, giữa là hình Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên đài Hoa sen, phía trên có dòng chữ “Huân chương Hồ Chí Minh”, phía dưới có dòng chữ “Việt Nam” (dập nổi), chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng  hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 8. “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có bốn vạch trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có bốn vạch trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, viền ngoài màu vàng, phía trong màu xanh lam, chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ, phía trên là dòng chữ “Huân chương Độc lập” (màu đỏ), phía dưới có hai cành tùng, hai hàng cờ đỏ cách điệu và dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 9. “Huân chương Quân công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh cách điệu, chính giữa có ngôi sao năm cánh nổi trên nền đỏ. Xung quanh ngôi sao có dòng chữ “Huân chương Quân công” “Việt Nam” (màu vàng), đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 10. “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, nền vàng, phía trên có dòng chữ “Huân chương Lao động” (màu đỏ), phía trong: bên trái là hình bông lúa, bên phải là bánh xe lịch sử bao quanh sao vàng năm cánh dập nổi, phía dưới là dải lụa đỏ có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), tất cả các chi tiết được đặt trong khung viền màu xanh, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 11. “Huân chương Chiến công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt mầu đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh dập nổi trên hình khẩu súng, thanh gươm và lá chắn, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là dòng chữ “Huân chương Chiến công” “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 45mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 12. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài mầu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt hai mầu:1/2 bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 5mm.

Thân Huân chương hình sao mười cánh cách điệu, chính giữa có biểu tượng khẩu súng và thanh gươm đặt chéo nhau, phía trên có ngôi sao vàng năm cánh toả sáng trên nền đỏ, xung quanh có dòng chữ “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp mười đỉnh sao bằng 43mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron

Điều 13. “Huân chương Dũng cảm”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch màu xanh lá cây, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ,   có hai vạch màu xanh lá cây, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy            3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao tám cánh cách điệu, trong có dòng chữ "Huân chương Dũng cảm” (màu đỏ) trên nền vàng, chính giữa là sao vàng năm cánh toả sáng trên nền đỏ, phía dưới là dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ), bao quanh là hai cành tùng, đường kính ngoại tiếp tám đỉnh sao bằng 41mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 14. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái màu đỏ sẫm, 1/2 bên phải màu đỏ cờ, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái màu đỏ sẫm, 1/2 bên phải màu đỏ cờ, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao cách điệu, chính giữa là hình Chủ tịch              Hồ Chí Minh trên đài sen toả sáng, phía trên là dòng chữ “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ         “Việt Nam” (màu đỏ). Đường kính ngoại tiếp đỉnh sao bằng 39mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 15. “Huân chương Hữu nghị”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x  51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh cách điệu màu vàng, giữa có hai bàn tay bắt tay nhau trên hình quả địa cầu, phía trên có dòng chữ “Huân chương Hữu nghị” (màu đỏ), phía dưới có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) đặt trên bánh xe lịch sử và hai cành tùng hai bên. Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 44mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Chương 3:

QUY ĐỊNH MẪU CÁC LOẠI HUY CHƯƠNG

Điều 16. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác, dệt màu đỏ cờ, có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình sao vàng năm cánh, ở giữa có lá cờ quyết thắng trên nền vàng toả sáng, phía trên có dòng chữ “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” (màu đỏ); phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); có hai cành tùng hai bên. Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 17. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ, có hai vạch xanh, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình ngôi sao năm cánh cách điệu, chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh và thanh gươm đặt trên lá chắn màu đỏ; phía trên có dòng chữ “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” (màu vàng) và hai cành tùng hai bên; phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 48mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 18. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ, vạch vàng (phân hạng theo vạch), cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình sao vàng năm cánh cách điệu màu vàng, ở giữa có lá cờ quyết thắng, xung quanh là dòng chữ “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” “Việt Nam” (màu đỏ). Đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 47mm, chất liệu bằng đồng mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 19. “Huy chương Hữu nghị”

Dải Huy chương bằng tơ Rayon hình ngũ giác dệt màu đỏ cờ có hai vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 38mm x 27mm x 40mm.

Thân Huy chương hình tròn màu vàng đường kính bằng 37mm, phía trong là sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, chính giữa là hai bàn tay bắt tay nhau trên hình quả địa cầu, phía trên là dòng chữ “Huy chương Hữu nghị” (màu đỏ), phía dưới là dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) đặt trên bánh xe lịch sử và hai cành tùng hai bên, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Chương 4:

MẪU HUY HIỆU

Điều 20. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ cờ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micrôn; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh dập nổi, màu vàng. Bên trong có lá cờ đỏ sao vàng và hai bông lúa vàng; xung quanh có dòng chữ “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3micron.

