(if anyone has corrections or suggestions, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Decree No. 42/2010/NĐ-CP dated 15 April 2010, Detailing the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Emulation and Commendation (Nghị định Số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010)

Vietnamese English
CHÍNH PHỦ
Số: 42/2010/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

_________________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng), bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua

1. Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ khen thưởng

1. Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính.

Điều 5. Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

Mục 1. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

Điều 6. Hình thức tổ chức thi đua

Thi đua thường xuyên được tổ chức thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn và thời gian được xác định.

Điều 7. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và có tính khả thi.

2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua; chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.

3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong các đối tượng tham gia thi đua.

4. Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm; kết thúc đợt thi đua tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý, chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng; tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, giữ vững và phát huy tác dụng của các điển hình trong hoạt động thực tiễn.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến;

b) Phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, tham gia với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng;

c) Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và của Nghị định này.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng

1. Cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, chính quyền về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về nội dung và tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi toàn quốc.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Mục 2. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 11. Các danh hiệu thi đua

1. Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân: “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”.

2. Các danh hiệu thi đua đối với tập thể: “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”; ''Thôn văn hóa'', ''Bản văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Ấp văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa''.

Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hóa”.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể, cá nhân trong lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, công an xã, thị trấn.

Điều 12. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”

1. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đạt 4 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Thi đua, Khen thưởng được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”.

2. Người lao động làm việc ở các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh, xã viên hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các lĩnh vực khác gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì đơn vị trực tiếp quản lý xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Điều 13. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

1. Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sỹ tiên tiến”;

2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.

Điều 14. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương quyết định thành lập.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”.

Điều 15. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc.

2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

Điều 16. “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”

1. “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại các Điều 25 và 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. “Cờ thi đua của Chính phủ” tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

4. Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối hoặc cụm thi đua do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Điều 17. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”

Các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” (đối với lực lượng vũ trang nhân dân) được thực hiện theo quy định tại các Điều 27 và 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét tặng hàng năm.

Điều 18. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, danh hiệu thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố văn hóa và tương đương

1. Việc tặng các danh hiệu ''Gia đình văn hóa'', ''Thôn văn hóa'', ''Bản văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Ấp văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa'' và tương đương được thực hiện theo quy định tại các Điều 29 và 30 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu ''Thôn văn hóa'', ''Bản văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Ấp văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa'' và tương đương.

Điều 19. Danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp do cơ quan Trung ương của các tổ chức này hướng dẫn thực hiện sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Mục 1. HUÂN CHƯƠNG

Điều 20. “Huân chương Sao vàng”

1. ''Huân chương Sao vàng'' là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. ''Huân chương Sao vàng'' để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Trung ương Cục, Thường vụ xứ ủy, Bí thư khu ủy, Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương; hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

d) Có quá trình công tác liên tục trong kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 2 nhiệm kỳ (từ 08 đến 10 năm);

đ) Có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo ra sự chuyển biến tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác của đất nước, được Nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

e) Nguyên thủ quốc gia nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

3. ''Huân chương Sao vàng'' để tặng cho tập thể có quy mô lớn: Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục thuộc Bộ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (và tương đương) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có bề dày truyền thống, có công lao, cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, thành tích có phạm vi ảnh hưởng rộng hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" từ 10 năm trở lên;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc 10 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 5 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ", nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và đã có thời gian 20 năm kể từ khi được tặng thưởng ''Huân chương Sao vàng'' lần thứ nhất thì được xét tặng thưởng ''Huân chương Sao vàng'' lần thứ 2.

5. Tập thể người nước ngoài có công lao đặc biệt to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn vinh được xét tặng thưởng “Huân chương Sao vàng”.

Điều 21. “Huân chương Hồ Chí Minh”

1. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương; hoặc được phong quân hàm Trung tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Xứ ủy viên, Khu ủy viên, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc chức vụ tương đương 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm); hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

d) Có quá trình công tác liên tục trong kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm);

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các chức vụ tương đương liên tục 2 nhiệm kỳ (từ 8 đến 10 năm); hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên;

đ) Có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc có tác động sâu rộng, thúc đẩy sự phát triển một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác được Nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

e) Người nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

2. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng cho tập thể có quy mô lớn: Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục thuộc Bộ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (và tương đương) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có bề dày truyền thống, có công lao, cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, thành tích có phạm vi ảnh hưởng rộng hoặc tập thể có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt, lập được thành tích xuất sắc, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập” hạng nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng nhất từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 35 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 3 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể lập được nhiều thành tích xuất sắc 5 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó, 3 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đã có thời gian 10 năm kể từ khi được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" lần thứ nhất thì được xét tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" lần thứ 2.

4. Tập thể nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn vinh, được xét tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh”.

Điều 22. “Huân chương Độc lập” hạng nhất

1. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương hoặc được phong quân hàm Trung tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Tham gia hoạt động liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương; Khu uỷ viên, Bí thư tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, liên tục 2 nhiệm kỳ (từ 8 đến 10 năm); hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Tham gia hoạt động liên tục trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liên tục 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm); hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 3 nhiệm kỳ (từ 13 đến 15 năm); hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên;

d) Có thành tích, công trình, tác phẩm xuất sắc có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận, tôn vinh;

đ) Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 3 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''), nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị, được xét tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhất.

Điều 23. “Huân chương Độc lập” hạng nhì

1. “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm);

b) Tham gia hoạt động liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm);

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, liên tục 2 nhiệm kỳ (từ 8 đến 10 năm);

c) Tham gia hoạt động liên tục trong thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đã có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 2 nhiệm kỳ (từ 8 đến 10 năm); hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 5 năm trở lên;

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 3 nhiệm kỳ (từ 13 đến 15 năm);

d) Có thành tích, có công trình, tác phẩm xuất sắc có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác, được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị;

đ) Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng ba từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó, 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 2 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''), tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị, được xét tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì.

Điều 24. “Huân chương Độc lập” hạng ba

1. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã giữ một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng ở Trung ương, Tỉnh ủy viên, Thành uỷ viên, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh (và chức vụ tương đương) hoặc người tham gia hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ từ 1964 đến 1975, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện uỷ viên hoặc chức vụ tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

b) Tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm);

c) Tham gia trong thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 1 nhiệm kỳ (từ 3 đến 5 năm); hoặc được phong quân hàm Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân;

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, 2 nhiệm kỳ (từ 8 đến 10 năm);

d) Người có thành tích xuất sắc, có công trình, tác phẩm có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ở một trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị;

đ) Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

2. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 15 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc 3 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''.

3. Tập thể nước ngoài có thành tích xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị, được xét tặng “Huân chương Độc lập” hạng ba.

Điều 25. “Huân chương Quân công” hạng nhất

1. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng nhì, sau đó lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn quốc;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng nhì từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được công nhận là “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” hoặc được tặng ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'';

c) Cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hoặc chức vụ tương đương; hoặc được phong quân hàm Đại tướng, Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân, từ 5 năm trở lên.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng nhì từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 25 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 3 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''), nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 26. “Huân chương Quân công” hạng nhì

1. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng ba, sau đó lập được chiến công xuất sắc, dũng cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn quân;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng ba từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được Nhà nước tặng một trong các hình thức khen thưởng: ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'' hoặc 2 lần ''Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương'';

c) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tư lệnh Quân khu, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an, hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, từ 5 năm trở lên.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng ba từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 20 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (hoặc 1 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 2 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''), nội bộ đoàn kết, thống nhất, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 27. “Huân chương Quân công” hạng ba

1. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sáng trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục trở lên, đã được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Chiến công” hạng nhất hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất;

b) Đã được Nhà nước tặng thưởng ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất trước thời điểm đề nghị từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được tặng một trong các hình thức khen thưởng: 2 lần được tặng ''Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương'' hoặc 1 lần được tặng danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương'';

c) Có thời gian phục vụ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an, hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, từ 5 năm trở lên.

2. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất hoặc ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất, từ 5 năm trở lên;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 15 năm trở lên;

c) Lập được thành tích xuất sắc 5 năm trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc 3 lần được tặng ''Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương''; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 28. “Huân chương Lao động” hạng nhất

1. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 2 Điều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể là:

a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng ở trung ương, Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh và chức vụ tương đương;

b) Tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ 10 năm trở lên;

c) Tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;

Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng và chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, từ 5 năm trở lên;

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ 15 năm trở lên.

4. Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước Việt Nam được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

5. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trường hợp lập được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn, sâu rộng được nêu gương, học tập trong toàn quốc của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 29. “Huân chương Lao động” hạng nhì

1. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể là:

a) Tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ một trong các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thời gian giữ chức vụ từ 6 năm đến dưới 10 năm);

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, từ 10 năm trở lên;

b) Tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ một trong các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian giữ các chức vụ từ 10 năm đến dưới 15 năm;

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, từ 15 năm trở lên.

4. Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước Việt Nam, được các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

5. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Thi đua, Khen thưởng. Trường hợp đạt được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích có phạm vi ảnh hưởng được nêu gương, học tập trong từng lĩnh vực của cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 30. “Huân chương Lao động” hạng ba

1. “Huân chương Lao động” hạng ba tặng hoặc truy tặng cho cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Đạt được tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 44 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Tiêu chuẩn về quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể là:

a) Tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian giữ chức vụ 5 năm;

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và chức vụ tương đương từ 6 năm đến dưới 10 năm;

b) Tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt thành tích xuất sắc, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã giữ các chức vụ:

Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian giữ chức vụ từ 6 năm đến dưới 10 năm;

Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

4. Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Việt Nam, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị.

5. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể đạt được một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trường hợp lập được thành tích xuất sắc, đột xuất phải là những thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng được nêu gương, học tập trong Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, được Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận.

Điều 31. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì trước thời điểm đề nghị 5 năm, sau đó đã được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” hoặc được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước hoặc đã được Giải thưởng Nhà nước về đề tài liên quan đến phục vụ quốc phòng, an ninh được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

c) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn quốc, đã được Nhà nước tặng thưởng ''Huân chương Chiến công'' hạng ba hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba trở lên;

d) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, từ 10 năm trở lên.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong huấn luyện, trong xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc.

Điều 32. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Có phát minh, sáng chế, có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc được Giải thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về đề tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba trước thời điểm đề nghị 5 năm trở lên, trong thời gian đó lập được thành tích xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân, được cấp Bộ công nhận;

d) Có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Sư đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, từ 10 năm trở lên.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân.

Điều 33. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba

1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 47 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục hoặc cấp tương đương, đã được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

c) Có thời gian phục vụ từ 30 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó, hoặc chức danh tương đương được xếp cùng nhóm chức vụ có cùng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, từ 10 năm trở lên.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Lập được thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục.

Điều 34. “Huân chương Chiến công” hạng nhất

1. ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được Nhà nước ghi nhận.

2. ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được Nhà nước ghi nhận.

Điều 35. “Huân chương Chiến công” hạng nhì

1. ''Huân chương Chiến công'' hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân, được cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

2. ''Huân chương Chiến công'' hạng nhì để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, lực lượng tự vệ, nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân, được cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

Điều 36. “Huân chương Chiến công” hạng ba

1. ''Huân chương Chiến công'' hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) Mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

2. ''Huân chương Chiến công'' hạng ba để tặng cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đề nghị.

Điều 37. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

“Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho người có công lao xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Có công đóng góp hoặc có sáng kiến trong việc đề xuất những chủ trương và có thành tích vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Có quá trình cống hiến liên tục cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã giữ các chức vụ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 năm trở lên hoặc có ít nhất 15 năm liên tục đảm nhiệm chức vụ cấp trưởng của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh trở lên.

Các đối tượng quy định tại khoản này nếu đã được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại theo quy định tại khoản 1 các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 và 30 của Nghị định này thì chưa xét tặng (hoặc truy tặng) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”.

3. Các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, các doanh nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xứng đáng trong việc vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận, đề nghị.

Điều 38. “Huân chương Dũng cảm”

“Huân chương Dũng cảm” để tặng hoặc truy tặng cho các cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt lứa tuổi, có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân; đạt được một trong những tiêu chuẩn sau:

1. Không sợ hy sinh tính mạng, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân khi gặp hoả hoạn, thiên tai, tai nạn, thảm hoạ; dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân trước bọn tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi tỉnh, thành phố, khu vực trở lên.

2. Đã hy sinh anh dũng trong khi cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, được nhân dân kính phục, nêu gương, học tập.

Điều 39. “Huân chương Hữu nghị”

1. “Huân chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán Việt Nam;

b) Có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Việt Nam, có nhiều thành tích trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác giữa Việt Nam với các nước, các khu vực, liên khu vực, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

2. Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn “Huân chương Hữu nghị” sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Mục 2. HUY CHƯƠNG

Điều 40. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang”

1. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” được thực hiện theo quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Ngoài mức thời gian công tác quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật Thi đua, Khen thưởng, người được tặng Huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn các Huy chương quy định tại khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 41. “Huy chương Hữu nghị”

1. “Huy chương Hữu nghị” để tặng cho cá nhân người nước ngoài trong thời gian công tác hoặc làm việc tại Việt Nam đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán Việt Nam;

b) Có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác giữa Việt Nam với các nước, các khu vực, liên khu vực, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

2. Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn “Huy chương Hữu nghị” sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Mục 3. DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

Điều 42. Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

1. Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ngày 29 tháng 8 năm 1994 và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

2. Những bà mẹ đã được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” mà đạt được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 59 của Luật Thi đua, Khen thưởng thì vẫn được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Điều 43. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

1. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Dũng cảm, mưu trí, hy sinh quên mình, đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, trong giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, được Binh chủng, Quân chủng, Quân đoàn hoặc Quân khu tôn vinh, học tập;

b) Say mê nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị; có công trình nghiên cứu có giá trị đặc biệt, được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, an ninh hoặc kinh tế, xã hội đem lại hiệu quả thiết thực;

c) Có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chuyên môn, nghiệp vụ thành thạo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; có công lớn trong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng đội;

d) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tác phong làm việc khoa học, kiên định lập trường trước mọi hy sinh, thử thách; nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, đoàn kết quân dân, là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể;

đ) Đã được tặng thưởng “Huân chương Chiến công” hạng nhất hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất (trừ trường hợp lập được thành tích đột xuất).

2. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, là ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng (đối với quân đội) hoặc phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào vì an ninh Tổ quốc (đối với Công an nhân dân), có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành;

b) Dẫn đầu toàn quân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, lập nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới phục vụ chiến đấu, huấn luyện và công tác;

c) Dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo về kỹ thuật, chiến thuật, về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho cán bộ, chiến sỹ; quản lý tốt vũ khí và cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người và tài sản;

d) Dẫn đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác, giúp đỡ và đoàn kết nhân dân, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ;

đ) Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện; tích cực gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương nơi đóng quân, được chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tin yêu;

e) Đã được tặng thưởng “Huân chương Chiến công” hạng nhất hoặc “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất (trừ trường hợp lập được thành tích đột xuất).

