Circular 312-TTg of 25 June 1958 - Guiding the Regulations on Exemption from Civil Service for Military Families awarded the Honorary Gold Table of the Resistance Order

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH THỂ LỆ MIỄN ĐI DÂN CÔNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẢNG VÀNG DANH DỰ VÀ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN

Trong bản điều lệ khen thưởng gia đình có người tòng quân, ban hành theo nghị định số 17-TTg ngày 9-1-1958, có quy định ở mục IV, việc miễn đi dân công cho những gia đình được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến như sau:

“Người chủ gia đình được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến, nếu còn tuổi đi dân công thì được miễn đi dân công”.

Nay Thủ tướng phủ bổ sung vào mục IV của bản điều lệ nói trên, và quy định những trường hợp cụ thể được miễn đi dân công như sau đây:

… “Việc miễn này là để bù đắp phần nào những thiệt thòi về sức lao động của những gia đình vì có người hy sinh hay thương tật, hoặc những gia đình vì có nhiều người đang còn tại ngũ, mà phải gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.

Vậy những chủ gia đình được thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến sẽ được miễn dân công nếu là:

1) Gia đình có từ hai liệt sĩ, tử sĩ, biệt tin, mất tích trở lên

2) Gia đình có từ ba thương binh thương tật hạng ba trở lên

3) Gia đình có ba quân nhân tại ngũ trở lên

4) Gia đình vừa có liệt sĩ, vừa có thương binh, vừa có quân nhân tại ngũ thì phải có ít nhất là ba người thuộc các hạng kể trên.

5) Trường hợp đặc biệt: những gia đình dù được ban tặng bảng Gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự hay Huân chương Kháng chiến, mà chỉ có một tử sĩ, liệt sĩ, hoặc một thương binh, thuộc hạng tàn phế, nếu chủ gia đình thiếu sức lao động sản xuất, thì của gia đình đó cũng được miễn đi dân công.

Thương binh nói ở điểm 4 là những người bị thương tật hạng 3 và quân nhân tại ngũ là những chiến sĩ đã tòng quân theo chế độ tình nguyện trong thời kỳ kháng chiến”

Quy định trên đây cũng bổsung vào điểm A, điều 2, chương I của bản điều lệ huy động và sử dụng dân công, số 339-TTg ngày 27-7-1957 (phần miễn đi dân công)

Công tác dân công là nghĩa vụ chung của tất cả công dân Việt nam, Ủy ban Hành chính các khu, các thành phố, các tỉnh cần giải thích và hướng dẫn thi hành thông tư này để cho việc miễn đi dân công được thi hành đúng với ý nghĩa nêu trên.

 

TL.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

Phạm Văn Bạch

THE PRIME MINISTER
******

VIET NAM DEMOCRACY REPUBLIC
Independence - Freedom - Happiness
********

Number: 312-TTg

Hanoi, June 25, 1958 

 

CIRCULARS

SUPPLEMENTS AND GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE CITIZEN'S EXEMPTION PERMIT FOR MILITARY FAMILY FAMILIES RECEIVED THE GOLDEN LIST OF HONOR AND RESISTANCE ORDER

In the regulations on rewarding families with enlistment soldiers, promulgated under Decree No. 17-TTg of January 9, 1958, specified in Section IV, the exemption from civil service for families awarded the Golden Table. Honor and the Resistance Order are as follows:

"The head of the family is awarded the Honorary Gold Table and the Resistance Order, if he is still a citizen, he / she will be exempted from the civil service."

The Prime Minister now adds to Section IV of the above charter, and stipulates the following specific cases of exemption from civil service:

... “This exemption is to partially offset the disadvantages of the labor power of families who have died or injured, or families because many people are still in the army, but have to face many difficulties. in production.

So, homeowners who are awarded Honorary Gold Table and Resistance Order will be exempted from civil service if:

1) The family has two or more martyrs, martyrs, private members, missing or more

2) Family with three or more third-rate disabled veterans

3) Family with three or more active soldiers

4) For a family having both a fallen soldier and a wounded soldier at the same time, there must be at least three people of the above categories.

5) Special cases: families that are awarded the Glorious Family, Honor Gold Table or the Resistance Order, but only one martyr, martyr, or a wounded soldier belongs to the disabled category. If the head of the household lacks productive labor, then the family member is also exempted from labor.

Invalids mentioned in Point 4 are those with third-grade disabilities and active-duty soldiers who were drafted into the army voluntarily during the resistance war. ”

The above provisions also supplement Point A, Article 2, Chapter I of the Regulation on mobilization and employment of citizens, No. 339-TTg of July 27, 1957 (part of exemption from civil service)

Civil work is a common duty of all Vietnamese citizens, and the Administrative Committees of districts, cities and provinces should explain and guide the implementation of this Circular so that the exemption from civil service can be enforced. true to the meaning given above.

 

TL.THU GOVERNMENT
DEPUTY MINISTER PRIME MINISTER

Pham Van Bach

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/thong-tu-312-ttg-huong-dan-the-le-mien-di-dan-cong-gia-dinh-quan-nhan-duoc-tang-thuong-bang-vang-danh-du-huan-chuong-khang-chien on 2019.11.24. Original proclamation scan here 312-ttg.pdf.

English version originally from Google translate and further corrected. (if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)