Điều 21. Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ cờ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, màu vàng; phía trong có lá cờ quyết thắng màu đỏ, phía dưới cờ có hai cành tùng, xung quanh có dòng chữ “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3micron.

Điều 22. Huy hiệu “Anh hùng Lao động”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi màu vàng; phía trong có hai cành tùng, trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Anh hùng Lao động” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 23. Huy hiệu “ Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 26mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi màu vàng; phía trong có hai bông lúa vàng, trang sách và bánh xe lịch sử, xung quanh có dòng chữ “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 42mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 24. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

1. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình tròn, ở giữa là bó đuốc và trang sách trên nền xanh, hai bên có bông lúa vàng, xung quanh có dòng chữ “Nhà giáo Nhân dân” (màu đỏ) và cành nguyệt quế, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

2. Huy hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình tròn, ở giữa là bó đuốc và trang sách trên nền xanh, hai bên có bông lúa vàng, xung quanh có dòng chữ “Nhà giáo Ưu tú” (màu đỏ) và cành nguyệt quế, phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng); đường kích bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 25. Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

1. Huy Hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

Cuống huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình hoa hướng dương, ở giữa là biểu tượng ngành y, hai bên là bông lúa vàng, phía trên có dòng chữ  “Thầy thuốc Nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng) và bánh xe lịch sử; đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

2. Huy hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình hoa hướng dương, ở giữa là biểu tượng ngành y, hai bên là bông lúa vàng, phía trên có dòng chữ  “Thầy thuốc Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 26. Huy hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

1. Huy hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao tám cánh cách điệu, ở giữa là hình mặt nạ và hoa sen cách điệu, phía trên có dòng chữ “Nghệ sĩ Nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron;

2.  Huy hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình sao tám cánh cách điệu, ở giữa là hình mặt nạ và hoa sen cách điệu, phía trên có dòng chữ “Nghệ sĩ Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm. chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 27. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

1. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu đỏ, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình cánh hoa cách điệu, ở giữa là hai bàn tay nâng bản đồ Việt Nam trên nền đỏ, xung quanh có bánh xe lịch sử, phía trên là dòng chữ “Nghệ nhân nhân dân” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron;

2. Huy hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

Cuống Huy hiệu viền ngoài màu vàng, nền trong màu vàng, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Thân Huy hiệu hình cánh hoa cách điệu, ở giữa là hai bàn tay nâng bản đồ Việt Nam trên nền vàng, xung quanh có bánh xe lịch sử, phía trên là dòng chữ “Nghệ nhân Ưu tú” (màu đỏ), phía dưới là dải lụa vàng mang dòng chữ “Việt Nam” (màu đỏ); đường kính bằng 35mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Chương 5:

MẪU CÁC LOẠI BẰNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG HUY CHƯƠNG, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN, CỜ ANH HÙNG, CỜ THI ĐUA

Điều 28. Các loại bằng:

1. Bằng Huân chương, Huy chương, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: dòng thứ nhất, dòng thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định… ngày… tháng … năm….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.

2. Bằng Danh hiệu vinh dự nhà nước: “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; “Thầy thuốc Nhân dân”; “Thầy thuốc Ưu tú”; “Nghệ sĩ Nhân dân”; “Nghệ sĩ Ưu tú”; “Nghệ nhân Nhân dân”; “Nghệ nhân Ưu tú”.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, phía trên chính giữa hai hàng cờ đỏ sao vàng cách điệu là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chủ tịch” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: tên hình thức khen thưởng (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định ….. ngày ….tháng….. năm… ; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày… tháng… năm… ; Chủ tịch và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/ m2 ; kích thước dài 455mm, rộng 355mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270 mm.

3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định … ngày …. tháng …. năm…..; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. ; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm.

4. Bằng Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, phía trên chính giữa hai hàng cờ đỏ sao vàng là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng danh hiệu” (màu đen); dòng thứ sáu: “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng; phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định …. ngày … tháng … năm …; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ:  Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 365mm, rộng 270mm.

5. Bằng khen cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định … ngày … tháng … năm ….; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày … tháng …. năm…. ; Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 35mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 400mm, rộng 300mm, đường trang trí hoa văn phía trong dài 320mm, rộng 230mm.