Điều 44. Danh hiệu “Anh hùng Lao động”

1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công tác cao nhất tỉnh, thành phố hoặc ngành (có cùng tính chất công việc và cùng ngành nghề), đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước;

b) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị, có sản phẩm, công trình khoa học hoặc có tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật nổi tiếng, có giá trị đặc biệt, được ứng dụng trong sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội;

c) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ hoặc trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho địa phương, cho ngành;

d) Có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần hợp tác, tương trợ; là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, thống nhất; là tấm gương sáng xây dựng cuộc sống văn hoá trong đơn vị và gia đình;

đ) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất hoặc “Huân chương Chiến công” hạng nhất (trừ trường hợp lập được thành tích đột xuất).

2. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương sáng, mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về các mặt: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước;

b) Dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái;

c) Dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo;

d) Dẫn đầu trong việc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

đ) Tập thể đoàn kết, nhất trí, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện, được chính quyền địa phương và nhân dân ca ngợi;

e) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất (trừ trường hợp lập được thành tích đột xuất).

Điều 45. Danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thực hiện theo quy định tại các Điều 62, 63, 64 và 65 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Mục 4. “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”

Điều 46. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”

“Giải thưởng Hồ Chí Minh” để xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 67 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 47. “Giải thưởng Nhà nước”

“Giải thưởng Nhà nước” để xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội, đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 68 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Mục 5. KỶ NIỆM CHƯƠNG, HUY HIỆU

Điều 48. Kỷ niệm chương và Huy hiệu

Việc tặng Kỷ niệm chương và Huy hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các Bộ, Ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước khi ban hành Kỷ niệm chương và Huy hiệu.

Mục 6. BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

Điều 49. Bằng khen

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể và cá nhân đạt được tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 71 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

3. Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tặng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

Điều 50. Giấy khen

1. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 74, 75 và 76 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Giấy khen của các tổ chức khác quy định tại khoản 3 Điều 76 của Luật Thi đua, Khen thưởng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

b) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

3. Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng giấy khen.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG; THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Mục 1. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO TẶNG

Điều 51. Thẩm quyền

Thẩm quyền quyết định tặng thưởng và trao tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thực hiện theo quy định tại các Điều 77, 78, 79, 80 và 81 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 52. Lễ trao tặng

Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng, Huân chương, Huy chương, “Cờ thi đua của Chính phủ” và ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'' được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định “về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, “Cờ thi đua của Chính phủ”, ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đảm bảo tổ chức trang trọng và tiết kiệm.

Mục 2. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 53. Quy định chung về thủ tục trình khen thưởng

1. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định sau:

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và các tập thể cơ quan của Quốc hội do Văn phòng Quốc hội làm đầu mối tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, tập thể Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tổng hợp hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

3. Tập thể, cá nhân làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

4. Việc xét tặng hoặc truy tặng “Huân chương Sao vàng”, "Huân chương Hồ Chí Minh" cho cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

5. Việc xét tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh” cho tập thể do Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, kết luận; trường hợp đặc biệt, Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

6. Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho ý kiến về các nội dung quản lý cán bộ: quá trình công tác, chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ, các hình thức khen thưởng và kỷ luật (nếu có) đối với các trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đề nghị hình thức khen thưởng từ Huân chương trở lên, danh hiệu Anh hùng và “Chiến sỹ Thi đua toàn quốc”.

7. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn Bộ, ngành, đoàn thể trung ương xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ:

a) Khen thưởng cho các trường hợp cán bộ thuộc diện cấp uỷ Đảng quản lý;

b) Các hình thức khen thưởng: ''Huân chương Sao vàng'', "Huân chương Hồ Chí Minh", “Huân chương Độc lập” (các hạng), danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

c) Các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo quy định tại các văn bản có liên quan.

Đối với các hội ở trung ương và địa phương:

a) Các hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở trung ương trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gồm: Hội có tổ chức Đảng đoàn, hoặc tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Trung ương;

b) Các hội là thành viên do Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam quyết định thành lập do Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng;

c) Các hội nghề nghiệp khác ở trung ương do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng;

d) Các hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp thuộc địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

9. Đối với các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cấp nào quyết định cổ phần hoá, quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức đó thì cấp đó trình khen thưởng.

Đối với các công ty, tổng công ty nhà nước (đã cổ phần hóa) thuộc Bộ, ngành quản lý nhà nước do Bộ, ngành đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng, kể cả các công ty, tổng công ty đã chuyển giao phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý.

10. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng (trừ những đơn vị là thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập).

11. Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

12. Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt chủ yếu sử dụng hình thức khen thưởng của cấp mình; trường hợp thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đối với toàn quốc thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

13. Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều này.

14. Đối với các cơ quan, đơn vị trung ương (đóng trên địa bàn địa phương) thuộc Bộ, ngành, đoàn thể trung ương quản lý, những nội dung sau đây được thể hiện trong báo cáo thành tích, không phải làm thủ tục hiệp y:

a) Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, nhất trí;

c) Thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân và người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm (ghi rõ trích lục văn bản và nội dung xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

15. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý (có hệ thống tổ chức ngành dọc ở trung ương), khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương có chức năng quản lý ngành và lĩnh vực đó bao gồm:

a) Đối tượng đề nghị khen thưởng: về tổ chức là cấp trực thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cá nhân là cấp trưởng của đơn vị cùng cấp;

b) Hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến hiệp y bao gồm: ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'', Huân chương các loại, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, danh hiệu ''Anh hùng Lao động'', danh hiệu ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'';

c) Khi có văn bản xin ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện), cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời. Trường hợp không có ý kiến trả lời, tiếp sau 10 ngày Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành các thủ tục trình khen thưởng theo quy định.

16. Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho đơn vị và Thủ trưởng đơn vị, phải có xác nhận của cơ quan tài chính về những nội dung sau:

a) Xác nhận số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

b) Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;

c) Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.

17. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

18. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất 15 ngày đối với các hồ sơ đủ điều kiện, 30 ngày đối với các trường hợp phải có ý kiến hiệp y. Việc xem xét hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng được thực hiện theo Quy chế của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

19. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện về thủ tục và cấp trình khen thưởng đối với các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

20. Trong một năm, không trình hai hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho một đối tượng, trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất. Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'', thì sau 2 năm được tặng ''Bằng khen Thủ tướng Chính phủ'' mới đề nghị xét tặng Huân chương.

21. Văn phòng Chính phủ tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hồ sơ theo quy định. Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ theo quy định.

22. Các hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” được lấy ý kiến nhân dân trên Internet do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan quy định nội dung, hình thức lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 54. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Bộ Nội vụ quy định thủ tục xét tặng danh hiệu ''Chiến sỹ thi đua toàn quốc'' đối với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến hiệp y các trường hợp theo phân cấp quản lý cán bộ và căn cứ tiêu chuẩn quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng hàng năm. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chậm nhất ngày 01 tháng 6 năm sau.

3. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm có:

a) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” (02 bản) của Bộ, Ban, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) 01 bản báo cáo thành tích và 01 bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận (02 bản);

d) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên (02 bản).

Điều 55. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu thi đua khác

1. Các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu trên đây do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương quy định cụ thể, phù hợp với quy định tại Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định và hướng dẫn tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, ''Thôn văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Bản văn hóa'', ''Ấp văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa''.

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, ''Thôn văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Bản văn hóa'', ''Ấp văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa'', phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương.

Điều 56. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”

1. Hồ sơ đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Bộ Nội vụ quy định về hồ sơ, thủ tục xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm sau, các Bộ, ngành, địa phương phải có tờ trình và hồ sơ đề nghị gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; riêng hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân trình chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hàng năm.

2. “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng hàng năm.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định thành tích, hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Chính phủ uỷ quyền cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

5. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” gồm có:

a) Tờ trình kèm theo danh sách tập thể được đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ” (02 bản) của Bộ, Ban, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) 01 bản báo cáo thành tích và 01 bản tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ”, có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (02 bản).

6. Trường hợp đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho các đơn vị tiêu biểu là các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước được các cụm, khối thi đua suy tôn trong phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức sẽ có hướng dẫn riêng.

Điều 57. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Huân chương các loại

1. Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương các loại do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

3. Việc xét tặng ''Huân chương Sao vàng'', "Huân chương Hồ Chí Minh" được thực hiện theo thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về xét tặng thưởng Huân chương bậc cao.

4. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại gồm có:

a) Tờ trình của Bộ, Ban, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (03 bản);

b) 01 bản báo cáo thành tích và 02 bản báo cáo tóm tắt thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (03 bản).

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài gồm 03 bộ, mỗi bộ gồm có: tờ trình và bản báo cáo tóm tắt thành tích của cấp trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do có sáng kiến, phát minh, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và trong các lĩnh vực khác phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 58. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “B»ng khen của Thủ tướng Chính phủ”

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'' qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Bộ Nội vụ quy định về hồ sơ, thủ tục xét tặng “B»ng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

2. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm có:

a) Tờ trình của Bộ, Ban, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (02 bản);

b) 01 bản báo cáo thành tích và 01 bản báo cáo tóm tắt thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (02 bản).

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 59. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

1. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” được xét tặng hàng năm vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ngày 18 tháng 11.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm xem xét, đề xuất trường hợp đủ tiêu chuẩn, thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh xét; đối với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương xét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể trình Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 60. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Huy chương

1. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” các hạng được xét tặng 02 lần vào dịp 19 tháng 5 và Quốc khánh 2 tháng 9 hàng năm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

“Huy chương Hữu nghị” do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Hồ sơ trình khen thưởng Huy chương gồm có:

a) Tờ trình của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (03 bản);

b) Bản danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng Huy chương (03 bản).

Điều 61. Hồ sơ, thủ tục đơn giản

1. Các trường hợp xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản được thực hiện theo quy định tại Điều 85 của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm có:

 a) Tờ trình đề nghị của cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (03 bản);

b) Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản (03 bản).

4. Trường hợp khen thưởng đảm bảo bí mật an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 62. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

1. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tiến hành hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12.

Điều 63. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

1. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”, “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (sau đây gọi tắt là danh hiệu Anh hùng) do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của cơ quan chức năng có liên quan, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng gồm có:

a) Tờ trình của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có ý kiến nhất trí đề nghị bằng văn bản của cấp uỷ Đảng cùng cấp);

b) Báo cáo thành tích của các đối tượng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên.

4. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng quy định tại khoản 3 Điều này gồm 03 bộ bản chính và 20 bộ photocopy.

Điều 64. Hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân”

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú” được gọi tắt là danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú.

1. Danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú do Hội đồng cấp nhà nước của các danh hiệu nêu trên xét, trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh hiệu Nhà giáo), Bộ Y tế (danh hiệu Thầy thuốc), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (danh hiệu Nghệ sĩ), Bộ Công thương (danh hiệu Nghệ nhân) phối hợp với Bộ Nội vụ, hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ, trình các danh hiệu nêu trên.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp hồ sơ thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Hồ sơ trình các danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú gồm 03 bộ, mỗi bộ gồm có:

a) Tờ trình của Hội đồng cấp nhà nước (kèm theo danh sách);

b) Tóm tắt thành tích cá nhân, có xác nhận của Hội đồng cấp Nhà nước;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng cấp Nhà nước.

5. Danh hiệu “Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân” nhân dân, ưu tú do Hội đồng cấp Nhà nước xét, trình Thủ tướng Chính phủ 2 năm một lần.

Điều 65. Hồ sơ, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” do Hội đồng cấp Nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và Hội đồng cấp Nhà nước về lĩnh vực văn học, nghệ thuật xét, trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” xét và công bố 5 năm một lần, “Giải thưởng Nhà nước” xét và công bố 2 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9.

4. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm 03 bộ, mỗi bộ gồm có:

a) Tờ trình của Hội đồng cấp Nhà nước;

b) Báo cáo thành tích và các văn bản, tư liệu của tác giả có liên quan đến công trình, tác phẩm, cụm công trình, cụm tác phẩm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng giải thưởng cấp nhà nước.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”.

Điều 66. Tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân và tổ chức

Việc tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân, tổ chức được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương V

QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mục 1. LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 67. Nguồn và mức trích quỹ

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước với mức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Quỹ thi đua khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố và mức trích tối đa bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp do các tổ chức này tự quyết định từ nguồn khả năng tài chính của mình và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

5. Quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và nguồn đóng góp của cá nhân tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

6. Việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (trừ các doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 5 Điều này) được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Quỹ thi đua, khen thưởng của các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghề cá, nghề muối và trong các lĩnh vực khác được trích từ quỹ không chia của hợp tác xã (mức trích do hợp tác xã quyết định) và nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 68. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng để:

a) Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm các kỷ niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua, khung bằng khen;

b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể;

c) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chi các khoản kinh phí để in ấn bằng, làm khung bằng, cờ, Huân chương, Huy chương đối với các hình thức khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước Quyết định khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước;

d) Trích 20% trong tổng Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua.

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được công nhận các danh hiệu thi đua, Cờ Thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen kèm theo khung bằng; còn được thưởng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 71, 72, 73, 75 và 76 Nghị định này theo nguyên tắc:

a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn;

b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân;

c) Trong cùng một thời điểm, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau, thì được nhận tiền thưởng (hoặc tặng phẩm kèm theo) đối với mỗi danh hiệu và hình thức khen thưởng có mức thưởng cao nhất;

d) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó có thời gian để đạt được thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tập thể người nước ngoài, được khen các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và kèm theo tặng phẩm lưu niệm.

Điều 69. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng cấp đó quản lý; nguồn trích, tỷ lệ và mức trích trên cơ sở dự toán kế hoạch; việc quyết toán căn cứ số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định.

2. Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.

Các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Mục 2. MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Điều 70. Cách tính tiền thưởng

1. Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Điều 71. Danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung;

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với tập thể:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;

c) Danh hiệu “Gia đình văn hóa” được cấp giấy chứng nhận (trường hợp tiêu biểu được kèm theo tiền thưởng 0,1 lần mức lương tối thiểu chung);

d) Danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” được tặng giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

đ) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 24,5 lần mức lương tối thiểu chung;

e) Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng cờ và được thưởng 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 72. Huân chương các loại

1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại được tặng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương tối thiểu chung;

b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương tối thiểu chung;

c) “Huân chương Độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất: 15,0 lần mức lương tối thiểu chung;

d) “Huân chương Độc lập” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì: 12,5 lần mức lương tối thiểu chung;

đ) “Huân chương Độc lập” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba: 10,5 lần mức lương tối thiểu chung;

e) “Huân chương Lao động” hạng nhất, ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất: 9,0 lần mức lương tối thiểu chung;

g) “Huân chương Lao động” hạng nhì, ''Huân chương Chiến công'' hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương tối thiểu chung;

h) “Huân chương Lao động” hạng ba, ''Huân chương Chiến công'' hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại, được tặng thưởng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp 2 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 73. Danh hiệu vinh dự nhà nước

1. Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tặng Huy hiệu, Bằng danh hiệu và được thưởng: 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu Anh hùng và được thưởng: 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu và kèm theo mức tiền thưởng gấp 2 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

3. Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Bằng khen và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 lần mức lương tối thiểu chung; danh hiệu “ưu tú” là: 9,0 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 74. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ được cấp Bằng và tiền thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được tặng thưởng Bằng và tiền thưởng do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 75. Bằng khen, Giấy khen

1. Đối với cá nhân:

a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

b) “Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng Bằng và được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

c) Cá nhân được tặng giấy khen quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 74 Luật Thi đua, Khen thưởng được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung;

d) Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với tập thể:

a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng Bằng và được thưởng gấp 2 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này.

b) Tập thể được tặng giấy khen các cấp được kèm theo tiền thưởng gấp 2 lần tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này.

