Resolution 6-NQ / TVQH of 29 August 1960 - Regarding Awarding Orders of Resistance, Independence, Ho Chi Minh, Gold Star; and the Addition of the Resistance Decoration

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6-NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1960

NGHỊ QUYẾT

VỀ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN, ĐỘC LẬP, HỒ CHÍ MINH, SAO VÀNG CHO CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ NHIỀU CÔNG LAO, THÀNH TÍCH TRONG KHÁNG CHIẾN; ĐẶT THÊM HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN, BAN HÀNH ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
(PHIÊN HỌP THỨ 3)

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Để biểu dương thành tích kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và động viên toàn thể nhân dân hăng hái hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng cho các cán bộ, công nhân, viên chức thuộc các ngành Dân, Chính từ Trung ương đến cơ sở, kể cả du kích xã và thường dân, cho các tập thể và các địa phương đã có nhiều công lao và thành tích trong kháng chiến.

2- Đặt thêm Huy chương Kháng chiến để tặng thưởng những công lao và thành tích dưới mức thưởng Huân chương Kháng chiến.

3- Phương pháp khen thưởng sẽ do Điều lệ quy định (*)

 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG

VỀ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 15 NGÀY THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Điều 1. Việc xét thưởng tổng kết giai đoạn kháng chiến cho những cán bộ, công nhân, viên chức từ trung ương đến cơ sở kể cả du kích xã sẽ căn cứ vào thành tích đã cống hiến của mỗi người thể hiện trên thời gian tham gia kháng chiến kết hợp với thời gian hoàn thành chức vụ và trên điều kiện công tác tích cực và liên tục cho đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, không phạm sai lầm lớn kể từ ngày tham gia kháng chiến cho đến nay.

Điều 2. Huân chương Kháng chiến hạng nhất tặng thưởng:

- Cán bộ lãnh đạo cấp trung ương của Nhà nước và cán bộ lãnh đạo chuyên trách cấp trung ương của các đoàn thể.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu, khu, cán bộ cấp liên khu ủy, khu ủy đã hoàn thành tốt chức trách từ một năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu, khu, Bí thư và Phó Bí thư các đoàn thể ở liên khu, khu đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên tỉnh, tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp liên tỉnh ủy, tỉnh ủy đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

Điều 3. Huân chương Kháng chiến hạng nhì tặng thưởng:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên tỉnh, tỉnh, cán bộ cấp liên tỉnh ủy, tỉnh ủy đã hoàn thành tốt chức trách từ một năm trở lên, và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính liên tỉnh, tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các đoàn thể liên tỉnh, tỉnh đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện ủy đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên.

Điều 4. Huân chương kháng chiến hạng ba tặng thưởng:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện, cán bộ cấp huyện ủy, Bí thư các đoàn thể huyện đã hoàn thành tốt chức trách từ một năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ ba năm trở lên hoặc từ hai năm trở lên nếu là ở hậu địch.

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện đã hoàn thành tốt chức trách từ ba năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ ba năm trở lên hoặc đã hoàn thành tốt chức trách từ hai năm trở lên và đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ hai năm trở lên ở hậu địch.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy xã, cán bộ chỉ huy trong Ban xã đội, trong Ban công an xã đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên, hoặc từ ba năm trở lên nếu là ở hậu địch.

- Công nhân viên thuộc các ngành chính quyền và đoàn thể từ huyện trở lên đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ bảy năm trở lên hoặc từ năm năm trở lên nếu là ở hậu địch.

Điều 5. Huy chương Kháng chiến hạng nhất tặng thưởng:

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, cán bộ cấp ủy xã, cán bộ chỉ huy trong Ban xã đội, trong Ban công an xã đã hoàn thành tốt chức trách từ ba năm trở lên, hoặc từ hai năm trở lên nếu là ở hậu địch.

- Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành các đoàn thể xã, nhân viên chuyên nghiệp công tác giao thông, liên lạc và cán bộ phụ trách công tác địch vận ở xã đã hoàn thành tốt chức trách từ bốn năm trở lên hoặc từ ba năm trở lên nếu là ở hậu địch.

- Công nhân viên thuộc các ngành chính quyền và đoàn thể từ huyện trở lên, đội viên thanh niên xung phong đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ năm năm trở lên, hoặc từ ba năm trở lên nếu là ở hậu địch và các đội viên du kích đã hoàn thành tốt chức trách từ năm năm trở lên hoặc từ ba năm trở lên nếu là ở hậu địch.

Điều 6. Huy chương Kháng chiến hạng nhì tặng thưởng:

- Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, cán bộ cấp ủy xã, cán bộ trong Ban chỉ huy xã đội, trong Ban công an xã đã hoàn thành tốt chức trách từ một năm trở lên.

- Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành các đoàn thể xã, các nhân viên chuyên nghiệp công tác giao thông liên lạc và cán bộ phụ trách công tác địch vận ở xã đã hoàn thành tốt chức trách từ hai năm trở lên, hoặc từ một năm trở lên nếu là ở hậu địch.