6. Giấy khen:

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là biểu trưng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung: dòng thứ nhất, thứ hai: Quốc hiệu “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ban, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (màu đỏ); dòng thứ tư: “Tặng” (màu đen); dòng thứ năm: “Giấy khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của các đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: bên trái in hai dòng chữ: số quyết định … ngày … tháng … năm …; số sổ vàng. Bên phải in hai dòng chữ: địa danh, ngày … tháng …. năm… ; chức danh Thủ trưởng cơ quan và khoảng trống 30mm để ký tên đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 360mm, rộng 260mm, đường trang trí hoa văn dài 290mm, rộng 190mm.

7. Giấy chứng nhận khen thưởng.

Giấy chứng nhận khen thưởng Huân chương, Huy chương, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn.

Nội dung: phía trên: bên trái, tên cơ quan đơn vị chứng nhận. Bên phải: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Chứng nhận” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ cá nhân được khen thưởng; chứng nhận hình thức được khen thưởng: số quyết định …. ngày … tháng … năm …; Cấp quyết định khen thưởng. Phía dưới: bên trái in số sổ vàng (số sổ khen thưởng); bên phải: địa danh … ngày … tháng … năm … ; chức danh, chữ ký, dấu cơ quan chứng nhận. Giấy chứng nhận in trên giấy trắng kích thước dài 170mm, rộng 110mm.

Điều 29. Cờ Anh hùng

1. “Cờ Anh hùng Lao động”: dòng thứ nhất “Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng danh hiệu”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ: “Anh hùng Lao động” và tên đơn vị được khen thưởng. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

2. “Cờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”: dòng thứ nhất “Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng danh hiệu”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và tên đơn vị được khen thưởng. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

Điều 30: Cờ thi đua

1. “Cờ thi đua của Chính phủ”: dòng thứ nhất “Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; dòng thứ hai “Tặng”; chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm …. Chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 1.000mm, rộng 800mm.

2. Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: dòng thứ nhất tên Bộ, Ban, ngành đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dòng thứ hai chữ “tặng” chính giữa là sao vàng năm cánh; dưới ngôi sao là dòng chữ  “Đơn vị …”, chất liệu cờ may bằng hai lớp vải, lớp phía trước bằng vải sa tanh màu đỏ cờ, lớp phía sau bằng vải lụa đỏ thường; kích thước dài 850mm, rộng 650mm.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nhà nước bảo hộ các hình thức khen thưởng Huân chương, Huy chương, các danh hiệu vinh dự nhà nước; các mẫu Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương, Huy hiệu đã được tặng hoặc truy tặng trước khi ban hành Nghị định này.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

GOVERMENT
******

 

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
********

No. 50/2006 / ND-CP

Hanoi, May 19   in 2006

 

DECREE

REGULATION OF FORM OF CHAPTER, MEDAL, BADGE, BANG HUAN CHUONG, BY MEDAL, RACING FLAG, BY MERIT, LETTER PAPER

GOVERMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on Emulation and Commendation and the June 14, 2005 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Emulation and Commendation;
At the proposal of the Head of the Central Committee for Emulation and Reward,


DECREE :

Chapter 1:

GENERAL PROVISIONS

Article 1. This Decree details the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation on samples and materials; sizes of medals, medals, badges, medals, medals, emulation flags, certificates of merit, certificates of merit.

Article 2 . Medal of the Socialist Republic of Vietnam under Article 33 of the Law on Emulation and Reward has ten categories, of which five categories are not divided and five categories are classified. The category with the rating is divided into three grades and is distinguished by the number of stars mounted on the stalk, on the medal strip.

Firstclass:                     three stars
Second:                     two stars
Third place:                        one star.

Medal includes: stalk Medal, Medal of Order and Body Medal.

Article 3 . Medal of the Socialist Republic of Vietnam in accordance with Article 53 of the Law on Emulation and Commendation has four categories, one of which has rank and three categories. The category with classification is divided into three grades and is distinguished by the number of lines on the medal strip.

Firstclass:                     three lines
Second:                       two bars
Third place:                        one line

Medals include: Medals and Medals.

Article 4. Badge of "Hero Vietnamese Mother", "Hero of the Armed Forces", "Hero of Labor", "National Emulation Soldier", "People's Teacher", "Teacher of Excellence", "People's Doctors", "Meritorious Doctor", "People's Artist", "Meritorious Artist", "People's Artist", "Meritorious Artists" include: stems and stalks.

Article 5. Medal name, Badge name according to Article 69 of the Law on Emulation and Reward by the Ministry, Board, Branch, Central agencies of political organizations, socio-political organizations and social organizations regulate samples for suitable to the characteristics and characteristics of their units and must be registered with the Central Committee for Emulation and Commendation as the state management agency in emulation and commendation.

