Resolution 47-NQ / HDNN7 of September 29, 1981 - Regulation on reward and summary of achievements in the resistance war against the American invasion of the country

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1981

 

 NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

 

Hội đồng Nhà nước
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Chủ tịch




Trường Chinh

 

 

ĐIỀU LỆ

KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(Ban hành theo Nghị quyết số 47 NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và rất anh dũng. Đồng bào cả nước đã đem hết sức người, sức của ra đánh giặc, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Thắng lợi vĩ đại đó là thành tích của toàn dân ở cả hai miền, đặc biệt là của các lực lượng vũ trang nhân dân, của cán bộ và đồng bào ở tiền tuyến lớn.

Để biểu dương thành tích to lớn của quân và dân ta, phát huy truyền thống đoàn kết đấu tránh của dân tộc, động viên mọi người ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ; đồng thời đánh dấu một thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, một sự kiện quan trong của thời đại, Điều lệ này quy định chính sách khen thưởng tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho quân, dân và cán bộ trong cả nước.

Chương I:

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 1: Đối tượng được xét khen thưởng.

Các đối tượng sau đây được xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước :

1- Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an.

2- Cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và cán bộ các đoàn thể,

kể cả công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong.

3- Cán bộ xã, phường, thôn, ấp, cán bộ hợp tác xã, tự vệ và dân quân du kích.

4- Những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến chống mỹ, cứu nước.

Điều 2: Tiêu chuẩn để xét khen thưởng.

Tiêu chuẩn chung để xét khen thưởng đối với các đối tượng 1, 2, 3 nói trong Điều 1 là căn cứ vào thời gian tham gia kháng chiến và thành tích đóng góp của mỗi người :

a) Công tác tích cực và liên tục đến ngày 30-4-1975.

b) Từ ngày tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến nay không phạm sai lầm nghiêm trọng.

Điều 3: Thời gian để xét và mức khen thưởng.

1- Mốc thời gian để xét khen thưởng chung cho cả nước tính từ ngày 20-7-1954 đến ngày 30-4-1975.

2- Mức khen thưởng :

a) Mức khen thưởng chung :

- Huân chương kháng chiến hạng nhất tặng thưởng những người tham gia kháng chiến 20 năm.

- Huân chương kháng chiến hạng nhì tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 15 năm đến dưới 20 năm,

- Huân chương kháng chiến hạng ba tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 10 năm đến dưới 15 năm.

- Huy chương kháng chiến hạng nhất tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 7 năm đến dưới 10 năm.

- Huy chương kháng chiến hạng nhì tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 5 năm đến dưới 7 năm.

b) Cán bộ chủ chốt của xã, hợp tác xã được xét khen thưởng theo tiêu chuẩn chung nói trên ; đối với cán bộ, nhân viên khác trong các ban, ngành ở xã, phường, thôn, ấp, thì tiêu chuẩn thời gian để xét khen thưởng phải tăng thêm 2 năm so với tiêu chuẩn chung.

c) Các đối tượng được xét khen thưởng nếu chỉ hoạt động ở miền Bắc thì ít nhất phải tham gia phục vụ trong 1/3 thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, tính từ ngày 5-8-1964 đến ngày 28-1-1973. Nếu có đủ thâm niên quy định trong Điều lệ, nhưng không có điều kiện nói trên, thì được khen thưởng thấp hơn một mức, so với tiêu chuẩn chung.

Điều 4: Những trường hợp được rút ngắn thời gian để xét khen thưởng.

Những trường hợp sau đây được rút ngắn thời gian để xét khen thưởng :

1- Được giảm 1/3 thời gian so với tiêu chuẩn chung : các đối tượng 1, 2, 3 trong Điều 1 đã phục vụ ở miền Nam hoặc ở Lào, Cam-pu-chia.

2- Được giảm 1/5 thời gian so với tiêu chuẩn chung :

a) Các đối tượng 1, 2, 3 trong Điều 1 đã phục vụ ở vùng thường xuyên có chiến sự ở miền Bắc ;

b) Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân vũ trang, công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tự vệ và du kích cơ động trực chiến do các ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, khu phố trực tiếp chỉ huy, và cán bộ, đội viên thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước phục vụ ở miền Bắc.

3- Đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân vũ trang, công an nhân dân, du kích xã thoát ly tập trung và thanh niên xung phong, nếu chưa đủ thời gian tham gia kháng chiến để xét khen thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, nhưng có tham dự cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở miền Nam, thì chỉ cần có thời gian tham gia kháng chiến được 1 năm cũng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì.

Điều 5

Khen thưởng đối với các liệt sĩ và những người bị thương tật trong kháng chiến, những người đã về nghỉ hưu, hoặc đã từ trần trước ngày 30-4-1975 :

1- Đối với các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ từ sau ngày 20-7-1954 đến ngày 20-12-1960 ở miền Nam thì truy tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất.

2- Đối với các liệt sĩ và những người bị thương tật xếp hạng 6, 7, 8 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thì mức khen thưởng thấp nhất là Huân chương kháng chiến hạng ba ; nếu có đủ tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba thì nâng lên hạng nhì ; nếu có đủ tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì thì nâng lên hạng nhất.

3- Đối với những người vì chiến đấu hoặc vì công tác mà bị thương tật, tàn phế, do đó phải nghỉ công tác và đối với những người về nghỉ hưu hoặc mất sức và những người đã từ trần trước ngày 30-4-1975 thì thời gian tham gia kháng chiến tính đến ngày nghỉ công tác hoặc đến ngày từ trần và căn cứ vào tiêu chuẩn chung mà xét khen thưởng hoặc truy tặng.

Điều 6

Khen thưởng đối với những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến.

1- Việc xét khen thưởng phải căn cứ vào các thành tích :

a) Tham gia các hoạt động trực tiếp phục vụ chiến đấu, như : đấu tranh vũ trang, làm nòng cốt trong đấu tranh chính trị, vận động binh sĩ địch, đi liên lạc hoặc làm cơ sở liên lạc, làm công tác mật giao, chuyển đưa vũ khí, tài liệu, tin tức cho kháng chiến, đi dân công phục vụ tiền tuyến, bảo đảm giao thông vận tải, bảo vệ, nuôi giấu cán bộ, bộ đội.

b) ủng hộ của cải vật chất cho kháng chiến.

2- Mức khen thưởng quy định như sau :

a) Những người có công lao đặc biệt đối với kháng chiến hoặc có nhiều thành tích xuất sắc, thì được tặng thưởng Huân chương kháng chiến.

b) Những người có nhiều công lao đối với kháng chiến hoặc có thành tích xuất sắc, thì được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.

c) Những người có thành tích ở dưới mức được tặng Huy chương kháng chiến sẽ do Hội đồng bộ trưởng quy định việc khen thưởng.

Điều 7

Khen thưởng đối với Việt kiều.

Việt kiều có thành tích tham gia, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng được xét khen thưởng tuỳ theo sự đóng góp của mỗi người.

Điều 8

Khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích đặc biệt.

Đối với những đơn vị, địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc và những cá nhân có công lao to lớn, hoặc có những đóng góp lớn lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà xét tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công.

Những người được tặng thưởng Huân chương nói trên vẫn được tặng thưởng Huân chương kháng chiến.

Quy định này được áp dụng cho cả những đơn vị, địa phương hoặc cá nhân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà chưa được xét khen thưởng.

Chương II

THỦ TỤC XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 9

Xét và đề nghị khen thưởng.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các đơn vị cơ sở có nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện việc xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước theo các quy định trong Điều lệ này.

Các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương xét và đề nghị khen thưởng cho cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân thuộc địa phương mình quản lý.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, các cơ quan khác của Nhà nước và các đoàn thể trung ương xét và đề nghị khen thưởng cho cán bộ, công nhân, viên chức và các bộ, chiến sĩ thuộc mình quản lý, kể cả ở các đơn vị trực thuộc trung ương đóng ở các địa phương.

Điều 10

Cơ quan quyết định khen thưởng.

Việc tặng thưởng các Huân chương kháng chiến do Hội đồng Nhà nước quyết định.

Việc tặng thưởng các Huy chương kháng chiến do Hội động bộ trưởng quyết định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành.

Điều lệ này thay thế các quy định về việc khen thưởng Huân chương, Huy chương "Chống Mỹ, cứu nước" do Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 10 năm 1974.

Những người đã được thưởng các Huân chương, Huy chương "Chống Mỹ, cứu nước", thì nay khai báo lại để xét thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến theo quy định của Điều lệ này.