Điều 76. Huy chương, Kỷ niệm chương

1. Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương được tặng Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và được thưởng không quá 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 77. Các quyền lợi khác

Cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, được tặng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng Nhà nước'', ngoài việc được khen thưởng theo quy định của Nghị định này, được ưu tiên xét lên lương sớm trước thời hạn, ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chương VI

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; HÀNH VI VI PHẠM, XỬ LÝ VI PHẠM; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TƯỚC VÀ PHỤC HỒI DANH HIỆU

Điều 78. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.

2. Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Có quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị cấp có thẩm quyền không xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng, thu hồi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc khen thưởng không đúng tiêu chuẩn, không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 79. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Không góp ý mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tập thể được dự kiến xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng hoặc đã được tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng.

3. Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 80. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể được khen thưởng

Hành vi vi phạm của cá nhân hoặc tập thể được khen thưởng:

a) Vi phạm các khoản 3 và 4 Điều 14 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Cố tình che dấu hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng;

c) Dùng tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác nhằm mua chuộc người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng để được khen thưởng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào công tác khen thưởng.

2. Hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận;

b) Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

c) Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người đứng đầu tập thể có hành vi vi phạm khoản 1 Điều này bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan có thẩm quyền công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập thể quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Điều 81. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với người và cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng

1. Hành vi vi phạm của người hoặc tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục và quyết định khen thưởng:

a) Xác nhận sai sự thật về thành tích của cá nhân, tập thể;

b) Làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng;

c) Nhận tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ra quyết định khen thưởng trái pháp luật;

đ) Không thực hiện đúng quy trình, thủ tục xét khen thưởng theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này:

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 82. Khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về:

a) Nhận xét sai sự thật của cấp có thẩm quyền đối với thành tích và khuyết điểm của mình trong hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng;

b) Cá nhân, cấp có thẩm quyền thực hiện không đúng thủ tục, quy trình trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Cá nhân có quyền tố cáo cấp có thẩm quyền về:

a) Hành vi vi phạm Điều 14 Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể không đúng tiêu chuẩn, không đúng quy định của pháp luật;

Hành vi trù dập cá nhân của cấp có thẩm quyền.

3. Hình thức khiếu nại, tố cáo:

a) Trực tiếp gặp người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng;

b) Gửi văn bản đến người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 83. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 84. Thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu

1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu: “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” mà vi phạm pháp luật, bị toà án xét xử bằng hình thức từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo trở lên và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì bị tước danh hiệu.

2. Căn cứ quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã trình khen thưởng cho các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau 30 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, có trách nhiệm làm các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra quyết định tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

Hồ sơ đề nghị tước danh hiệu vinh dự nhà nước gồm có:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Báo cáo tóm tắt nội dung vi phạm pháp luật và bản án hoặc quyết định của Tòa án.

3. Trường hợp bị xét xử oan, sai được cơ quan có thẩm quyền minh oan, sửa sai thì cá nhân được phục hồi và trao lại danh hiệu đã bị tước.

Hồ sơ đề nghị phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước gồm có:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Báo cáo tóm tắt nội dung thuyết minh, giải trình và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 85. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc thực hiện Nghị định này. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Nghị định này.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành thông tư liên tịch quy định các chức danh tương đương trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân để xét khen thưởng cho các cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định này, tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

GOVERNMENT

Number: 42/2010 / ND-CP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 15, 2010

DECREE

Detailing the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Emulation and Commendation

_________________________________

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the November 26, 2003 Law on Emulation and Commendation and the June 14, 2005 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Emulation and Commendation;

At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREE:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of adjustment

This Decree details the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation in 2003 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Emulation and Commendation in 2005 (hereinafter referred to as the Law on Emulation and Commendation), including: emulation contents, organizing emulation movements, criteria of emulation titles; forms, subjects, and criteria of commendation; procedures and dossiers of proposal for commendation; emulation and commendation fund; rights and obligations of individuals and collectives who are rewarded; acts of violation and handling of violations; complaints, denunciations and settlement of complaints and denunciations about emulation and commendation.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to Vietnamese citizens, state agencies, political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social and professional organizations, economic organizations of all economic sectors, units of the People's armed forces, Vietnamese in foreign countries, foreigners, foreign agencies and organizations and international organizations in Vietnam.

Article 3. Principles of emulation and foundation for consideration and award of emulation titles

1. The emulation principles shall comply with the provisions of Clause 1, Article 6 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The consideration of giving emulation titles must be based on emulation movements; All individuals and collectives participating in emulation movements must have emulation registrations, defined emulation objectives and targets; those who do not register for emulation will not be considered and recognized for emulation titles.

Article 4. Principles of commendation and foundation for commendation

1. The principle of commendation and reward shall comply with the provisions of Clause 2, Article 6 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The commendation and reward must go alongside with the achievement, it is not necessary to give commendation and reward from the low level to the higher level; The more difficult conditions and the larger impacts, the higher level of commendation and reward shall be considered and proposed; Small collectives and individuals are priority in commendation.

Article 5. Emulation and commendation fund

1. Setting up emulation and commendation funds to organize emulation movements and commendation work.

2. The emulation and commendation fund is formed from the state budget, from the commendation fund of enterprises, contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

3. It is strictly forbidden to use emulation and reward funds for other purposes.

Chapter II

EMULATION AND EMULATION TITLES

Section 1. FORMS AND CONTENT OF EMULATION

Article 6. Forms of emulation organization

Regular emulation is regularly organized daily, monthly, quarterly and annually to achieve the objectives, targets and work programs proposed.

Periodical emulation (or thematic emulation) is organized in a series to carry out important and unexpected tasks in each period and time determined.

Article 7. Contents of organization of emulation movements

1. Determine clearly the objectives, scope and subjects of emulation, based on that, set specific targets and emulation contents. Determining emulation content and criteria must be scientific, suitable to the reality of agencies, units, localities and feasible.

2. Based on the characteristics, working nature, labor, occupation, scope and subjects of emulation participation, to form appropriate emulation organization, attach importance to the propaganda of the contents and the meaning of emulation movements, promote the sense of responsibility, sense of self-awareness of the masses, diversify forms of emulation; combat all ostentatious expressions in emulation.

3. Implement measures to organize emulation campaigns, monitor the process of emulation organization, direct to learn from experience and disseminate good experiences among subjects participating in emulation.

4. Organize preliminary and final reviews of the movement, evaluate the emulation results; for long-term emulation, a preliminary review must be held in the middle of the phase to learn from experience; At the end of the emulation, review and evaluate results, publicly choose to reward typical and outstanding collectives and individuals in the emulation movement.

Article 8. Responsibilities of agencies, organizations and individuals in implementing emulation movements

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the State President, Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, General Auditor, General Director of Economic Groups and State Corporations established under the decision of the Prime Minister, Chairmen of People's Committees at all levels and heads of agencies, organizations and units preside over and coordinate with political organizations, Vietnam Fatherland Front, political - social organizations, political - social - professional organizations, social and professional organizations at the same level to organize and launch emulation movements within their scope of management, proactively detect and select collectives and individuals with worthy achievements to commend and reward or to propose for commendation and reward; disseminate and replicate the typical examples, maintain and promote the effects of typical examples in practical activities.

2. The Vietnam Fatherland Front, its member organizations and other social organizations shall, within the scope of their respective tasks and powers, shall have the following responsibilities:

a) Organize and coordinate with state agencies to launch, deploy campaigns, emulation movements, disseminate experiences and replicate advanced examples;

b) Coordinate in unified action between member organizations, join with functional agencies to propagate, encourage union members, members, people of all strata to participate in emulation movement and implement the commendation policy;

c) Supervise the implementation of the legislation on emulation and commendation; promptly reflect and propose solutions to implement the provisions of the Law on Emulation, Commendation and this Decree.

Article 9. Responsibilities of agencies in charge of emulation and commendation work

1. The agencies in charge of emulation and commendation at all levels shall base on the specific tasks and targets of the annual and five-year socio-economic development plans to advise and propose to the Party leaders and authorities on policies, contents, programs, plans and measures of emulation; pay special attention on the propaganda and mobilization of people of all strata to participate in the emulation movement; actively coordinate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in guiding and organizing emulation movements and inspecting the implementation; consult the preliminary and final reviews of emulation movements, replicate advanced examples; propose to reward and propose to renew the emulation and commendation work.

2. The Ministry of Home Affairs (the Central Emulation and Commendation Board) is responsible for advising the President and the Prime Minister on the contents and organizing emulation movements nationwide.

Article 10. Responsibilities of mass media agencies

Mass media agencies have the responsibility to regularly propagate undertakings, policies and laws on emulation and commendation; disseminate and exemplify typical, advanced examples, examples of good people and good deeds; detecting individuals and collectives with outstanding achievements in emulation movements; fight violations of the legislation on emulation and commendation.

Section 2. Emulation titles and criteria of emulation titles

Article 11. Emulation titles

1. Emulation titles for individuals: "National Emulation Fighter", "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level", "Grassroots-level Emulation Fighter", "Advanced Laborer","Advanced Fighter".

2. Emulation titles for collectives: "Emulation flag of the Government", "Emulation flag the ministerial-, branch-, provicial-, or central mass organization- level", "Excellent Labor Collective", "Determined-to-win Unit"," Advanced Labor Collective ","Advanced unit"; "Cultured Hamlet (North)", "Cultured Mountain Village", "Cultured Village", "Cultured Hamlet (South)", "Cultured Street Quarter Group".

Emulation title for households is "Cultured Family".

3. The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility for and coordinate with the Ministry of Home Affairs in guiding the implementation of emulation titles and the criteria for collectives and individuals in the militia and self-defense force, street guards, and town, communal police.

Article 12. Title of "Advanced Laborer" and "Advanced Fighter"

1. Officials, civil servants, employees and workers working in agencies and units; officers, non-commissioned officers, soldiers, professional soldiers and workers of the People's Army and the People's Police, who meet the 4 criteria specified in Clause 1, Article 24 of the Law on Emulation and Commendation, shall be considered and awarded "Advanced Laborer" or "Advanced Fighter".

2. Laborers working at non-state economic establishments, members of agricultural, handicraft and service cooperatives and in other fields, exemplarily observing the undertakings and policies of the Party and the laws of the State, showing solidarity and mutual support, actively participating in labor and production emulation movements, social activities and achieving high productivity, shall be considered and awarded the title of "Advanced Laborer" by their direct management units.

Article 13. Title of "Grassroots-level Emulation Fighter"

The title "Grassroots-level Emulation Fighter" shall be considered and awarded to individuals who meet the following two criteria:

1. Being "Advanced Laborer" or "Advanced Fighter";

2. Having technical initiatives and innovations, working solutions, research topics or application of new technologies to increase labor productivity, increase work efficiency, or being wise and creative in combat and combat services to successfully complete the tasks of national defense.

The technical initiatives and innovations, working solutions, research topics or application of new technologies must be recognized by the grassroots-level Initiative Approval Council. The grassroots-level Initiative Approval Council is established by the Head of the competent agencies, units recognizing the title "Grassroots-level Emulation Fighter".

Article 14. Title of "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"

1. The title of "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level" shall be considered and awarded to individuals who meet the following two criteria:

a) Having typical outstanding achievements among individuals who have gained the title "Grassroots-level Emulation Fighter" for 3 consecutive times;

b) Having achievements, initiatives, working solutions and research topics with influence on the ministries, branches, provinces and central mass organizations and being considered and recognized by the Science and Initiative Council at the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level.

The Science and Initiative Council at the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level is established by the Ministries, branches, provinces and central mass organizations.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of central agencies of mass organizations, Chairman of the National Assembly's Office; Chairman of the Office of the State President, Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, General Auditor of the State, Chairmen of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall consider and decide to recognize "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level".

Article 15. Title of "National Emulation Fighter"

1. The title "National Emulation Fighter" is considered and awarded to individuals who meet the following two criteria:

a) Having typical outstanding achievements among the individuals who have twice achieved the title of "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level";

b) Having achievements, initiatives, working solutions and research topics with far-reaching impacts on the whole country.

2. The assessment of the influence of initiatives, working solutions and research topics shall be considered and recognized by the Science and Initiative Council at the ministerial-, branch-, provicial-, or central mass organization- level.

Article 16. "Emulation flag of the Government", "Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"

1. "Emulation flag of the Government", "Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level" are considered and awarded annually to collectives which meet the criteria specified in Articles 25 and 26 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The "Emulation Flag of the Government" shall be awarded to the typical outstanding collectives in the whole country selected among the collectives which have been awarded "Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level", including: leading collectives in each field and industry nationwide and the most typical collectives in the national emulation movement of provinces and centrally-run cities.

3. Before March 31 every year, the ministries, branches, central mass organizations, the provinces and centrally-run cities shall register the "Emulation Flag of the Government" with the Central Emulation and Commendation Board.

4. The recognition of the typical outstanding collective to be considered for the "Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level" must go through reviewed, evaluated and compared in emulation groups or clusters organized by ministries, branches, central organizations, provinces and centrally-run cities.

Article 17. Title "Excellent Labor Collective", "Advanced Labor Collective", "Determined-to-win Unit", "Advanced Unit"

The titles "Excellent Labor Collective", "Advanced Labor Collective", "Determined-to-win Unit", "Advanced Unit" (for the People's armed forces) are implemented according to the regulations in Articles 27 and 28 of the Law on Emulation and Commendation and are annually awarded.

Article 18. Title "Cultured Family", title of Cultured village, hamlet, street quarter group and the equivalent

1. The giving of titles '' Cultured Family '', '' Cultured Hamlet (North) '', '' Cultured Mountain Village '', '' Cultured Village '', '' Cultured Hamlet (South) '', '' Cultured Street Quarter Group "and the equivalent" shall comply with the provisions of Articles 29 and 30 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Chairmen of the communal People's Committees shall decide to give the title "Cultured Family"; The Chairmen of the district People's Committees shall decide to give the title '' Cultured Hamlet (North) '', '' Cultured Mountain Village '', '' Cultured Village '', '' Cultured Hamlet (South) '', '' Cultured Street Quarter Group "and the equivalent".