Chapter 2:

REGULATIONS ON SAMPLES

Article 6 . "Gold Star Order"

Stalk Medal of the border is yellow, transparent with silk Rayon weaves two colors on the left half red flag, the right half in yellow, with a red copper plated with Nico alloy with a thickness of 3 microns; size 28mm x 14mm.

The A-shaped medal strip is stylized with silk Rayon woven in two colors: half on the left red flag, half on the right in yellow; Nico gold-plated copper with 3 micron alloy; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Dear Huan gold star shaped star, embossed, yellow, in the middle of the red background is a five-pointed gold star surrounded by the words "Gold Star Order" "Vietnam" (yellow), diameter of five stars equal to 52mm, Nico gold-plated copper alloy material, 3 microns thick.

Article 7 . "Ho Chi Minh Order"

Stalk Medal of the border is yellow, with Rayon silk woven in red flags, there are three yellow lines, with a gold plated copper Nico alloy thickness of 3 microns; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped medal strip, woven with Rayon silk in red flags, has three yellow bars, with a 3-micron gold-plated Nico gold-plated copper core ; size 28mm x   51mm   x   41mm   x   51mm.

The medal of the circular medal is 39mm in diameter, the middle is the figure of President Ho Chi Minh placed on the lotus, above is the words "Ho Chi Minh Order" and the words "Vietnam" are written below (embossed) , gold-plated copper material   Nico alloy is 3 microns thick.

Article 8 . "Independence Order" first, second, and third class

Stalk Medal of yellow border, in silk Rayon weaves red flag, has four white lines on both sides, starred by rank Medal, reinforced by gold plated copper with Nico alloy thickness of 3 microns; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped medal strip, made of silk Rayon woven in red flags, has four white lines on both sides, attached to the rank of Medal, with a 3-micron gold Nico gold-plated copper core; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body medal round shape 38mm in diameter, yellow border outside, in blue, in the middle there is a golden star with five wings on a red background, above is the words "Independence Order" (red), on the side below there are two limbs, two stylized red flags and red silk strips with the words "Vietnam" (yellow), the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 9 . "Military Exploit Order" first, second, and third class

Stalk Medal of yellow border, with Rayon silk woven red flag, starred by rank Medal, reinforced with gold plated copper alloy Nico 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped medal strip, made of silk Rayon woven in red flags with star rating, with a 3-micron gold Nico gold-plated copper core; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body Medal of the star-shaped gold star five wings stylized, the middle has a pentagram floating on a red background. Around the star with the words "Military Exploit Order" "Vietnam" (yellow), the outer diameter of the five star peaks is 50mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 10 . "Labor Order" first, second, and third class

Stalk Medal of yellow border, with silk Rayon woven red flag, with two green stripes on both sides, starred according to the rank of Medal, reinforced with gold plated copper with Nico alloy thickness of 3 microns; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped medal strip, made of silk Rayon woven in red flags with two green stripes on each side, attached to the rank of Medal, with a 3-micron gold Nico gold-plated copper core; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body medal of a circle with a diameter of 38mm, a gold background, above with the words "Labor Order" (red), inside: on the left is a rice flower shape, on the right is a historic wheel surrounding the golden star five embossed wings, underneath is a red silk with the words "Vietnam" (yellow), all the details are placed in a blue frame, the gold-plated copper material of Nico alloy is 3 microns thick.

Article 11 . "Combatant Order" first, second, and third class

Stalk Medal outlines yellow, in silk Rayon weave red flag, there are two green lines, starred according to the Medal, reinforced with gold plated copper Nico alloy thick 3 microns; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped Medal, made of red Rayon woven with flags, has two green lines, starred according to the Order of Medal, reinforced with 3-micron gold Nico gold-plated copper; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body of the five-pointed star gold star embossed on the gun, sword and shield, in the middle of the red background is a five-pointed gold star, surrounded by the words "Combatant Order" "Vietnam" (yellow ). The outer diameter of five star peaks is equal to 45mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 12. "Fatherland Defense Order" first, second, and third class

Stalk Medal of the border is yellow, transparent with silk Rayon woven in two colors: half on the left red flag, half on the right in dark red, attached with stars according to the rank of Medal; Nico gold-plated copper with 3 micron alloy; size 28mm x 14mm .

Medal strip Stylized A-shaped, with silk Rayon woven in two colors: 1/2 on the left red flag, half on the right in dark red, attached to the rank of Medal; Nico gold-plated copper with 3 micron alloy; size 28mm x 51mm x 41mm x 5mm.