- Công nhân viên thuộc các ngành chính quyền và đoàn thể từ huyện trở lên, đội viên thanh niên xung phong đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến từ ba năm trở lên hoặc từ hai năm trở lên nếu là ở hậu địch và các đội viên du kích đã hoàn thành tốt chức trách từ ba năm trở lên hoặc từ hai năm trở lên nếu là ở hậu địch.

Điều 7. Đối với các cán bộ khác thuộc các ngành, các cấp chưa nêu trong các điều nói trên thì sẽ khen thưởng theo tiêu chuẩn tương đương.

Điều 8. Đối với những người đã từ trần, thì căn cứ theo tiêu chuẩn đã quy định trên đây mà truy tặng.

Đối với những liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu hoặc trong công tác thì căn cứ theo chức vụ lúc hy sinh mà truy tặng.

Đối với những người vì công tác hoặc vì chiến đấu mà bị thương tật, tàn phế do đó phải nghỉ công tác trước ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì căn cứ theo chức vụ lúc nghỉ công tác mà xét thưởng.

Điều 9. Đối với những người đã được khen thưởng thành tích kháng chiến từ khi hòa bình lập lại, nếu thấy còn thấp thì đổi lại Huân chương hạng cao hơn, nếu đúng với tiêu chuẩn mới thì giữ y như cũ.

Đối với những người đã được tặng thưởng Huân chương các loại trong thời kỳ kháng chiến về thành tích đột xuất, thì nay xét thưởng thêm về thành tích tổng kết giai đoạn kháng chiến.

Điều 10. Đối với những người có những cống hiến to lớn trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, thì ngoài Huân chương và Huy chương kháng chiến, sẽ tùy từng trường hợp cụ thể mà xét định tặng thưởng các loại Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập.

Điều 11. Đối với nhân dân và các tập thể, các địa phương có công trong kháng chiến sẽ tùy từng trường hợp cụ thể mà xét định tặng thưởng.

Điều 12. Việc tặng thưởng các loại Huân chương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định. Việc tặng thưởng các hạng Huy chương kháng chiến do Hội đồng Chính phủ quyết định.

Điều lệ này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 9 năm 1960, để đính theo Nghị quyết số 6 ngày 29 tháng 8 năm 1960 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

 

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Hoàng Văn Hoan

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội.

 

----------------------------------------------

* Xem Điều lệ khen thưởng kèm theo Nghị quyết này.

 

On behalf of the
National Assembly Standing Committee
--------

DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

Number: 6-NQ / TVQH

Hanoi, August 29, 1960

RESOLUTION

REGARDING AWARDING ORDERS OF RESISTANCE, INDEPENDENCE, HO CHI MINH, GOLD STAR TO INDIVIDUALS, COLLECTIVES WITH MANY OF LABOR, ACHIEVEMENTS IN WAR RESISTANCE; PLACE TO ADD THE WAR RESISTANCE MEDAL, PROMULGATING THE REGULATION OF COMMENDATION AND REWARDS

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSOCIATION
OF VIETNAM DEMOCRACY OF THE REPUBLIC
(3rd SESSION)

Pursuant to Article 53 of the Constitution of the Democratic Republic of Vietnam;

On the occasion of the 15th anniversary of the founding of the Democratic Republic of Vietnam;

In recognition of the great resistance achievement of the Vietnamese people, in order to promote the patriotic tradition of the nation and to encourage the entire people to enthusiastically complete their tasks in the new period;

At the proposal of the Government Council,

DECISION:

1- Awarding the Resistance Order, the Independence Order, the Ho Chi Minh Order and the Gold Star Order to officials, workers and employees of the Civil and Government branches from the Central to grassroots levels, including stimulating the commune and the common people, for the collectives and localities that have made great contributions and achievements in the resistance.

2- Addition of Resistance Decorations to award merits and achievements below the Resistance Order.

3. The method of rewarding shall be prescribed by the Statute (*)

 

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF
THE VIETNAMESE NATIONAL ASSEMBLY DEMOCRACY
PRESIDENT CHAIRMAN
Truong Chinh

CHARTER REWARD REGULATIONS

ON THE ACHIEVEMENTS OF THE HUMAN RESISTANCE CELEBRATE THE 15th DAY OF ESTABLISHMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM

Article 1.- The consideration and reward of summing up the resistance period for officials, workers and employees from the central to grassroots including commune guerrillas shall be based on the achievements of each person shown on time. joined the resistance combined with the time of completing the position and on the condition of active and continuous work until July 20, 1954, making no major mistakes from the date of joining the resistance until now.

Article 2.- First-class Resistance Orders are awarded:

- The central-level leaders of the State and the leading officials at the central level of the unions.

- Chairman, Vice Chairman of inter-regional administrative resistance committee, inter-regional committee, cadre level officials have completed their duties for one year or more and have specialized in serving the resistance for five years. above.

- Member of Inter-regional Administrative Resistance Committee, Zone Committee, Secretary and Deputy Secretary of mass organizations at inter-regional areas, areas that have fulfilled their functions for five years or more and have specialized in serving the resistance since the year years or more.