Article 19.- Emulation titles and criteria of political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social and professional organizations

Emulation titles, criteria of emulation titles of political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social organizations and professional organizations shall be guided by the central agencies of these organizations guide after reaching an agreement with the Ministry of Home Affairs.

Chapter III

FORMS, SUBJECTS AND CRITERIA OF COMMENDATION

Section 1. ORDERS

Article 20. "Gold Star Order"

1. "The Gold Star Order" is the noblest order of the Socialist Republic of Vietnam.

2. "Gold Star Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who meet one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1935, having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the following positions: General Secretary of the Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister, Politburo member, Secretary of the Party Central Committee, Vice President, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Secretary of the Central Department, Standing Member of the Regional Committee, Secretary of the Area Committee, Head of the Party Central Committee, Ministers and the equivalent positions; or having been promoted to the rank of Colonel General of the People's Armed Forces;

b) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the following positions: General Secretary of the Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister, Politburo member, Secretary of the Party Central Committee, Vice President, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee; or having been promoted to the rank of General of the People's Armed Forces;

c) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the following positions: General Secretary of the Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister; or having been promoted to the rank of General of the People's Armed Forces before April 30, 1975;

d) Having a continuous working process in the resistance against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) or the period of national construction and defense (after April 30, 1975 to present), having great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the following positions: General Secretary of the Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister, 2 terms (from 08 to 10 years);

e) Having great merits, exceptionally outstanding works, having far-reaching impacts which create positive changes to strongly promote the development in one of the following fields: politics, economy, social affairs, defense, security and other areas of the country, being recognized and honored by the State;

f) Head of foreign state having great merits to the Vietnamese nation and being recognized and honored by the State of the Socialist Republic of Vietnam.

3. "Gold Star Order" shall be conferred on large-scale collectives: ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities, military zone, army corps, army forces, General Departments under the Ministries, economic groups, State corporations (and the equivalent) which were established by the Prime Minister and have long tradition, great merits and contribution in the revolutionary cause of the Party and the nation, have achievements with far-reaching impacts or collectives with special functions and tasks, and meet the following criteria:

a) Having been awarded "Ho Chi Minh Order" for 10 years or more;

b) Having a process of building and development of 45 years or more;

c) Having recorded outstanding achievements for 10 or more consecutive years before the time of proposal, during that time, having been awarded 5 times "Emulation Flag of the Government" or "the Prime Minister's Certificate of Merit", having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations.

4. The collectives which have exceptionally outstanding achievements for 10 years before the time of the proposal, during that time, having been 5 times awarded the "Emulation Flag of the Government" or "the Prime Minister's Certificate of Merit", having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations, having been awarded the " Gold Star Order " the first time for 20 years, shall be considered to be awarded the "Gold Star Order" the 2nd time.

5. The foreign collectives with exceptionally great merits to the Vietnamese nation which have been recognized and honored by the State of the Socialist Republic of Vietnam shall be considered to be awarded the "Gold Star Order".

Article 21. "Ho Chi Minh Order"

1. "Ho Chi Minh Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have rendered great meritorious services, recorded numerous outstanding achievements, and meet one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1935, having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Secretary, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Head of the Central Party Committee, Deputy Minister or the equivalent position; or having been promoted to the rank of Lieutenant General of the People's Armed Forces;

b) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Head of the Party Central Committee, Member of the Regional Party Committee, Member of the Area Party Committee, Minister or the equivalent position; or having been promoted to the rank of Colonel General of the People's Armed Forces;

c) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having great meritorious services and numerous outstanding achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of Vietnam, Deputy Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee or an equivalent position for 1 term (from 3 to 5 years); or having been promoted to the rank of General of the People's Armed Forces;

d) Having a continuous working process in the resistance against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) or in the period of national construction and defense (after April 30, 1975 to present), having great meritorious services and numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

General Secretary of the Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, President of Vietnam, Chairman of the National Assembly, Prime Minister for 1 term (from 3 to 5 years);

Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee or equivalent positions for 2 consecutive terms (from 8 to 10 years); or having been promoted to the rank of General of the People's Armed Forces for 10 years or more;

e) Having great merits, exceptionally outstanding, having far-reaching impacts which promote the development of one of the fields: politics, economy, social affairs, literature, arts, science and technology, defense, security, diplomacy and other fields, recognized and honored by the State;

f) Foreigners having great merit in the Vietnamese nation, and being recognized and honored by the State of Vietnam.

2. "Ho Chi Minh Order" shall be conferred on large-scale collectives: ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities, military zone, army corps, army forces, General Departments under the Ministries, economic groups, State corporations (and the equivalent) which were established by the Prime Minister and have long tradition, great merits and contribution in the revolutionary cause of the Party and the nation, have achievements with far-reaching impacts or collectives with special functions and tasks, and meet the following criteria::

a) Having been awarded the First-class "Independence Order" or "First-class Military Exploit Order" for 5 years or more;

b) Having a process of building and development of 35 years or more;

c) Having recorded outstanding achievements continuously for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded 3 times the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations.

3. The collectives which have outstanding achievements for 5 years before the time of the proposal, during that time, having been 3 times awarded the "Emulation Flag of the Government" or "the Prime Minister's Certificate of Merit", having maintained internal unity, with clean and strong Party organization, having been awarded the " Ho Chi Minh Order " the first time for 10 years, shall be considered to be awarded the "Ho Chi Minh Order" the 2nd time.

4. The foreign collectives with numerous outstanding achievements to the Vietnamese nation shall be recognized, honored and considered to be awarded the "Ho Chi Minh Order" by the State of Vietnam.

Article 22. First-class "Independence Order"

1. First-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have exceptionally outstanding achievements and meet one of the following criteria:

a) Participating and continuously active in the Revolution prior to 1945, having exceptionally excellent achievements in the revolutionary cause of the Party and the nation, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Deputy Head of the Party Central Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Vice Minister or the equivalent position, or having been promoted to the rank of Lieutenant General of the People's Armed Forces;

b) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having exceptionally excellent achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Head of the Party Central Committee, Minister and the equivalent positions; Member of the Area Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Heads of central political and social organizations, for 2 consecutive terms (from 8 to 10 years); or having been promoted to the rank of Colonel General of the People's Armed Forces;

c) Having a continuous working process in the resistance against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) or in the period of national construction and defense (after April 30, 1975 to present), having numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of Vietnam, Vice Chairman of the National Assembly, Deputy Prime Minister, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, for 1 term continuously (from 3 to 5 years); or having been promoted to the rank of General of the People's Armed Forces;

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent positions, Secretary of the provincial Party Committee, Secretary of the City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the central political and social organizations, for 3 terms (from 13 to 15 years); or having been promoted to the rank of Lieutenant General of the People's Armed Forces for 10 years or more;

d) Having outstanding achievements and works which promote the development in one of the fields: politics, economy, social affairs, literature, arts, science and technology, national defense, security, diplomacy and other fields recognized and honored by the State;

e) Foreigners and overseas Vietnamese having exceptionally outstanding achievements to the Vietnamese State, recognized and proposed by the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

2. First-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the second-class "Independence Order" for 5 years or more;

b) Having a process of building and development of 25 years or more;

c) Having recorded outstanding achievements continuously in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" (or awarded 1 time the "Emulation Flag of the Government" and 3 times the "Emulation flag the ministerial-, branch-, pronvicial-, or central mass organization- level"), having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organizations.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized, proposed and considered to be awarded the First-class "Independence Order" by the ministries, departments, branches and central mass organizations, the provinces and centrally-run cities.

Article 23. Second-class "Independence Order"

1. Second-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have numerous outstanding achievements and meet one of the following criteria:

a) Being recognized as a pre-revolutionary officer, having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Deputy Head of the Party Central Board, Deputy Minister and the equivalent position, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the centrally-run City Party Committee, Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy head of the central socio-political organizations for 1 term (from 3 to 5 years);

b) Continuously participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 1 term (from 3 to 5 years);

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 2 consecutive terms (from 8 to 10 years);

c) Having a continuous working process in the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) or during the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous excellent achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 2 terms (from 8 to 10 years); or having been promoted to the rank of Lieutenant General of the People's Armed Forces for 5 years or more;

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 3 terms (from 13 to 15 years);

d) Having outstanding achievement and works which promote the development in one of the following fields: politics, economy, social affairs, literature, arts, science and technology, national defense, security, diplomacy and other fields, recognized and proposed by the competent authorities;

e) Foreigners and overseas Vietnamese having outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized and proposed by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

2. Second-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the Third-class "Independence Order" for 5 years or more;

b) Having a process of building and development of 20 years or more;

c) Having recorded excellent achievements in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded 2 times the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" (or awarded 1 time the "Emulation Flag of the Government" and 2 times the "Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"), having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organization.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the Vietnamese State shall be recognized, nominated and considered to be awarded the Second-class "Independence Order" by the ministries, departments, branches, mass organizations and the provinces and centrally-run cities.

Article 24. Third-class Independence Order

1. Third-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have outstanding achievements and meet one of the following criteria:

a) Having been recognized as pre-revolutionary officers who have excellent achievements, without any major faults, having taken one of the following responsibilities: Director General at Central level, Member of the Provincial or City Party Committee, Head of the Sector at Provincial level (and the equivalent position) or continuously participating in the Southern battlefield during the period against the Americans from 1964 to 1975, having taken the position of Member of the District Party Committee or the equivalent position prior to the 30th April 1975;

b) Participating in the two resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), having outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the responsibilities: Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 1 term (from 3 to 5 years);

c) Participating in the resistance war against the Americans (from 1954 to April 30, 1975) or the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having excellent achievements, without any major faults, having taken one of the responsibilities:

Head of the Party Central Committee's Board, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the Centrally-run City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the Central political and social organizations for 1 term (from 3 to 5 years); or having been promoted to the rank of Colonel General of the People's Armed Forces;

Deputy Head of the Party Central Committee's Board, Deputy Minister and equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the Centrally-run City Party Committee; Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the Central socio-political mass organizations for 2 terms (from 8 to 10 years);

d) Having outstanding achievement and works which promote the development in one of the following fields: politics, economy, social affairs, literature, arts, science and technology, defense, security, diplomacy or other fields, recognized and proposed by the competent authorities;

e) Foreigners and overseas Vietnamese having outstanding achievements to the State of Vietnam, shall be recognized and proposed by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

2. Third-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the "First-class Labor Order" for 5 years or more;

b) Having a process of building and development for 15 years or more;

c) Having recorded excellent achievements continuously in 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" or awarded 3 times the '' Emulation flag the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level ''.

3. The foreign collectives with outstanding achievements to the State of Vietnam shall be recognized, proposed and considered to be awarded the Third-class "Independence Order" by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

Article 25. "First-class Military Exploit Order"

1. First-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on cadres, officers and soldiers working in the People's Army, People's Police, commune police and the militia and self-defense forces who have well observed the undertakings, policies of the Party and the laws the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Having been awarded the Second-class "Military Exploit Order" by the State, having recorded excellent and brave exploits, bravery in combat, combat service (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in the whole country;

b) Having been awarded the Second-class "Military Exploit Order" by the State for 5 years or more, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security, being recognized as National Emulation Fighter or awarded the Prime Minister's Certificate of Merit;

c) Cadres, officers who have served in the People's Army and the People's Public Security for 35 years or more, having successfully completed their tasks in their assigned positions, having taken one of the positions: Minister, Vice Minister, Chief of General Staff, Chairman of the General Department of Politics or equivalent positions; or having been promoted to the rank of General, Colonel General of the People's Armed Forces for 5 years or more.

2. First-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the Second-class "Military Exploit Order" for 5 years or more;

b) Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 25 years or more;

c) Having recorded excellent achievements for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" (or awarded 1 time the "Emulation Flag of the Government" and 3 times the "Emulation flag of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"), having maintained internal unity with clean and strong Party and mass organization.

Article 26. Second-class "Military Exploit Order"

1. Second-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on cadres, officers and soldiers working in the People's Army, the People's Police, commune police, the militia and self-defense forces who have successfully completed the tasks in their assigned positions and have well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults and meet one of the following criteria:

a) Having been awarded the "Third-class Military Exploit Order" by the State, then having recorded excellent and brave exploits in combat, combat service (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in all troops;

b) Having been awarded the Third-class "Military Exploit Order" for 5 years or more, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security; having been awarded by the State one of the commendation forms: "Prime Minister's Certificate of Merit" or awarded twice "" Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level";

c) Having served for 35 years or more, successfully completed the tasks, having taken one of the positions: Military Zone Commander, the General Director of the Department under the Ministry of Public Security, or the equivalent titles which are put under the same category of those having the same leadership allowance coefficient, for 5 years or more.

2. Second-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the Third-class "Military Exploit Order" for 5 years or more;

b) Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 20 years or more;

c) Having recorded outstanding achievements for 5 or more consecutive years before the time of nomination, during that time, having been awarded twice the "Emulation Flag of the Government" or the "Prime Minister's Certificate of Merit" (or awarded once the "Emulation Flag of the Government" and twice the "Emulation flag of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"), having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organization.

Article 27. "Third-class Military Exploit Order"

1. Third-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on cadres, officers and soldiers in the People's Army, the People's Police, commune police, the militia and self-defense who have successfully completed the assigned tasks, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Having recorded excellent and brave exploits in combat, combat services (or have sacrificed their lives heroically), setting bright examples in the military zones, army corps, military services of arms, General Departments or higher, having been conferred the First-class Combatant Order or First-class Fatherland Defense Order by the State;

b) Having been conferred the First-class Combatant Order or the First-Class Fatherland Defense Order by the State for 5 years or more before the time of nomination, during that time, having numerous achievements in training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security; having been awarded one of the commendation forms: 2 times the "Certificate of Merit of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level" or once the "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level";

c) Having served for 35 years or more in the People's Army and Police, having successfully completed the tasks, without any major faults, having taken one of the positions: Army Corps Commander, Deputy Director General of the Department under the Ministry of Public Security, or the equivalent titles which are put under the same category of those having the same leadership allowance coefficient, for 5 years or more.

2. Third-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which meet the following criteria:

a) Having been awarded the "First-class Fatherland Defense Order" or the "First-class Combatant Order" for 5 years or more;

b) Having a process of combat, combat services, training, building and growth of 15 years or more;

c) Having recorded excellent achievements for 5 years before the time of nomination, during that time, having been awarded the "Emulation Flag of the Government" or awarded 3 times the "Emulation flag of the ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level"; ministerial-, branch-, provincial-, or central mass organization- level.

Article 28. First-class "Labor Order"

1. First-class "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

2. Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 2, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation.