Body Huan the ten-pointed star figure stylized, in the middle there is a symbol of a gun and a sword placed diagonally, on the top there is a five-pointed golden star shining on the red background, surrounded by the words " Fatherland Defense Order" "Vietnam" (yellow). The outer diameter of ten star vertices is 43mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick

Article 13 . "Bravery Order"

Stalk Medal the outer border is yellow, clear with silk Rayon woven in red flags, there are two green lines, with a 3-micron gold Nico gold-plated copper core; size 28mm x 14mm.

Stylized A-medal strips with silk Rayon woven in red flags,    There are two green lines, reinforced with gold-plated red copper Nico alloy 3 microns; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body Medal a stylized eight-pointed star, with the words "Bravery Order" (red) on a yellow background, in the middle is a five-pointed golden star shining on a red background, underneath the words "Vietnam" (red ), surrounded by two spare branches, the outer diameter of eight star vertices is 41mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 14. "National Unity Order"

Stalk Medallion outlines yellow, clear with Rayon silk woven in two colors: the left half is dark red, the right half is red flag, the core is red gold plated with Nico alloy thickness of 3 microns; size 28mm x 14mm.

Medal strip stylized A-shaped, with Rayon silk woven in two colors: the left half is dark red, the right half is red flag, the core is red gold plated with Nico alloy thick 3 microns; size 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Body Huan chapter of stylized star, in the middle is the image of President Ho Chi Minh on the lotus station shines brightly, above is the words "National Unity Order" (red), below is the golden silk strip with the words "Vietnam" (Red). The outer diameter of the star top equals 39mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 15. "Friendship Order"

Stalk Medal the outer border is yellow, clear with Rayon silk woven in red flags, there are two yellow lines, with a gold plated Nico gold-plated copper core 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

A stylized A-shaped medal strip, made of woven Rayon silk in red flags, with two yellow lines, with a gold-plated Nico gold-plated copper core, 3 microns thick ; size 28mm x   51mm x 41mm x 51mm.

Body of the medal of the five-pointed golden star-shaped figure in the middle, two hands shaking hands on the globe, above with the words "Friendship Order" (red), below the words "Vietnam" (yellow) placed on historic wheels and two spare parts on either side. The outer diameter of the five star peaks is 44mm, the Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Chapter 3:

REGULATION OF SAMPLE TYPES OF MEDALS

Article 16. "Victory medal for victory"

Medal strips with pentagonal Rayon silk, woven in red flags, with two yellow lines, reinforced with Nico gold-plated red copper alloy 3 microns thick; size 38mm x 27mm x 40mm.
Dear Gold Star Medal, in the middle with a winning flag on the bright yellow background, above with the words "Victory Medal Medal" (red); below is a yellow silk strip with the words "Vietnam" (red); There are two spare parts on either side. The outer diameter of the five star peaks is equal to 48mm, the Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Article 17. "Medal for Homeland Security"

Medal strips with pentagonal Rayon silk woven in red flags, with two blue lines, with a 3-micron gold Nico gold-plated copper core; size 38mm x 27mm x 40mm.

The medal of the figure is a stylized five-pointed star, in the middle there is a five-pointed golden star and the sword rests on a red shield; above, the words "Medal for Homeland Security" (yellow) and two spare parts on both sides; below is a red silk strip with the words "Vietnam" (yellow). The outer diameter of the five star peaks is equal to 48mm, the Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Article 18. "Glorious Soldier Medal" first, second, and third place

Medal strips with pentagonal Rayon silk woven in red flags, yellow stripes (graded by line), reinforced with gold plated copper with Nico alloy thickness of 3 microns ; size 38mm x 27mm x 40mm.

The medal of the five-pointed star-shaped gold medal, in the middle has a winning flag, surrounded by the words "Glorious Soldier Medal" "Vietnam" (red). The outer diameter of the five star peaks is 47mm, the material of Nico gold-plated copper alloy is 3 microns thick.

Article 19 . "Friendship Medal"

Medallion strips with Rayon-shaped woven silk in red color with two yellow stripes, the core of Nico gold-plated copper gold is 3 microns thick; size 38mm x 27mm x 40mm.

Body Medal The yellow circle is 37mm in diameter, inside is a five-pointed gold star stylized embossed, in the middle is two hands shaking hands on the globe, above is the words "Friendship Medal" (red), below is the words "Vietnam" (yellow) Placed on historic wheels and two spare parts on each side, the gold-plated copper material of Nico alloy is 3 microns thick.

Chapter 4:

SIGNAL FORM

Article 20. Badge of "Hero Vietnamese Mother"

The outer rim of the gold border badge in red flag, the gold plated copper material of Nico alloy is 3 microns thick; size 26mm x 14mm.