- Chairman, Vice Chairman of Inter-provincial Administrative Resistance Committee, key leaders of inter-provincial and provincial Party committees have successfully completed their duties for five years or more and have specialized in serving resistance. battle for five years or more.

Article 3.- Second-class Resistance Orders are awarded:

- Chairman, Deputy Chairman of Inter-provincial Administrative Resistance Committee, inter-provincial Party Committee officials, Provincial Party Committee have successfully completed their duties for one year or more, and have specialized in serving the resistance since the year years or more.

- Member of the Inter-provincial, Provincial Administrative Resistance Committee, Secretary, Deputy Secretary of inter-provincial and provincial mass organizations who have successfully performed their duties for five years or more and have specialized in serving the resistance for five years. above.

- Presidents, Vice Presidents of district administrative resistance committees, key district-level leaders have successfully completed their duties for five years or more and have specialized in serving the resistance for five years or more.

Article 4.- The third-class resistance medal awarded

- Chairman, Vice Chairman of district administrative resistance committee, district-level cadre, secretary of district unions have successfully completed their duties for one year or more and have specialized in serving the resistance for three years. or more or more than two years if it is in the rear.

- A member of the District Administrative Resistance Committee who has successfully completed his duties for three years or more and has specialized in serving the resistance for three years or more or has successfully completed his / her two or more years of service and has specialized in operates in service of the resistance for two or more years in the rear.

- Chairman, Vice Chairman of communal administrative resistance committee, key leaders of communal party committee, commanding officer in communal team, in commune police committee have completed their duties for five years or more. , or three or more years in the rear of the enemy.

- Employees of the government branches and mass organizations from the district upwards have specialized in serving the resistance for seven years or more or from five years or more if they were in the enemy.

Article 5.- First-class Resistance Decorations are awarded:

- Member of communal administrative resistance committee, communal-level cadre, commanding officer of the communal team, in the communal police committee that has successfully fulfilled its function for three years or more, or from two years or more if is in the rear.

- Standing member of the Executive Committee of communal unions, professional staff in transportation, liaison and cadres in charge of enemy campaign in the commune have completed their duties for four years or more or from three years. or more if it is in the enemy.

- Employees of government branches and mass organizations from the district or higher, the youth volunteer team members who have specialized in the service of resistance for five years or more, or from three years or more if they were in the enemy and guerrilla members have completed their duties for five years or more or three years or more if they are in the rear.

Article 6.- Second-class Resistance Decorations are awarded:

- Member of communal administrative resistance committee, commune-level cadre, cadre of communal commanding committee, and commune police committee have completed their duties for one year or more.

- The Standing Committee member of the Executive Committee of the commune unions, the professional personnel in charge of communications and communication and the cadres in charge of the campaign in the commune have fulfilled their duties for two years or more, or from one years or more if the enemy.

- Government officials and unions from the district or higher level, the youth volunteers have been active in the resistance service for three years or more or two years or more if they are in the rear of the enemy and teams. the guerrilla has done well for three years or more or two years or more if it was in the rear.

Article 7.- For other officials of the branches and levels not mentioned in the above-mentioned articles, they shall be rewarded according to the equivalent criteria.

Article 8.- For those who have died, they will be rewarded based on the above criteria.

For martyrs who have sacrificed in combat or in work, they are based on the position at the sacrifice.

For those who are injured or disabled because of their business trip or war, and therefore have to take a leave of absence before July 20, 1954, based on their position at the time of working leave, they shall be considered for reward.

Article 9.- For those who have been rewarded for their achievements in the war since the peace was restored, if they find it still low, they shall change it to a higher-ranking medal, if it is true to the new standard, they will be the same.

For those who have been awarded orders of all kinds during the resistance period for unexpected achievements, now they are considered for further rewards for achievements in the period of resistance.

Article 10.- For those who have made great contributions to the national resistance war, in addition to the Orders and the Resistance Decorationss, they will, depending on each specific case, consider and award the types of Gold Star Order, Ho Chi Minh Order, Independence Order.

Article 11.- With regard to the people and collectives, localities that have made merits in the resistance shall decide on a case-by-case basis.

Article 12.- Awards of all kinds of orders shall be decided by the National Assembly Standing Committee. The award of the class of the Resistance Orders is decided by the Government Council.

This Charter was passed by the National Assembly Standing Committee on September 28, 1960, in order to attach to Resolution No. 6 of August 29, 1960 of the Standing Committee of the National Assembly.

 

On behalf of the Standing Committee of the National Assembly of
Vietnam Democratic Republic of the
KT. CHAIRMAN
VICE PRESIDENT


Hoang Van Hoan

Saved at National Archives Center III, National Assembly font.

----------------------------------------------
* See the reward policy attached to this Resolution.

 

Vietnamese version retreived from https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Sac-lenh-216-SL-dat-Huan-chuong-Khang-chien/36368/noi-dung.aspx on 2019.11.03.

English version originally from Google translate and further corrected.