3. The criteria of a long process of devotion in agencies, organizations and mass organizations specified at Point c, Clause 2, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation include:

a) Being recognized as a pre-revolutionary officer, having outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions: Deputy General Director at the central level, Deputy Head of the provincial department and branch and the equivalent positions;

b) Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the positions:

Deputy Head of the Party Central Committee, Deputy Minister and the equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the centrally-run City Party Committee, Chairman of People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Vice Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and Deputy Head of the central socio-political mass organizations;

Director General, Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, City Party Committee, Vice Chairman of the People's Council, the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front Committee of provinces and centrally-run cities, for 10 years or more;

c) Participating in the anti-American period (from 1954 to April 30, 1975) or in the period of national construction and protection (from April 30, 1975 to present), having numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of the Party Board at the central level, Minister and the equivalent position, Secretary of the Provincial Party Committee, Secretary of the City Party Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Head of the central political-social organizations;

Deputy Head of the Party Board at the central level, Deputy Minister and the equivalent positions, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Deputy Secretary of the centrally-run City Party Committee, Chairman of the People's Council, Chairman of the People's Committee of provinces and centrally-run cities, Deputy Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, Deputy Head of the central socio-political organization, for 5 years or more;

Director General, Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Member of the Standing Committee of the City Party Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front Committee of provinces and centrally-run cities, for 15 years or more.

4. Foreigners and overseas Vietnamese with numerous outstanding achievements contributing to the cause of socio-economic development of Vietnam shall be recognized and proposed by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

5. First-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which meet one of the criteria specified in Clause 3, Article 42 of the Law on Emulation and Commendation. In case of making outstanding and unexpected achievements, these achievements must have large and far-reaching impacts which set examples fora studying in the whole country made by the ministries, departments, branches or central mass organizations or the whole provinces, centrally-run cities.

Article 29. Second-class "Labor Order"

1. Second-class "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

2. Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation.

3. The criteria of a long process of devotion specified at Point c, Clause 1, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation include:

a) Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having numerous outstanding achievements in the cause of national construction and defense, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities (time of holding the position from 6 years to 10 years);

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions for 10 years or more;

b) Participating in the anti-American period (from 1954 to April 30, 1975) or during the period of national construction and defense (from April 30, 1975 to present), having numerous outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities for 10 years to 15 years;

Department Director, Head of Department, Sector, Vice Chairman of the provincial Fatherland Front Committee, Head of the provincial socio-political organizations, Secretary, Chairman of the People's Council, the People's Committee of districts, towns, Deputy Director and equivalent positions, for 15 years or more.

4. Foreigners and overseas Vietnamese with numerous outstanding achievements contributing to the cause of socio-economic development of Vietnam are recognized and nominated by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

5. Second-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which meet one of the criteria specified in Clause 2, Article 43 of the Law on Emulation and Commendation. In case of achieving outstanding and unexpected achievements, the achievements must have the scopes of influence that are exemplified and studied in each domain of the ministries, departments, branches, central mass organizations or the provinces and centrally-run cities.

Article 30. "Third-class Labor Order"

1. "Third-class Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

2. Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation.

3. The criteria of a long process of devotion in agencies, organizations and mass organizations specified at Point c, Clause 1, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation, include:

a) Participating in the 2 resistance wars against the French and the Americans (from 1945 to April 30, 1975), continuously working, having outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions:

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities for 5 years;

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions from 6 years to 10 years;

b) Participating in the anti-American period (from 1954 to April 30, 1975) or the period of building socialism and national defense (after April 30, 1975 to present), having outstanding achievements, without any major faults, having taken one of the positions: 

Head of Department, Member of the Provincial Standing Committee, Member of the City Standing Committee, Vice Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Committee, Chairman of the Fatherland Front of provinces and centrally-run cities from 6 years to less than 10 years;

Department Director, Heads of Departments, Branches, Vice Chairman of the Provincial Fatherland Front, Secretary, Chairman of the People's Councils, the People's Committees of districts, towns, Deputy Directors of Departments and the equivalent positions from 10 years to less than 15 years.

4. Foreigners and overseas Vietnamese with numerous outstanding achievements contributing to the socio-economic development of Vietnam shall be recognized and nominated by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

5. Third-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which meet one of the criteria prescribed in Clause 2, Article 44 of the Law on Emulation and Commendation. In case of making outstanding and unexpected achievements, the achievements must have the scopes of influence that are exemplified and studied in the provincial/municipal departments, branches, districts, towns and provincial cities and are recognized by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities.

Article 31. "First-class Fatherland Defense Order"

1. First-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Having been awarded the second-class "Fatherland Defense Order" 5 years before the time of nomination, then having been awarded the title "National Emulation Fighter" or the "Prime Minister's Certificate of Merit";

b) Having State-level outstanding inventions, scientific works or works, or having been granted the State Award on topics related to defense and security service, recognized by the competent agencies;

c) Having recorded exceptionally excellent and unexpected achievements which have a large scope of influence throughout the country, having been awarded the "Third-class Combatant Order" or the third-class "Fatherland Defense Order" or higher by the State;

d) Having served for 35 years or more, having successfully completed the tasks in their assigned positions, having taken one of the positions: Deputy Commander of the Corps, Chief of Division, Director of the Provincial and Municipal Police or the equivalent positions which are put under the same category of those having the same leadership allowance coefficient for 10 years or more.

2. First-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 3, Article 45 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally outstanding and unexpected achievements in combat and combat service, in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, with motivational and educational effects, setting examples throughout the country.

Article 32. "Second-class Fatherland Defense Order"

1. Second-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 1, Article 46 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having excellent discovery, inventions, scientific works or works which receive awards at the Ministry, branch, mass organization, province or centrally-run city level on the topic of defense and security;

c) Having been awarded the "Third-class Fatherland Defense Order" 5 years or more before the time of nomination, during which time, having outstanding and unexpected achievements with a large scope of influence in the entire army or the entire people's police forces, recognized by the Ministry;

d) Having served for 35 years or more, successfully completed the tasks, having taken one of the following positions: Deputy Head of Division, Head of Brigade, Deputy Director of the Police Department of the provinces and centrally-run cities under the central government or equivalent positions which are put under the same category of those having the same leadership allowance coefficient for 10 years or more.

2. Second-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria: 

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 2, Article 46 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally outstanding and unexpected achievements, with motivational and education effects, setting examples in the whole army.

Article 33. Third-class "Fatherland Defense Order"

1. Third-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, well observe the undertakings, policies and laws of the State, without any major faults, and meet one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a or b, Clause 1, Article 47 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded exceptionally excellent and unexpected achievements, with a large scope of influence in the entire military zone, army corps, general departments or the equivalent level, having been awarded the "Prime Minister's Certificate of Merit";

c) Having served for 30 years or more, successfully completed the tasks, having taken the position of Head of Regiment, Deputy Head of Regiment or the equivalent for 10 years or more.

2. Third-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives with achievements in training, force building, consolidating the all-people defense and people's security, meeting one of the following criteria:

a) Meeting the criteria specified at Point a, Clause 2, Article 47 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Having recorded outstanding and unexpected achievements in combat, combat services with a scope of influence in military zones, armies, legions and general bureaus.

Article 34. First-class "Combatant Order"

1. First-class "Combatant Order" shall be conferred or posthumously conferred on cadres, soldiers in the People's Army, the People's Police, the commune police, the militia and the people of all strata who meet the following criteria:

a) Having exceptionally outstanding exploits in combat, combat services, well observing the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being active, wise, creative and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole country and being recognized by the State.

2. First-class "Combatant Order" shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and in the strata which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, creative, wise, brave, and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole country and being recognized by the State.

Article 35. Second-class "Combatant Order"

1. Second-class "Combatant Order" shall be conferred on officers and soldiers in the People's Army, the People's Police, the commune police, the militia and the people of all strata who meet the following criteria:

a) Having outstanding exploits in combat, combat services, well observing the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being active, wise, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole army or the whole people's public security forces and being recognized by the Ministries, Branches, and localities.

2. Second-class "Combatant Order" shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's police force, the self-defense forces and people which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, wise, creative and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole army and being recognized by the Ministries, Branches, and localities.

Article 36. "Third-class Combatant Order"

1. "Third-class Combatant Order" shall be conferred on cadres and soldiers in the People's Army, the People's Police, the commune police, the militia and the people of all strata who meet the following criteria:

a) Having bravely, wisely, creatively and successfully completed the tasks in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, without any major faults;

b) Being wise, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, contributing to maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole military zone, division, army corp, general department and being recognized by the competent authorities.

2. Third-class "Combatant Order" shall be conferred on collectives in the People's Army, the People's Police, the militia and self-defense and in the strata which meet the following criteria:

a) Having recorded exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, well observed the undertakings, policies and laws of the Party and the State, having maintained internal unity, with strong and clean Party and mass organization;

b) Being loyal to the Fatherland and the people; being active, wise, creative, brave and highly effective in combat and combat services to defend the national sovereignty and security or to fight against crimes, maintaining political security, social order and safety; having successfully completed the assigned tasks;

c) Having achievements that have motivational and education effects, setting examples in the whole military zone, division, army corp, general department and being recognized by the competent authorities.

Article 37. "Great National Unity Order"

"Great National Unity Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have rendered meritorious services in building a great national unity block of all people and meet one of the following criteria:

1. Having contributions or initiatives in proposing undertakings and having achievements in advocating the people of all strata to respond to, having effective implementation and practical contributions to the cause of great national unity.

2. Having a process of continuous devotion to the cause of great national unity, having held the positions of Chairman, Vice Chairman and Member of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee for 10 years or more or acting as the Head of the member organizations of the Front system from the provincial level or higher for at least 15 consecutive years.

Individuals specified in this Clause who have been conferred or posthumously conferred orders of all kinds according to the provisions of Clause 1 of Articles 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 and 30 of this Decree shall not be considered for conferment or posthumous conferment of the "Great National Unity Order".

3. The intellectuals, religious dignitaries, ethnic minorities, typical businessmen and overseas Vietnamese who have worthy achievements in mobilizing and building the Great national unity block shall be recognized and nominated by the Vietnam Fatherland Front Central Committee.

Article 38. "Bravery Order"

"Bravery Order" shall be conferred or posthumously conferred on cadres, soldiers of the People's Army and the People's Police; the militia, the communal police, cadres, civil servants, employees and people of all strata, regardless of age, with acts of bravery in fighting and preventing crimes, saving people and the State's properties, who meet one of the following criteria:

1. Not being afraid of sacrificing their lives, bravely saving people and saving the State's properties and people in cases of fires, natural disasters, accidents and disasters; bravely protecting the State's properties, the lives and properties of citizens in front of criminals or bravely volunteering into dangerous places caused by epidemics in order to protect the lives of the people; the achievements have the motivational and educational effects, setting good examples in the province, city and region.

2. Having made a heroic sacrifice while saving people, saving the State's properties, being respected, exemplified and studied by people.

Article 39. "Friendship Order"

1. "Friendship Order" shall be conferred or posthumously conferred on foreign individuals and organizations which meet the following criteria:

a) Having a spirit of solidarity and friendship, respect for Vietnamese independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws and customs, practices;

b) Having great contribution to Vietnam's socio-economic development, security and national defense, having numerous achievements in strengthening and developing friendly relations and good cooperation in the fields of politics, economy, national defense, security, diplomacy, science and technology, technology, environmental protection, culture and social affairs between Vietnam and other countries, regions and inter-regions, foreign organizations, international organizations.

2. The Ministry of Foreign Affairs shall provide specific guidance on the subjects and criteria of the "Friendship Order" after reaching an agreement with the Ministry of Home Affairs.

Section 2. DECORATIONS

Article 40. "Determined-to-Win Military Flag Decoration", "For National Security Decoration", "Glorious Fighter Decoration"

1. The subjects and criteria of the "Determined-to-Win Military Flag Decoration", "For National Security Decoration", "Glorious Fighter Decoration" shall be implemented in accordance with Articles 54, 55 and 56 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Apart from the working time prescribed in Articles 54, 55 and 56 of the Law on Emulation and Commendation, the person who is awarded the Decoration must have a spirit of active working, studying, complete well the assigned tasks, be faithful to the revolutionary cause of the Party and the nation, and not make any major faults.

3. The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall guide in detail on the subjects and criteria of the Decorations specified in Clause 1 of this Article after reaching an agreement with the Ministry of Home Affairs.

Article 41. "Friendship Decoration"

1. "Friendship Decoration" shall be conferred on foreign individuals during their working time in Vietnam who meet the following criteria:

a) Having a spirit of solidarity and friendship, respect for Vietnamese independence, sovereignty, unity, territorial integrity, laws and customs, practices;

b) Having positive contributions in building, strengthening and developing friendly relationships and good cooperation in the fields of politics, economy, military, diplomacy, science and technology, technology, environmental protection, culture, social affairs and other fields between Vietnam and other countries, regions, inter-regions, foreign organizations and international organizations.

2. The Ministry of Foreign Affairs shall provide specific guidance on the subjects and criteria of the "Friendship Order" after reaching an agreement with the Ministry of Home Affairs.

Section 3. STATE HONORABLE TITLES

Article 42. The title of "Vietnamese Heroic Mother"

1. The criteria to confer or posthumously confer the title of "Vietnamese Heroic Mother" to mothers who have many contributions and sacrifices for the cause of national liberation, the national construction and defense and the performance of international obligations shall comply with the provisions of the Ordinance on the Regulation of State Honorable Titles of "Vietnamese Heroic Mother" on August 29, 1994 and the documents guiding the implementation of this Ordinance.

2. Mothers who have been conferred the title "People's Armed Force Hero" and have met the conditions and criteria prescribed in Article 59 of the Law on Emulation and Commendation shall still be conferred or posthumously conferred the title "Vietnamese Heroic Mother"

Article 43. The title of "People's Armed Force Hero"

1. The title of "People's Armed Force Hero" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have heroic and loyal acts to the socialist Vietnamese Fatherland, and have exceptionally outstanding achievements in combat and combat services, maintaining social security, order and safety; having revolutionary moral qualities, being an exemplary example in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being courageous, wise, self-sacrificing, having exceptionally outstanding achievements in fighting, training, maintaining security, social order and safety, being honored and studied by the arm forces, military zones;

b) Passionately researching, having valuable initiatives, innovations or solutions. Having a research project of special value applied to the practice of military, security or economic, social activities, bringing about practical results;

c) Having good technical, tactical and professional skills. Constantly improving professional and political qualifications, successfully completing all tasks. Having great merits in technical, tactical, and professional fostering for teammates;

d) Having a strong political character, good ethical qualities and a healthy lifestyle, a scientific working style, a steadfast stance in front of all sacrifices and challenges. High spirit of solidarity, mutual cooperation, unity between the army and the people, being the nucleus in building solidarity and unanimity in the collective.

e) Having been coffered the First-class "Combatant Order" or First-class "Fatherland Defense Order" (except for unexpected achievements).

2. The collective which have exceptionally outstanding achievements in combat, combat services, maintaining security, social order and safety, loyal to the socialist Vietnam Fatherland, being an exemplary example in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being courageous, wise, creative in fighting, ready-to-fight training, being a typical flag in the determined-to-win emulation movement (for the army) or the 6-things-taught-by-Uncle-Ho emulation movement, the for-national-security movement (for the People's Police), having numerous contributions to the development of the branch;

b) Leading the entire army in the movement of promoting initiatives, technical improvement, renewing methods of leadership and commanding, having achievements in the application of new scientific and technical advances in combat, training and work;

c) Leading in technical, tactical, professional, and political training for officers and soldiers. Well managing weapons and material and technical facilities, ensuring absolute safety for people and properties;

d) Leading in the implementation of the undertakings, and policies of the Party and the laws of the State; exemplarily observing the discipline, orders, rules of the army and police. High spirit of internal solidarity, cooperation and people unity, taking good care of the material and spiritual life of cadres and soldiers.

e) Having clean and strong Party organization, all-around strong mass organization. Setting examples in active participation in movements in the locality where troops are stationed, being believed and loved by local authorities, mass organizations and people.

e) Having been awarded the first-class "Combatant Order" or the first-class "Fatherland Defense Order" (except for the unexpected achievements).