Body gold star-shaped badge embossed, yellow. Inside there are red gold star flags and two golden rice flowers; There are words "Vietnamese Na M Hero" (Red); the outer diameter of the five star peaks is equal to 42mm; Gold-plated copper material with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 21. Badge of "People's Armed Forces Hero"

The outer rim of the badge is yellow background in red flag, Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick; size 26mm x 14mm.

Body gold star-shaped badge embossed, yellow; Inside there is a red victory flag, there are two spare branches under the flag, surrounded by the words "Hero of the People's Armed Forces " (Red); the outer diameter of the five star peaks is 42mm, the gold-plated copper material of Nico alloy is 3micron thick.

Article 22 . Badge of "Labor Hero"

The outer rim of the badge is yellow background in red, Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick; size 26mm x 14mm.

Body Five-pointed star gold badge stylized embossed yellow; inside there are two limbs, book pages and historic wheels, surrounded by the words "Labor Hero" (Red), below is a golden silk strip with the words "Vietnam" (Red); the outer diameter of the five star peaks is 42mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 23. "National Emulation Soldier" badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is yellow, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 26mm x 14mm.

Body Five-pointed star gold badge stylized embossed yellow; Inside there are two golden rice flowers, book pages and historic wheels, surrounded by the words "National Emulation Soldier" (red); the outer diameter of the five star peaks is 42mm, the material of red copper plated with Nico alloy is 3 microns thick.

Article 24. Badge of "People's Teacher", "Teacher of Excellence"

1. The "People's Teacher" badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is in red, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the Badge is round, in the middle is a torch and a book on a green background, the two sides have golden paddy, and the words "People's Teacher" (red) and laurel wreath, underneath is a silk strip. Red bears the words "Vietnam" (yellow); diameter of 35mm; Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

2. Badge of "Teacher of Excellence"

The outer rim of the badge is yellow, the background is yellow, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the Badge is round, in the middle is a torch and a book on a green background, the two sides have golden paddy, and the words "The Teacher of Excellence" (red) and the laurel wreath, the bottom is the silk strip. red bears the words "Vietnam" (yellow); sugar k is equal to 35mm; Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Article 25. "People's Doctor" badge, "Elite Doctor"

1. The "People's Doctor" Badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is in red, the material of gold-plated copper with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the Badge is in the shape of a sunflower, in the middle is a symbol of the medical branch, the two sides are yellow rice paddies, the upper is the words   "People's physician" (red), below is a red silk strip with the words "Vietnam" (yellow) and a historic wheel; diameter of 35mm; Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

2. The "Elite Doctor" badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is yellow, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the Badge is in the shape of a sunflower, in the middle is a symbol of the medical branch, the two sides are yellow rice paddies, the upper is the words   "Elite Doctor" (red), below is a golden silk strip with the words "Vietnam" (Red); diameter of 35mm; Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Article 26. Badge "People's Artist", "Excellent Artist"

1. The "People's Artist" badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is in red, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the eight-pointed star figure is stylized, in the middle is a stylized mask and lotus, above it is the words "People's Artist" (in red), below is the yellow silk strip with the words "Vietnam " (Red); diameter of 35mm; Nico gold-plated copper-alloy material 3 microns thick;

2.   Badge of "Excellent Artist"

The outer rim of the badge is yellow, the background is yellow, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

The body of the eight-pointed star figure is stylized, in the middle is a stylized mask and lotus, above it is the words "Meritorious Artist" (red), below is a yellow silk strip with the words "Vietnam " (Red); Diameter equal to 35mm. Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Article 27. Badge of "People's Artisan", "Meritorious Artisan"

1. The "People's Artisan" badge

The outer rim of the badge is yellow, the background is in red, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

Body Badge shaped stylized petals, in the middle are two hands lifting Vietnamese map on a red background, surrounded by historic wheels, above is the words "People's Artisan" (red), below is a golden silk strip with the words "Vietnam" (Red); diameter of 35mm; Nico gold-plated copper-alloy material 3 microns thick;

2. The "Meritorious Artisan" badge.

The outer rim of the badge is yellow, the background is yellow, the material of gold plated with Nico alloy is 3 microns thick; size 28mm x 14mm.

Body Badge shaped stylized petals, in the middle are two hands lifting Vietnamese map on yellow background, surrounded by historic wheels, above is the words "Meritorious Artisan" (red), below is a golden silk strip with the words "Vietnam" (red) ; diameter of 35mm; Nico gold-plated copper alloy material is 3 microns thick.