Điều lệ này đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 29 tháng 9 năm 1981.

 

 

Trường Chinh
(Đã ký)

STATE COUNCIL
********

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
********

No. 47-NQ / HDNN7

Hanoi, September 29, 1981

 

 RESOLUTION

PROMULGATING THE REGULATION ON COMMENDATION AND REWARDS OF THE RESISTANCE AGAINST THE AMERICANS TO SAVE THE COUNTRY

STATE COUNCIL OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 100 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

At the proposal of the Council of Ministers;

RESOLUTION:

Article 1.- To promulgate the Regulation on commendation and reward for summarizing the achievements in the war against the US Army and the nation.

Article 2.- The Council of Ministers shall detail and guide the implementation of this Charter.

 

State Council of the
Socialist Republic of Vietnam,
President




Truong Chinh

 

 

REGULATIONS

COMMENDATION AND REVIEW OF ACHIEVEMENTS OF FIGHT AGAINST AMERICAN AND WATER RESISTANCE

(Issued under Resolution No. 47 NQ / HDNN7 of September 29, 1981 of the State Council)

The resistance against the US, saving the nation of our people under the leadership of the Party is a universal, comprehensive, lasting and very heroic resistance. People all over the country brought all their strength and strength to fight against the enemy, bringing the cause of anti-American and national salvation to victory. The great victory was the achievement of the entire population in both regions, especially of the people's armed forces, of cadres and compatriots in the large frontline.

In order to celebrate the great achievements of our army and people, promote the nation's tradition of solidarity and avoidance, encourage everyone to strive to emulate socialism and defend the Fatherland; At the same time, it marked the most glorious victory in the history of the fight against foreign aggression of our nation, an important event of the era. military, population and cadres throughout the country.

Chapter I:

SUBJECTS AND CRITERIA OF COMMENDATION

Article 1: Subjects to be considered for reward

The following subjects are considered for commendation and commendation of achievements in the war against the US Army and the country:

1. Officials and soldiers of the people's armed forces, including the army and the police.

2. Officials, workers, State officials and officials of mass organizations,

including defense workers and young volunteers.

3. Officers of communes, wards, hamlets, cooperatives, self-defense officers and guerrilla militia.

4. Those who are not officers, soldiers but have recorded achievements in the war against the Americans and the country.

Article 2: Criteria for consideration and commendation

The common criteria for consideration and commendation for the subjects 1, 2 and 3 mentioned in Article 1 are based on the time of participation in the resistance war and the achievement of each person's contribution:

a) Working actively and continuously until April 30, 1975.

b) From the day of joining the resistance against the US to save the country so far, no serious mistakes have been made.

Article 3: Time to consider and reward level

1. The timeline for considering and rewarding the whole country is from July 20, 1954 to April 30, 1975.

2- Reward level:

a) Overall reward level:

- First-class Resistance Order awarded to people who have participated in the resistance for 20 years.

- Second-class Resistance Order awarded to people who participated in the resistance from 15 years to less than 20 years,

- Third-class Resistance Order awarded people who participatde in the resistance from 10 years to under 15 years.

- First-class Resistance Decoration awarded to people who participated in the resistance from 7 years to under 10 years.

- Second-class Resistance Decoration awarded people who participated in the resistance from 5 years to under 7 years.

b) Key officials of communes and cooperatives are considered for commendation and reward according to the above general criteria; for other officials and employees in departments, branches in communes, wards, villages or hamlets, the standard time for consideration and reward must be increased by 2 years compared to the common standard.

c) The subjects who are considered for commendation and reward, if only operating in the North, must at least participate in service in one third of the anti-destructive war period, from August 5, 1964 to January 28, 1973. If there are enough seniority specified in the Charter, but do not meet the above conditions, they will be rewarded a level lower than the common standard.

Article 4: Cases where the time for consideration and commendation is shortened

The following cases are shortened time for consideration and commendation:

1. Reduced by one third of the time compared to the common standard: subjects 1, 2 and 3 in Article 1 have served in the South or in Laos and Cambodia.

2- Reduced by 1/5 time compared to the common standard:

a) Subjects 1, 2 and 3 of Article 1, who have served in the war-prone areas in the North;

b) Officers and soldiers of the People's Army, the People's Armed Police, the People's Police, the self-defense and guerrilla officers and soldiers on active combat duty by the military commanders of the districts and towns. neighborhood direct commanders, and cadres, youth members volunteered to fight the US, save the country serving the North.