Article 44. The title of "Labor Hero"

1. The title "Labor Hero" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have heroical and loyal acts to the socialist Vietnam Fatherland, have exceptionally outstanding achievements, and have revolutionary moral qualities, being shining examples in all aspects, meeting the following criteria:

a) Having a spirit of dare to think, dare to do, working creatively, achieving the highest work productivity, quality and efficiency in the province, city or branch (with the same nature of work and same industry), making important contributions to the development of units, localities, industries and the country;

b) Having many achievements in the research and application of scientific and technical advances, new technologies; having valuable initiatives, innovations or solutions, having products, scientific works or famous works of literature and arts, which have special value and can be applied in production, work, bringing high economic and social efficiency;

c) Having a strong political character, having great merits in fostering and training for colleagues and young generations or in providing technical guidance, technology and experience transfer in production and business for the localities, the industry;

d) Having a high sense of responsibility, effort, difficulty overcoming, dedication to work, hard-working, thriftiness, honesty, righteousness, being public-spirited and selfless; strictly observing the undertakings and policies of the Party and the laws of the State; upholding the spirit of cooperation and support; being the nucleus of building solidarity and unity, being a shining example of building a cultural life in units and families;

e) Having been awarded the First-class "Labor Order" or the first-class "Combatant Order" (except for the unexpected achievements).

2. The collectives which have exceptionally outstanding achievements, loyal to the socialist Vietnam Fatherland, being shining examples in all aspects, meeting the following criteria:

a) Being a typical collective leading the nation in terms of productivity, quality and socio-economic efficiency, contributing to the socio-economic development of localities, branches and the country;

b) Leading the nation in technological innovation, having numerous achievements in the application of scientific and technical advances, new technologies, in the movement of promoting initiatives, technical improvement and environmental protection.

c) Leading in fostering and training in all aspects for officers, employees and workers, being typical in the training, improving professional qualifications for the other collectives to follow;

d) Leading in implementing and well observing the undertakings, policies of the Party, the laws of the State, ensuring the interests of workers, managing capital and assets well, ensuring absolute safety of people and property;

e) Having a united, unanimous team, clean and strong Party organization, strong and comprehensive mass government organization, praised by the local authorities and the people.

f) Having been awarded the First-class "Labor Order" (except for the unexpected achievements).

Article 45. Title of Teacher, Doctor, Artist and Artisan

The criteria for consideration of giving the title "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctor", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan" and "Artisan of Merit" shall comply with the provisions of Articles 62, 63, 64 and 65 of the Law on Emulation and Commendation.

Section 4. "HO CHI MINH PRIZE", "STATE PRIZE"

Article 46. "Ho Chi Minh Prize"

"Ho Chi Minh Prize" shall be considered and awarded to authors of one or many works or research works in science, technology, education and literature, and arts which meet the criteria specified at point a, b and c Clause 1, Article 67 of the Law on Emulation and Commendation.

Article 47. "State Prize"

"State Prize" considered and awarded to authors of one or many works or research works in science, technology, education and literature, and arts, of high value in science and arts, in the ideology content, having great effects and impacts in the society, meeting the criteria specified at Point a, b and c, Clause 1, Article 68 of the Law on Emulation and Commendation.

Section 5. COMMEMORATIVE MEDAL, BADGE

Article 48. Commemorative Medal and Badge

The conferment of commemorative medals and badges is carried out in accordance with Article 69 of the Law on Emulation and Commendation.

Ministries, departments, branches, political organizations, socio-political organizations, political-social-occupational organizations, social and professional organizations shall register with the Central Emulation and Commendation Board when issuing commemorative medals and badges.

Section 6. DIPLOMA OF MERIT, CERTIFICATE OF MERIT

Article 49. Diploma of Merit

1. "Prime Minister's Diploma of Merit" shall be awarded to collectives and individuals who meet the criteria prescribed in Article 71 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Diploma of Merit from ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, the National Assembly Office, the State President Office, the Supreme People's Procuracy, the Supreme People's Court and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and the central agencies of mass organizations, People's Committees of provinces and centrally-run cities shall be awarded to individuals who have successfully completed their tasks, achieved 2 consecutive times the title of "Grassroots-level Emulation Fighter" or individuals who have recorded outstanding achievements which are reviewed and voted during the periodical or thematic emulation launched by ministries, branches, central organizations, provinces or centrally-run cities.

3. The Diploma of Merit from ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, the National Assembly Office, the State President Office, the Supreme People's Procuracy, the Supreme People's Court and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and the central agencies of mass organizations, People's Committees of provinces and centrally-run cities shall be awarded to collectives which have excellently completed their missions, achieved 2 consecutive times the title of "Excellent Labor Collective", "Determined-to-Win Unit" or collectives which have recorded outstanding achievements which are reviewed and voted during the periodical or thematic emulation launched by ministries, branches, central organizations, provinces or centrally-run cities.

Article 50. Certificate of Merit

1. Certificates of Merit shall be awarded to collectives and individuals of agencies, units, political organizations, socio-political organizations, social and professional organizations shall comply with the provisions of Article 74, 75, 76 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Certificate of Merit of other organizations, stipulated in Clause 3, Article 76 of the Law on Emulation and Commendation, include the following subjects:

a) Foreign-invested enterprises in Vietnam;

b) Enterprises of all economic sectors, cooperatives of agriculture, handicrafts, services and other fields.

3. The award of Certificate of Merit is carried out regularly and promptly for individuals and collectives which fulfill their tasks right after the end of short-term emulation, thematic emulation, or completing an item of works and directly reviewed and decided to award by heads of agencies and management units.

Chapter IV

DECIDING AND AWARDING COMPETENCE, PROCEDURES AND DOSSIERS OF PROPOSAL FOR COMMENDATION

Section 1. DECIDING AND AWARDING COMPETENCE

Article 51. Competence

The Competence to decide and award emulation titles, forms of commendation, State honorable titles and Ho Chi Minh Prizes, State Prizes shall comply with the provisions of Article 77, 78, 79, 80, 81 of the Law on Emulation and Commendation.

Article 52. Awarding ceremony

The awarding ceremony of State Honorable titles, prizes, orders, decorations, Emulation Flags of the Government and the Prime Minister's Certificates of Merit shall be implemented in accordance with Decree No. 154 / 2004 / ND-CP dated August 9, 2004 of the Government stipulating "State rites in organizing meetings and celebrations; awarding and receiving State Honorable Titles, orders, decorations, "Emulation Flag of the Government", "Prime Minister's Certificate of Merit" to ensure a solemn and economical organization.

Section 2. PROCEDURES AND DOSSIERS OF PROPOSAL FOR COMMENDATION

Article 53. General provisions on procedures of proposal for commendation

1. The level which manages the organization, cadres, civil servants, employees, workers and salary fund shall be responsible for commending or submitting for commendation to the higher level for the subjects under its scope of management.

2. The commendation of the specialized National Assembly delegates, People's Councils and delegates of the People's Councils at all levels shall comply with the following provisions:

a) The dossiers of the specialized National Assembly delegates at the central level and the National Assembly's agencies shall be compiled and submitted to the Prime Minister by the National Assembly Office;

b) The dossiers of the specialized National Assembly delegates at the provincial level and deputies of the specialized delegates of the People's Councils, the provincial and municipal People's Councils are compiled by the Office of the National Assembly delegation and the General People's Council. dossiers and procedures for submission and submitted to the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities or higher levels for commendation.

3. For the collectives and individuals who are in charge of the Party and mass organizations' work, the principle of which level managing the organization, staff and salary fund shall be responsible for commending or submitting for commendation to the higher level.

4. The conferment or posthumous conferment of the "Gold Star Medal" and "Ho Chi Minh Order" on individuals who are managed by the Politburo, the Secretariat Board shall be considered and concluded by the Politburo, the Secretariat Board.

5. The consideration and award of the "Gold Star Medal" and "Ho Chi Minh Order" to collectives shall be considered and concluded by the Government Party Staff Committee; in special cases, the Government Party Staff Committee shall report to the Politburo and the Secretariat Board.

6. The Party Central Organization Board shall give opinions on staff management contents: working process, position and time of holding positions, forms of commendation and discipline (if any) for the cadres under central management who are nominated for any form of commendation of Order or higher, Hero titles and the "National Emulation Fighter".

7. The Standing Committee of the Provincial Party Committee and the Centrally-run City Party Committee, the Party Staff Board, the Party Committee of the Ministries, branches, and central mass organizations shall consider and comment before submitting to the Prime Minister:

a) Commendation for the cases of officials under Party committees management;

b) Forms of commendation: "Gold Star Order", "Ho Chi Minh Order", "Independence Order" (all grades), the titles "People's Teacher", "People's Doctor ","People's Artist","People's Artisan", the title " National Emulation Fighter ", the title " Labor Hero","People's Armed Forces Hero";

c) Other forms of commendation shall be implemented in accordance with relevant documents.

8. For the central and local associations:

a) Associations which are political, social and professional organizations at the central level and submit to the Prime Minister for commendation include: Associations having Party or Union organizations or Party organizations directly under the Central Agencies' Party Committees;

b) Associations which are members of the Vietnam Union of Science and Technology Associations shall be commended or submitted for commendation by the Vietnam Union of Science and Technology Associations or higher levels;

c) Other professional associations at the central level shall be rewarded or submitted by the specialized State management ministries to such higher levels;

d) Associations which are social-professional organizations and professional organizations in their respective localities shall be commended or submitted for commendation by the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities or higher levels.

9. For non-state economic organizations, joint-stock companies, limited liability companies, foreign-invested enterprises, the level which decides on equitization, establishment or issue certificates of business registration shall submit for commendation.

For state-owned companies and corporations (equitized) under the State management ministries or branches, those respective ministries or branches shall be responsible for commendation or submitting for commendation to higher levels. Those companies and corporations include those which have transferred the state capital to the State Capital Investment & Trade Corporation.

10. Foreign-invested enterprises based in the provinces and centrally-run cities shall be commended or submitted for commendation by the Chairmen of the People's Committees of the respective provinces and centrally-run cities or higher levels (except for units which are members of economic groups and state corporations established by the Prime Minister).

11. Industrial parks, economic zones and export processing zones located in the provinces and centrally-run cities which shall be commended or submitted for commendation by the Chairmen of the People's Committees of the respective provinces or cities or higher levels.

12. The level that presides over the launch of periodical or thematic emulation movements, when summarizing and selecting the typical examples, shall commend or submit to higher levels for commendation.

Ministries, departments, branches and central mass organizations, provinces and centrally-run cities shall launch periodical emulation and thematic emulation, mainly using the forms of commendations at their levels; the outstanding and typical achievements which have national wide effects shall be submitted to the Prime Minister to request for the Diploma of Merit or shall be proposed for Order by the Prime Minister to the State President.

13. The gathering of consultations for awarding of emulation titles and State-level forms of commendation and the gathering of opinions from the relevant functional agencies shall be carried out according to the regulations defined in Clause 15 of this Article by the Central Emulation and Commendation Board.

14. For the central agencies and units (located in the localities) under the management of ministries, central agencies and mass organizations, the following contents are reflected in the achievement reports, no need for consultation:

a) The observance of the Party's undertakings and policies and the State's laws;

b) The clean and strong Party and mass organization, internal unity;

c) The implementation of insurance policies for workers and laborers in accordance with laws;

d) Ensuring the environment in the process of production, business and the working safety and hygiene, food safety and hygiene (clearly stating the extract of the documents and the contents certified by the competent State management agencies).

15. For the agencies and units under the management of the provinces and centrally-run cities (with a system of vertical branches at the central level), when submitting the state-level commendation forms, opinions of ministries, departments, branches, central mass organizations which have the management functions must be obtained including:

a) Subjects proposing commendation: for collectives, the level directly under the People's Committees of the provinces and centrally-run cities; for individuals, the heads of the same-level units;

b) Forms of commendation which must be consulted include: "The Prime Minister's Certificate of Merit", Orders of all kinds and the title of "National Emulation Fighter" and the title of "Labor Hero" '', the title of ''People's Armed Force Hero'';

c) 15 days after a written request for consultation by the Central Emulation and Commendation Board (calculated according to the postmark), the concerned agencies shall have to reply. In case there is no answer, after 10 days, the Central Emulation and Commendation Board shall carry out the procedures for commendation according to the regulations.

16. For those units that are obliged to pay to the State's budget, when submitting the state-level commendations for units and individuals which are the heads of units, there must be certification by the financial authority on the following contents:

a) Confirmation of the amount of tax and other actually paid amounts in the year compared to the registration;

b) The percentage of the amount paid to the state budget compared to the previous year;

c) Having paid in full, correctly and on time all taxes and other revenues as prescribed by law.

17. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the Office of the National Assembly, Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, State General Auditor, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, leaders of the central agencies of mass organizations and Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall be responsible for the procedures and the contents of dossiers submitted to the Prime Minister.

18. The Central Emulation and Reward Board shall appraise the dossier of commendation and submit it to the Prime Minister within 15 days for eligible dossiers and 30 days for cases needing consultation. The review of the dossiers for Hero titles is carried out in accordance with the Regulation of the Central Emulation and Commendation Council.

19. The Central Committee for Emulation and Commendation shall guide the implementation of procedures and awards for economic groups and state corporations established under the decisions of the Prime Minister, National University of Ha Noi City, National University of Ho Chi Minh City.

20. In the same year, it is impossible to submit two forms of state-level commendation for one subject, except for unexpected achievements. The cases which are proposed to be awarded Orders related to the criteria of the "Prime Minister's Certificate of Merit" shall be considered for Orders after 2 years of being awarded the "Prime Minister's Certificate of Merit".

21. The Government Office compiles dossiers and submits to the Prime Minister within 15 days after receiving the report of the Central Emulation and Commendation Board and the dossiers as prescribed. The State President's Office shall submit to the State President for consideration and decision on commendation within 15 days after receiving the Prime Minister's written request and the prescribed dossier.

22. The State-level commendations for the titles "National Emulation Fighter", "Labor Hero", "People's Armed Force Hero" may take people's opinions on the Internet by the Central Emulation and Commendation Board.

The Ministry of Home Affairs (the Central Emulation and Commendation Board) presides over and coordinates with the related ministries and agencies to stipulate the contents and the forms of collecting people's opinions on the digital information portal of the Central Emulation - Commendation Board.

Article 54. Procedures of considering and awarding the title "National Emulation Fighter"

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and leaders of the central agencies of mass organizations, Chairmen of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall submit to the Prime Minister for consideration and award the title of "National Emulation Fighter" through the Central Emulation and Commendation Board. The Ministry of Home Affairs stipulates the procedures for considering and awarding the title of "National Emulation Fighter" for the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy and the State Audit.