Chapter 5:

TYPE OF KIND OF HAN PHONG, BY MEDAL, BY PLAIT, PAPER, HERO FLAG, RACING FLAG

Article 28. Types by:

1. By Medal, Medal, Hero of the Armed Forces, Labor Hero, Vietnamese Hero Mothers, State Prize, Ho Chi Minh Prize.
Form: around the decorative pattern, the upper middle is the Coat of arms of the Socialist Republic of Vietnam.
Content: the first line, the second line of the national title: "Socialist Republic of Vietnam, Independence - Freedom - Happiness"; the third line: "Chairman" (red); the fourth line: "Socialist Republic of Vietnam" (black); the fifth line: "Donate" (black); sixth line: rewarding form (red); The following lines record the names, addresses and achievements of the units and individuals that are rewarded. Below: the left side prints two words: decision number ... day ... month ... year ...; the number of gold books. The right side printed two words: Hanoi, day .... month .... year …; Chairman and 40mm space to sign and seal. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; The dimensions are 455mm long, 355mm wide, decorative lines are 365mm long and 270mm wide.

2. With the title of state honor: "People's Teacher", "Teacher of Excellence"; "People's Doctor"; "Elite Doctor"; "People's Artist"; "Elite Artist"; "People's Artist"; "Elite Artisan".
Form: around the decorative pattern, above the middle of two rows of stylized gold star red flags is the Coat of Arms "The Socialist Republic of Vietnam".

Content: the first and second lines of the National Brand: "The Socialist Republic of Vietnam, Independence - Freedom - Happiness"; the third line: "Chairman" (red); the fourth line: "Socialist Republic of Vietnam" (black); the fifth line: "Donate" (black); the sixth line: the name of the reward form (red); The following lines record the names of the addresses and achievements of units and individuals that are rewarded. Below: the left side prints two words: the decision number ... .. date ... month ... .. year ...; the number of gold books; the right side printed two words: Hanoi, day ... month ... year ...; Chairman and 40mm space to sign and seal. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; The dimensions are 455mm long, 355mm wide, decorative lines are 365mm long and 270mm wide .

3. Certificate of merit of the Prime Minister:

Form: around the decorative pattern, the upper middle is the Coat of arms of the "Socialist Republic of Vietnam".

  Content: the first and second lines of the National Brand: "The Socialist Republic of Vietnam, Independence - Freedom - Happiness" ; the third line: "Prime Minister" (red); the fourth line: "Government of the Socialist Republic of Vietnam" (black); the fifth line: "Donate" (black); the sixth line: "Merit" (red); The following lines record the names, addresses and achievements of the units and individuals that are rewarded. Below: the left side prints two words: decision number ... date .... month .... year…..; the number of gold books; the right side printed two words: Hanoi, day ... month .... year …. ; Prime Minister and 40mm space to sign and seal. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; size 450mm long, 350mm wide, decorative pattern lines 365mm long, 270mm wide.

4. By national emulation soldiers:

Form: around the decorative pattern, above the middle of the two rows of red flags, the yellow star is the Coat of arms of the Socialist Republic of Vietnam.

  Content: the first and second lines of the National Brand: "The Socialist Republic of Vietnam, Independence - Freedom - Happiness"; the third line: "Prime Minister" (red); the fourth line: "Government of the Socialist Republic of Vietnam" (black); the fifth line: "Giving trophies" (black); the sixth line: "National Emulation Soldier" (red); The following lines contain the names, addresses and achievements of the rewarded units and individuals; below: the left side prints two words: decision number .... day month Year …; the number of gold books. The right side prints two words:   Hanoi, day ... month .... year ….; Prime Minister and 40mm space to sign and seal. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; size 450mm long, 350mm wide, interior decorative line is 365mm long and 270mm wide.

5. Certificate of merit at the ministerial, department, branch, central mass organizations, provinces and cities directly under the Central Government:

Form: around the decorative pattern, the upper middle is the Coat of arms of the Socialist Republic of Vietnam.
Content: the first and second lines of the national title: "The Socialist Republic of Vietnam, Independence -   Freedom - Happiness "; the third line: Ministers, Heads of ministerial-level agencies and Government-attached agencies; Chief Justice of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, leaders of central agencies and organizations of mass organizations and provincial-level People's Committee presidents (red); the fourth line: "Donate" (black); the fifth line: "Merit" (red); The following lines record the names, addresses and achievements of the units and individuals that are rewarded. Below: the left side prints two words: decision number ... day ... month ... year ...; the number of gold books. The right side prints two words: place name, date ... month .... year…. ; The head of the agency and the space of 35mm to sign and seal. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; The size is 400mm long, 300mm wide, the interior decorative line is 320mm long, 230mm wide.