3. For cadres and soldiers of the People's Army, the People's Armed Police, the People's Police, the communist guerrilla who escaped from concentration and young volunteers, if they have not had enough time to participate in the resistance to consider Second-class Resistance Decoration awarded, but having participated in the 1975 general offensive and rebellion in the South, only one year of participation in the resistance will be awarded the Second-class Resistance Decoration .

Article 5

Commendation for martyrs and people injured in the resistance war, those who have retired or died before April 30, 1975:

1. For martyrs sacrificed in the period after July 20, 1954 to December 20, 1960 in the South, the first-class Resistance Order shall be awarded.

2. For the martyrs and the disabled people ranked 6, 7 and 8 in the war against America and the country, the lowest reward level is the Third-class Resistance Order; if they meet all criteria for commendation of the third-class resistance order, then raise it to second class; If there are enough criteria to reward the Second-class Resistance Order, then raise it to the first place.

3. For those who are injured or disabled due to combat or work, they must take time off from work and for those who retire or lose their strength and who died before April 30- In 1975, the time for participating in the resistance was up to the day of working leave or the date of death and based on the common criteria and consideration of commendation or reward.

Article 6

Commend and reward those who are not officers, soldiers but have achievements of resistance.

1. The consideration and commendation must be based on the following achievements:

a) Participate in direct combat activities, such as: armed struggle, being the core of political struggle, mobilizing enemy soldiers, contacting or acting as a liaison or secret work deliver and deliver weapons, documents and news to the resistance, go to the public to serve the front lines, ensure transportation, protect and conceal officials and soldiers.

b) support for material wealth for the resistance.

2. The reward level is prescribed as follows:

a) Those who have made special contributions to the resistance or have made outstanding achievements, shall be awarded the Resistance Order.

b) Those who have made great contributions to the resistance or have made outstanding achievements, shall be awarded the Resistance Decoration.

c) Those whose achievements are below the level of being awarded the Resistance Decoration shall be decided by the Council of Ministers.

Article 7

Commendation for overseas Vietnamese.

Overseas Vietnamese who have participated in and supported the resistance against the US and saved the country will also be considered and rewarded according to their contributions.

Article 8

Reward units and individuals with special achievements.

For units and localities with exceptionally excellent achievements and individuals who have great merits, or made great contributions in the war against America and the country, depending on each specific case, they shall consider: awarded the Gold Star Order, Ho Chi Minh Order, Independence Order, Military Exploit Order.

Those who were awarded the Orders mentioned above are still awarded the Resistance Order.

This provision is applied to those units, localities or individuals who have recorded achievements during the resistance war against France but have not yet been considered for reward.

chapter II

PROCEDURES FOR CONSIDERATION AND RECOMMENDATIONS FOR COMMENDATION

Article 9

Review and propose reward.

Within the scope of their responsibilities, heads of State agencies, mass organizations and grassroots units have the task of directing and reviewing and commending and reviewing the achievements of the resistance against the US and the country. in accordance with the provisions of this Charter.

The People's Committees of the provinces, cities and special-use zones under the Central Government shall consider and propose the commendation to the officials, workers, public employees and people in the localities under their management.

Ministries, ministerial-level agencies, other agencies under the Council of Ministers, other State agencies and central mass organizations shall consider and propose commendation to officials, workers, public employees and ministries, and combat units. physicians under their management, including at central units located in localities.

Article 10

Agencies deciding reward.

The awarding of Resistance Orders is decided by the State Council.

The award of the Resistance Decorations is decided by the Council of Ministers.

Chapter III

TERMS ENFORCEMENT

Article 11: Entry into force

This Regulation replaces the regulations on rewarding the Orders and Decorations of "Anti-American, Save the Country" issued by the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam on October 31, 1974.

Those who have been awarded orders and decorations "Resist America, Save the Nation", now report back to consider awarding the Resistance Orders and Decorations in accordance with this Regulation.

This Charter was adopted by the State Council on September 29, 1981.

 

 

Truong Chinh
(Signed)

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/nghi-quyet-47-nq-hdnn7-dieu-le-khen-thuong-tong-ket-thanh-tich-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc on 2019.11.24. Original proclamation scan here 47-nq-hdnn7.pdf.

English version originally from Google translate and further corrected. (if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)