The Central Emulation and Commendation Board evaluates dossiers and consults on cases according to the hierarchy of personnel management and base on the prescribed criteria to submit to the Prime Minister for consideration and decision.

2. The title of "National Emulation Fighter" is awarded annually. The dossier submitted to the Prime Minister should be sent to the Central Emulation and Commendation Board on June 1 of the following year at the latest.

3. Dossiers submitted to the Prime Minister include:

a) A report with the list of nominees for the title of "National Emulation Fighter" (02 copies) of the ministries, departments, branches, the Office of the State President, the National Assembly Office, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the central agencies of mass organizations, the People's Committees of provinces and centrally-run cities;

b) 01 report of achievements and 01 summary of achievements of the individual proposed the title of "National Emulation Fighter", certified by the level submitting to the Prime Minister;

c) Summary report on the content of topics, initiatives, experiences, solutions in work and management, bringing about practical effects certified by the Council of Science and Initiatives at the ministerial-, branch-, central organization-, provincial-, and centrally-run city- levels (02 copies);

d) The minutes and results of secret voting by the Emulation and Commendation Council at the ministerial-, department-, branch-, central organization-, provincial-, and centrally-run city- levels. The cases proposed to the Prime Minister for the title of "National Emulation Fighter" must have the number of votes by the Council members of 90% or more (02 copies).

Article 55. Dossiers and procedures for consideration and award of Emulation Fighter at all levels and other emulation titles

1. The titles of "Emulation Fighter at the ministerial-, branch-, provincial-, and centrally-run city- levels", "Grassroots-level Emulation Fighter", "Advanced Laborer" and "Advanced Fighter", "Excellent Labor Collective", "Determined-to-Win Unit", "Advanced Labor Collective", "Advanced Unit" shall be awarded annually. The procedures and dossiers for consideration and award of the above-mentioned titles shall be specified by the ministries, branches, central and local mass organizations in accordance with the provisions of Article 84 of the Law on Emulation and Commendation.

2. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall prescribe and guide the criteria of the titles "Cultured Family", "Cultured Hamlet (North)", "Cultured Village", "Cultured Mountain Village", "Cultured Hamlet (South)" and "Cultured Street Quarter Group".

Pursuant to the provisions of the Law on Emulation and Commendation and the guidance of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall provide specific guidance on the criteria for consideration and award of titles "Cultured Family", "Cultured Hamlet (North)", "Cultured Village", "Cultured Mountain Village", "Cultured Hamlet (South)" and "Cultured Street Quarter Group" suitable for each locality's specific characteristics.

Article 56. Dossiers and procedures for consideration and award of the "Emulation Flag of the Government"

1. The dossiers of proposal for "Emulation Flag of the Government" shall be submitted by the Ministers, Head of ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Office of the President, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, leaders of central agencies of mass organizations, Chairmen of the People's Committees of provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Emulation and Commendation Board. The Ministry of Home Affairs regulates the documents and procedures needed to consider the "Emulation Flag of the Government" for the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy and the State Audit.

No later than April 30 of the following year, the ministries, branches and localities must submit written reports and proposals to the Central Emulation and Commendation Board; particularly, the national education and training system must submit the dossiers on November 30 every year at the latest.

2. The "Government Emulation Flag" shall be awarded annually.

3. The Central Emulation and Reward Board shall evaluate achievements, dossiers and submit them to the Prime Minister.

4. The Government authorizes the Prime Minister to consider and decide to award the "Emulation Flag of the Government".

5. The dossier of proposal for the "Emulation Flag of the Government" to the Prime Minister includes:

a) A report with an attached list of the collectives proposed for the "Emulation flag of the Government" (02 copies) of the Ministries, Departments, branches, the Office of the President, the National Assembly Office, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the central agencies of mass organizations and the People's Committees of provinces and centrally-run cities;

b) 01 report of achievements and 01 summary of achievements of the collective proposed for the "Emulation Flag of the Government", certified by the level submitting to the Prime Minister;

c) The secret voting minutes and results by the Emulation and Commendation Council at the ministerial-, department-, branch-, central-, provincial- and municipal levels (02 copies).

6. In case of proposing to award the "Emulation Flag of the Government" to the typical units which are ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities, economic groups and State-owned corporations are honored by emulation clusters and blocks in the emulation movements organized by the Central Emulation and Commendation Council, there shall be separate guidance.

Article 57. Dossiers and procedures for consideration and awarding orders of all kinds

1. The dossiers of proposal for orders of all kinds shall be submitted by the ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the National Assembly Office, Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, General State Auditor, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, leaders of central agencies of mass organizations, Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. The Central Emulation and Commendation Board shall appraise dossiers and submit them to the Prime Minister for consideration and proposing to the State President for decision.

3. The consideration and award of "Gold Star Order" and "Ho Chi Minh Order" shall be carried out according to the Political Bureau's opinion notices on the consideration and award of high-level orders.

4. The dossier of proposal for orders of all kinds includes:

a) A statement of the Ministries, Departments, Branches, the Office of the State President, the Office of the National Assembly, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the State General Audit, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the central agencies of mass organizations, the People's Committees of provinces and centrally-run cities (03 copies);

b) 01 report of achievements and 02 summary reports of achievements of the nominees, with the confirmation of the level submitting to the Prime Minister;

c) The secret voting minutes and results by the Emulation and Commendation Councils at the ministerial, department, branch, central, provincial and municipal levels (03 copies).

5. The dossier of proposal for commendation for foreigners and overseas Vietnamese consists of 3 sets, each of which includes: a report and a summary report of achievements by the level submitting to the Prime Minister.

For the individuals or collectives which are proposed to be commended for their initiatives, discovery, inventions, and application of scientific, technical and technological advances and in other fields, there must be certification of the authorized management agency.

Article 58. Dossiers and procedures for consideration and award of "the Prime Minister's Certificate of Merit"

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Government-attached agencies, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, leaders of central agencies of mass organizations and Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall submit to the Prime Minister for the "Prime Minister's Certificate of Merit" through the Central Emulation and Commendation Board. The Ministry of Home Affairs regulates documents and procedures to consider and award the "Prime Minister's Certificate of Merit" for the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy and the State Audit.

2. The dossier of proposal for the Prime Minister's Certificate of Merit includes:

a) A statement of the Ministries, Departments, Branches, the Office of the State President, the Office of the National Assembly, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Central agencies of mass organizations and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities (02 copies);

b) 01 report of achievements and 01 summary report of achievements of the nominees, with confirmation of the level submitting to the Prime Minister;

c) The secret voting minutes and results by the Emulation and Commendation Council at the ministerial, department, branch, central, provincial and municipal levels (02 copies).

3. The Central Emulation and Commendation Board shall appraise dossiers and submit them to the Prime Minister for decision.

Article 59. Dossiers and procedures for consideration and awarding of the "Great National Unity Order"

1. The "Great National Unity Order" is awarded annually on the National Day September 2 and the founding day of the United National Front November 18.

2. The provincial and city Fatherland Front Committees shall have to consider and propose qualified cases, through the provincial-level Emulation and Commendation Councils; for ministries, committees, branches and central mass organizations, the qualified cases shall be considered by the Emulation and Commendation Councils at the ministerial, department, branch and central organization level. The Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chief judge of the Supreme People's Court and the director of the Supreme People's Procuracy, the General State Auditor, leaders of Central agencies of mass organizations shall submit to the Prime Minister.

The Central Emulation and Commendation Board shall assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Fatherland Front Central Committee in appraising and submitting to the Prime Minister.

Article 60. Dossiers and procedures for consideration and awarding of Decorations

1. The "Determined-to-Win Military Flag Decoration", "For National Security Decoration", "Glorious Fighter Decoration" of all grades shall be considered and awarded twice every year on May 19 and National Day September 2 by the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

The "Friendship Decoration" shall be submitted by the Ministry of Foreign Affairs, the External Relations Board of the Party Central Committee, the Union of Vietnam Friendship Organizations and the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. The dossier of proposal for Decorations includes:

a) Reports of the ministries, departments, branches and central mass organizations, provinces and centrally-run cities (03 copies);

b) The extracted profile list of the nominees for awarding Decorations (03 copies).

Article 61. Simple dossiers and procedures

1. The cases which are considered for commendation following the simple procedures shall comply with Article 85 of the Law on Emulation and Commendation.

2. Ministers, heads of branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities municipal shall consider and propose commendation immediately after individuals and collectives have outstanding and extraordinary achievements.

3. A simple dossier of proposal for commendation includes:

 a) A proposal of ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities (03 copies);

b) A summary of achievements by the directly managing agencies and units clearly stating their actions, achievements and merits which are proposed for commendation according to simple procedures (03 copies).

4. The cases of commendation which have to ensure national security secrets shall be guided by the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security after reaching an agreement with the Ministry of Home Affairs.

Article 62. Dossiers and procedures for consideration and awarding of the title "Vietnamese Heroic Mother"

1. The dossier of proposal for the title "Vietnamese Heroic Mother" shall be submitted by the Chairmen of the People's Committees of provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. The Ministry of Home Affairs (the Central Emulation and Commendation Board) presides over and coordinates with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security to propose to confer or posthumously confer the title "Vietnamese Heroic Mother".

The conferment or posthumous conferment of the title "Vietnamese Heroic Mother" is conducted annually on the anniversary of the establishment day of the Vietnam People's Army December 22.

Article 63. Dossiers and procedures for consideration and awarding of the title "Heroic Province", "Heroic City", "Labor Hero", "People's Armed Force Hero"

1. The dossiers of proposal for the title "Heroic Province", "Heroic City", "Labor Hero", "People's Armed Force Hero" (hereinafter referred to as the Hero titles) by the Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Chairman of the Office of the State President, Chairman of the National Assembly Office, Chairman of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and leaders of the central agencies of mass organizations, Chief Judge of the Supreme People's Court, Director of the Supreme People's Procuracy, General State Auditor, Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to the Prime Minister through the Central Emulation and Commendation Board.

2. On the basis of the proposals of the ministries, departments, central agencies and mass organizations, the proposals of the Central Council for Emulation and Commendation and the competent agencies related, the Central Emulation and Reward Board appraises and submits to the Prime Minister.

3. The dossier of proposal for the Hero titles includes:

a) A report of the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities directly (with the unanimous opinion proposing in writing by the Party Committee of the same level);

b) Reports of achievements of the subjects proposed for the Hero titles with certification of the level submitting to the Prime Minister;

c) The secret voting minutes and results for the Hero titles by the Emulation and Commendation Councils at the ministerial, branch, central, provincial and municipal levels. The cases which are submitted to the Prime Minister to propose to the State President for Hero titles must obtain at least 90% of votes from the Council's members.

4. A dossier of proposal for a Hero title specified in Clause 3 of this Article consists of 3 sets of originals and 20 sets of photocopies.

Article 64. Dossiers and procedures for consideration and awarding of the title "Teacher, Doctor, Artist and Artisan"

The title "People's Teacher, Teacher of Merit", "People's Doctor, Doctor of Merit", "People's Artist, Artist of Merit", "People's Artisan, Artisan of Merit" shall be called "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit.

1. The titles "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit shall be considered and summited to the Primer Minister by the State-level Council of the above titles and submitted through the Central Committee Emulation and Commendation Board.

2. The Ministry of Education and Training (title of Teacher), the Ministry of Health (title of Doctor), the Ministry of Culture, Sports and Tourism (title of Artist), the Ministry of Industry and Trade (title of Artisan) in collaboration with the Central Emulation and Commendation Board provides detailed guidance on the criteria, procedures and dossiers of proposal for the above titles.

3. The Central Emulation and Commendation Board summarizes and submits the dossiers and procedures to the Prime Minister.

4. The dossiers of proposal for the titles of "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit consist of 3 sets, each of which includes:

a) A proposal of the State-level Council (list attached);

b) A record of personal achievements certified by the State Council;

c) Minutes and secret voting results of the State-level Council.

5. The titles "Teacher, Doctor, Artist, Artisan" of People, of Merit shall be considered and submitted by the State-level Council to the Prime Minister every two years.

Article 65. Dossiers and procedures for consideration and awarding of "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize"

1. "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize" shall be considered and submitted by the State-level Council for Science and Technology and the State-level Council for Literature and Arts to the Prime Minister through the Central Emulation - Commendation Board.

2. The Central Emulation and Commendation Board summarizes dossiers and submits them to the Prime Minister.

3. "Ho Chi Minh Prize" shall be considered and announced every 5 years, "State Prize" shall be considered and announced every 2 years on the National Day of September 2.

4. The dossier submitted to the Prime Minister consists of 3 sets, each of which includes:

a) A statement of the State-level Council;

b) A report of achievements and documents, materials of the author related to the projects, works, project clusters, and work clusters, certified by a competent agency;

c) Minutes and secret voting results of the State-level Award Council.

5. The Ministry of Science and Technology, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Home Affairs in guiding in detail the criteria, processes and procedures for considering and awarding "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize".

Article 66. Organization of honoring and awarding titles to individuals and organizations

The organization of honoring and awarding titles to individuals and organizations is carried out in accordance with the Prime Minister's regulations.

Chapter V

EMULATION - COMMENDATION FUNDS

Section 1. ESTABLISHMENT, USE AND MANAGEMENT OF EMULATION - COMMENDATION FUNDS

Article 67. Funds sources and deduction levels

1. The Emulation and Commendation funds of the ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, the Supreme People's Procuracy and the Supreme People's Court and the State Audit are formed from the state budget with the maximum level equal to 20% of the total salary fund according to the ranks and levels of cadres, civil servants and employees and the approved wages for the whole year and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

2. The Emulation and Commendation fund of the provincial, district and communal levels are formed from the annual state budget with the maximum level of 1.0% of the regular budget expenditure for each budget level in the delta provinces and cities and the maximum deduction level of 1.5% of the regular budget expenditure for each budget level in the mountainous, midland, Central highland, remote areas and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

3. The Emulation and Commendation Fund of political organizations, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and socio-political organizations shall be allocated from the state budget (based on the nature of each organization's operation, the Ministry of Finance shall agree on the rate of annual grants) and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

4. Political - social - professional organizations, social - professional organizations shall decide by themselves from their financial resources and the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

5. The Emulation and Commendation fund of State enterprises shall be deducted from the reward fund of the units according to the Government's Decree No. 09/2009 / ND-CP of February 5, 2009. promulgating the Regulation on financial management and business accounting for state-owned enterprises and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

6. The establishment, management and use of the Emulation and Commendation funds of foreign-invested enterprises, enterprises of all economic sectors (except for State-owned enterprises prescribed in Clause 5 of this Article) shall be implemented under the guidance of the Ministry of Finance.

7. The Emulation and Commendation fund of cooperatives of agriculture, forestry, fishery, handicraft, transportation, construction, salt, etc. shall be deducted from the cooperative's unallocated fund, the deduction level shall be decided by the cooperatives and from the contributions of domestic and foreign individuals and organizations and other legal revenue sources.