6. Certificate of merit:

Form: around the decoration of patterns, the upper middle is a symbol of agencies and organizations under ministries, departments, branches, ministerial-level agencies and government-attached agencies; Chairman of the Board of Directors, General Director, Director of state enterprises; Heads of specialized agencies and equivalent ones belong to provincial- level People's Committees and district-level People's Committee presidents .

Content: the first and second lines: The national title "The Socialist Republic of Vietnam, Independence -   Freedom - Happiness "; the third line: heads of agencies and organizations under ministries, departments, branches, ministerial-level agencies and government-attached agencies; Chairman of the Board of Directors, General Director, Director of state enterprises; Heads of specialized and equivalent agencies under provincial-level People's Committees and district-level People's Committee presidents (red); the fourth line: "Donate" (black); the fifth line: "Certificate of merit" (red); The following lines record the names, addresses and achievements of rewarded units and individuals. Below: the left side prints two words: decision number ... day ... month ... year ...; the number of gold books. The right side prints two words: place name, date ... month .... year… ; title of head of the agency and space of 30mm to sign. Degree printed on white paper weighing 150 grams / m 2 ; size 360mm long, 260mm wide, decorative pattern 290mm long, 190mm wide.

7. Certificate of reward.

Certificate of merit for Medal, Medal, Hero of the Armed Forces, Labor Hero, Soldier for Emulation at the ministerial, branch, central level, provincial and municipal level
Appearance: around the decorative pattern.

Content: above: on the left, the name of the certifying agency. Right: the first and second lines of the National Assembly "The Socialist Republic of Vietnam"; "Independence - Freedom - Happiness"; the third line: "Certification" ( red); The next line of names and personal addresses is rewarded; Certificate of recognition is rewarded: decision number .... day month Year …; Reward decision level. Below: on the left, the number of gold books is printed (the number of reward books); right: place name ... day ... month ... year ...; title, signature, seal of certification body. Certificate printed on white paper size 170mm long, 110mm wide. 

Article 29 . Hero Flag

1. "Labor Hero Flag": the first line "President of the Socialist Republic of Vietnam"; the second line "Giving trophies"; in the middle is the golden star with five wings; Under the star is the words: "Labor Hero" and the name of the unit is rewarded. The material of sewing flags is made of two layers of cloth, the front layer is made of red satin cloth, the back layer is made of ordinary red silk cloth; size 1,000mm long, 800mm wide.

2. "Hero Flag of the People's Armed Forces": the first line "President of the Socialist Republic of Vietnam"; the second line "Giving trophies"; in the middle is the golden star with five wings; Under the star "Hero of the People's Armed Forces" and the unit name is rewarded. The material of sewing flags is made of two layers of cloth, the front layer is made of red satin cloth, the back layer is made of ordinary red silk cloth; size 1,000mm long, 800mm wide.

Article 30: Emulation flag

1. "Emulation flag of the Government": the first line "Government of the Socialist Republic of Vietnam"; second line "Donate"; in the middle is the golden star with five wings; Under the star is the words "Leading unit of emulation movement" year .... The material of sewing flags is made of two layers of cloth, the front layer is made of red satin cloth, the back layer is made of ordinary red silk cloth; size 1,000mm long, 800mm wide.

2. Emulation flags of the ministries, branches and mass organizations at the central, provincial and municipal levels: the first line of the names of the ministries, departments, central mass organizations, the provinces and centrally-run cities; the second line of "gift" in the middle is the golden star with five wings; under the star is the words "Unit ...", the material of sewing flags is made of two layers of cloth, the front layer is made of red satin cloth, the rear layer is made of ordinary red silk cloth; 850mm long, 650mm wide. 

Chapter 6:

TERMS ENFORCEMENT

Article 31. Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

The State protects forms of awarding medals, medals and honorable titles of the State; Samples of Medals, Medals, Medals, Badges have been donated or donated before the issuance of this Decree.

Article 32. Implementation responsibilities
The Central Committee for Emulation and Reward is responsible for implementing and guiding all levels and branches to implement this Decree.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.


TM. GOVERMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Recipients:
- Party Central Committee Secretariat;
- Prime Minister and Deputy Prime Ministers;
- Ministries, ministerial-level agencies and Government-attached agencies;
- People's Council, People's Committee of provinces and cities directly under the Central Government;
- Central Office and Party Committees;
- Office of the President;
- National Council and Committees of the National Assembly;
- Congress office;
- Supreme People's Court;
- People's Procuratorate of the Supreme;
- Central agencies of unions;
- National Academy of Public Administration;
- Government Office: BTCN, TBNC, PCN, BNC, Government Website, Executive Board 112, Spokesperson of the Prime Minister, Departments, Departments, attached units, Official Gazette; 


- Archive: Letter, TCCB (5b). A.