Article 68. Use of the Emulation and Commendation funds

1. The emulation and commendation fund is used to:

a) Printing certificates, certificates of merit, diplomas of merit, making emblems, badges, emulation flags, and frames of certificates of merit;

b) Cash rewards or souvenir gifts to individuals and collectives;

c) The Central Emulation and Commendation shall pay for expenditures on printing certificates, making frames, flags, orders and decorations for forms of commendations decided by the Prime Minister and the State resident from the state budget;

d) Deducting 20% ​​of the Emulation and Commendation fund of each level to cover the organization and direction expenses of emulation movements.

2. Individuals and collectives conferred, in addition to recognition of emulation titles, Emulation Flag, State Honorary Title, Ho Chi Minh Prize, State Prize; being awarded Orders, Decorations, Diplomas of Merit, Emblems, Certificates of Merit together with frames; shall also be rewarded with cash or gifts of equivalent value as prescribed in Articles 71, 72, 73, 75 and 76 of this Decree on the following principles:

a) The emulation titles, the higher commendation form, the higher cash reward;

b) For the same form, with the same level of commendation, the cash reward for collectives are higher than that for individuals;

c) At the same time, with the same achievement, the same commendation subject, in case of achieving different titles and forms of commendation, only the highest level of reward (or gifts) shall be given.

d) At the same time, a subject gaining numerous emulation titles that have to take different amounts of time to achieve shall be entitled to receive cash rewards for the titles.

3. Overseas Vietnamese, foreign collectives and individuals, shall be awarded emulation titles, forms of commendation accompanied with gifts.

Article 69. Management of the Emulation and Commendation funds

1. The emulation and commendation fund of any level shall be managed by the respective emulation and commendation agency; the sources, deduction rates and levels shall be based on planned estimates; the settlement shall be based on the actual expenditure according to the prescribed regimes and policies.

2. The head of agencies at any level issuing reward decisions shall be responsible for paying reward from the fund managed by their level.

For the collectives and individuals under the ministries, departments, branches, central and local mass organizations awarded by the decisions of the Prime Minister and the State President, such respective ministries, departments, branches, central and local mass organizations shall have to make deductions from in their emulation and commendation fund.

Section 2. LEVELS OF REWARD AND PREFERENTIAL REGIME

Article 70. Ways of calculating cash rewards

1. The cash rewards for collectives and individuals shall be calculated on the basis of the common minimum wage level prescribed by the Government which is effective at the time of issuing decisions to recognize emulation titles and State honorable titles or decisions for commendation.

2. The cash rewards after multiplying with the coefficient of the common minimum wage shall be rounded up to tens of thousands of Vietnamese dong.

Article 71. Emulation titles

1. For individuals:

a) The title "National Emulation Fighter" shall be awarded a diploma, a badge and a reward of 4.5 times the common minimum wage;

b) The title "Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, province- and central organization levels" shall be awarded a certificate, a badge and a reward of 3.0 times of the common minimum wage;

c) The title "Grassroots-level Emulation Fighter" shall be rewarded 1.0 times of the common minimum wage;

d) The title "Advanced Laborer" and "Advanced Fighter" shall be rewarded 0.3 times of the common minimum wage.

2. For collectives:

a) The title "Excellent Labor Collective", "Determined-to-Win Unit" shall be awarded a certificate and a reward of 1.5 times of the common minimum wage;

b) The title "Advanced Labor Collective", "Advanced Unit" shall be awarded a certificate and a reward of 0.8 times of the common minimum wage;

c) The title "Cultured Family" shall be awarded a certificate (typical cases shall be rewarded 0.1 times the common minimum wage);

d) The title "Cultured Hamlet (North)", "Cultured Village", "Cultured Hamlet (South) ", "Cultured Mountain Village" and "Cultured Street Quarter Group" shall be awarded certificates and a reward of 1.5 times of the common minimum wage;

e) The title "Emulation flag of the Government" shall be awarded a flag and a reward of 24.5 times of the common minimum wage;

e) The title "Emulation flag at the ministerial, branch, provincial and central levels" shall be awarded a flag and a reward of 15.5 times of the common minimum wage.

Article 72. Orders of all kinds

1. Individuals who are conferred or posthumously conferred orders of all kinds shall be awarded a Diploma, an Order with the following reward levels:

a) "Gold Star Medal": 46.0 times of the common minimum wage;

b) "Ho Chi Minh Order": 30.5 times of the common minimum wage;

c) First-class "Independence Order", First-class "Military Exploit Order": 15.0 times the common minimum wage;

d) Second-class "Independence Order", Second-class "Military Exploit Order": 12.5 times of the common minimum wage;

e) Third-class "Independence Order", Third-class "Military Exploit Order": 10.5 times of the common minimum wage;

e) First-class "Labor Order", First-class "Combatant Order", First-class "Fatherland Defense Order": 9.0 times of the common minimum wage;

g) Second-class "Labor Order", Second-class "Combatant Order", Second-class "Fatherland Defense Order", "Great National Unity Order": 7.5 times the common minimum wage;

h) Third-class "Labor Order", Third-class "Combatant Order", Third-class "Fatherland Defense Order" and "Bravery Order": 4.5 times of the common minimum wage.

2. Collectives which are conferred orders of all kinds shall be awarded a Diploma, an Order with the reward level of 2 times of the reward level for individuals specified in Clause 1 of this Article.

Article 73. State honorable titles

1. Mothers who are conferred or posthumously conferred the title "Vietnamese Heroic Mother" shall be awarded a badge, a diploma and a reward: 15.5 times the common minimum wage.

2. Individuals who are conferred or posthumously conferred the title "People's Armed Force Hero", "Labor Hero" shall be awarded a diploma, a Hero badge and a reward: 15.5 times the common minimum wage.

Collectives that are conferred the title "People's Armed Force Hero", "Labor Hero" shall be awarded a diploma, a badge and a reward of 2 times the reward for individuals.

3. Individuals who are conferred the titles of "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctor", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan ", "Artisan of Merit" shall be awarded a badge, a Certificate of Merit and a reward of 12.5 times the common minimum wage for the titles "people"; 9.0 times the common minimum wage for the "merit".

Article 74. "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize"

1. "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize" on science and technology shall be awarded a diploma and a reward agreed by the Ministry of Science and Technology in coordination with the Ministry of Finance and the Ministry of the Home Affairs (the Central Emulation - Commendation Board) and submitted to the Prime Minister for decision.

2. "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize" for arts and literature shall be awarded a diploma and a reward agreed by the Ministry of Culture, Sports and Tourism in coordination with the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs (the Central Emulation - Commendation Board) and submitted to the Prime Minister for decision.

Article 75. Diploma of Merit, Certificate of Merit

1. For individuals:

a) "Prime Minister's Diploma of Merit" shall be awarded a diploma and a reward of 1.5 times of the common minimum wage;

b) "Diploma of Merit at the ministerial, branch, provincial and central organization levels" shall be awarded a diploma and a reward of 1.0 times of the common minimum wage;

c) Individuals who are awarded Certificates of Merit prescribed at Points a, b, c and d, Clause 2, Article 74 of the Law on Emulation and Commendation shall be rewarded 0.3 times of the common minimum wage;

d) Individuals who are awarded Certificates of Merit by the Chairmen of the commune-level People's Committees shall be rewarded 0.15 times of the common minimum wage.

2. For collectives:

a) "Prime Minister's Diploma of Merit", "Diploma of Merit at the ministerial, branch, provincial and central organization levels" shall be awarded a diploma and a reward of twice of the reward for individuals stipulated in points a, b Clause 1 of this Article.

b) Collectives which are awarded Certificates of Merit at all levels shall be rewarded 2 times of the reward for individuals specified at Points c and d, Clause 1 of this Article.

Article 76. Decorations, Commemorative Medals

1. Individuals conferred decorations of all kinds shall be awarded a certificate, a decoration and a reward of 1.5 times of the common minimum wage.

2. Individuals who are awarded commemorative medals by ministries, departments, branches and central mass organizations shall be granted a certificate, a commemorative medal and a reward not exceeding 0.6 times of the common minimum wage.

Article 77. Other benefits

Individuals conferred the title "Emulation Figher at the ministerial-, branch-, provincial-, central mass organization- levels", the title "National Emulation Fighter",Orders, State Honorable Titles, ''Ho Chi Minh Prize '', ''State Prize'', apart from the rewards according to the provisions of this Decree, shall be prioritized in the consideration of early salary raise, opportunities to study, work and improve professional qualifications and skills in the country and abroad under the guidance of the Ministry of Home Affairs.

Chapter VI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INDIVIDUALS, COLLECTIVES; VIOLATIONS AND HANDLING OF VIOLATIONS; COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS, DENUNCIATIONS ON EMULATION AND COMMENDATION; DEPRIVATION AND RESTORATION OF TITLES

Article 78. Rights of individuals and collectives in emulation and commendation

1. To participate in emulation movements launched by the State, agencies, organizations and units.

2. To be proposed for consideration and award of titles and commendation forms according to law provisions.

3. To comment or request the competent authority to consider and award of titles and commendation forms to individuals and collectives with adequate achievements and criteria as prescribed by law.

4. To propose to the competent authority not to consider and award titles and commendation forms, to withdraw the titles and forms of commendation which have been awarded or rewarded in contravention of the criteria and / or procedures prescribed by law.

Article 79. Obligations of individuals and collectives in emulation and commendation

1. Strictly abide by regulations of laws, agencies, organizations and units in emulation and commendation.

2. Not give offensive comments on the honor and dignity of individuals or collectives which are expected to be awarded titles, commendation forms or have been awarded titles and commendation forms.

3. Refuse to receive a title or a form of commendation which is not worthy of achievements and does not follow the criteria and procedures prescribed by law.

Article 80. Violations and forms of handling violations for individuals and collectives awarded

Violations of individuals or collectives which are rewarded:

a) Violating Clauses 3 and 4, Article 14 of the Law on Emulation and Commendation;

b) Deliberately concealing acts of violating the Party's undertakings, guidelines and policies and the State's laws to propose the competent authorities for commendation;

c) Using money, material benefits or other benefits to bribe people and the competent agencies for commendation;

d) Abusing their positions and powers to illegally intervene in commendation work.

2. Forms of handling individuals and collectives that commit acts of violation specified in Clause 1 of this Article:

a) Cancel the commendation decision and withdraw the rewards in kind and cash which have been received;

b) Depending on the nature and extent of the violation, the violator shall be disciplined, administratively sanctioned or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law.;

c) Depending on the nature and extent of the violation, the head of the collective which violates Clause 1 of this Article shall be disciplined, administratively sanctioned or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law;

d) The competent agencies shall publish on the mass media the violations and the forms of handling violations of law by individuals and collectives prescribed at Points a, b and c.

Article 81. Violation acts and handling forms for persons and agencies which are competent to decide on commendation or submit to the competent authorities for commendation

1. Violating acts of competent persons or collectives in the course of carrying out commendation procedures and decisions:

a) Falsely certifying the achievements of individuals or collectives;

b) Making fake documents and papers for other people to propose for commendation;

c) Receiving money, material benefits or other benefits to decide on or propose for commendation to the competent agencies;

d) Abusing their positions and powers to issue commendation decisions against the law;

d) Failing to comply with the processes and procedures of consideration for commendation according to the provisions of this Decree and other relevant legal documents.

2. Forms of handling individuals and organizations that commit acts of violation specified in Clause 1 of this Article:

Individuals and organizations that commit acts of violation specified in Clause 1 of this Article shall, depending on the nature and seriousness of their violations, shall be disciplined, administratively sanctioned or held accountable; If causing any damage, they must compensate according to the provisions of law.

Article 82. Complaints and denunciations of emulation and commendation

1. Individuals and organizations have the right to complain about:

a) False comments of the competent authorities for their achievements and shortcomings in the dossiers and procedures submitted to the competent authorities for consideration and reward;

b) The competent individuals and levels fail to comply with procedures and processes in submitting to the competent authorities for commendation.

2. Individuals have the right to denounce the competent authorities of:

a) Violation acts specified in Article 14 of the Law on Emulation and Commendation;

b) The decision to reward individuals and collectives that fail to comply with the prescribed criteria and the law provisions;

Individual retaliation of the competent authorities.

3. Forms of complaints and denunciation:

a) Directly meeting with the persons or agencies who are competent for commendation or proposing for commendation;

b) Sending documents to the persons and agencies who are competent for commendation.

Article 83. Settlement of complaints and denunciation

The competent agencies, organizations and individuals shall the responsibility to settle complaints and denunciation of emulation and commendation according to the provisions of law on complaints and denunciation.

Article 84. Procedures, dossiers of deprivation or restoration of titles

1. Individuals who have been the titles: "Vietnamese Heroic Mother", "People's Armed Force Hero", "Labor Hero", "People's Teacher", "Teacher of Merit", "People's Doctor", "Doctor of Merit", "People's Artist", "Artist of Merit", "People's Artisan", "Artisan of Merit" and violate the law, sentenced for prison but get suspended sentence or more shall be stripped of the title.

2. Based on the legally valid decisions of the courts, the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities which have submitted for commendation for these cases stipulated in clause 1 of this Article, after 30 days from the effective date of the verdict, shall have to carry out the procedures to submit to the Prime Minister to propose to the State President to decide on stripping off the State Honorable titles.

A dossier of proposal for deprivation of the state honorable titles includes:

a) A proposal to the Prime Minister by the ministries, departments, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

b) A summary report of the content of the violation and the judgment or decision of the Court.

3. In case of being wrongly adjudicated and being cleared by a competent agency, the individual's stripped title shall be restored and handed back.

A dossier of proposal for restoration and return of the State Honorable titles includes:

a) A report to the Prime Minister by the ministries, branches, central mass organizations, provinces and centrally-run cities;

b) A summary report of presentation, explanation and opinions of the competent authorities.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 85. Enforcement

1. This Decree takes effect from June 1, 2010 and replaces the Government's Decree No. 121/2005 / ND-CP of September 30, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and the Law amending and supplementing to a number of articles of the Law on Emulation and Commendation.

2. The previous provisions contrary to this Decree are all annulled.

3. The Minister of the Home Affairs shall stipulate the implementation of this Decree. The Central Emulation and Commendation Board shall assist the Minister of the Home Affairs in supervising and speeding up all levels and branches to implement this Decree.

4. The Ministry of Defense, the Ministry of Public Security and the Ministry of Home Affairs shall formulate and promulgate joint circulars prescribing the equivalent titles in the People's Army and the People's Police for commending individuals under the People's armed forces.

5. Pursuant to the Law on Emulation and Commendation and this Decree, political organizations, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy, State Audit shall organize the implementation of emulation and commendation work at their agencies, organizations and units.

6. The concerned ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies and chairmen of the provincial / municipal People's Committees, agencies, organizations, units and individuals shall be responsible for implementing this Decree.  

TM. GOVERNMENT

Prime Minister

(Signed)

 

Nguyen Tan Dung

 

 

 

 

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-42-2010-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-luat-sua-doi-luat-thi-dua-khen-thuong on 2018.12.28. Original proclamation scan here 42-2010-nd-cp.