Law 43-SL of 22 March 1950 - Amending the Resistance Order

(if anyone is interested to improve the English translation, please let me know at rdavemail-medals@yahoo.com)

Vietnamese English

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 43-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 83-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh số 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến nay bãi bỏ và thay bằng Điều 2 mới sau đây:

"Điều 2 mới: Huân chương Kháng chiến có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhì và hạng ba do nghị định của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng".

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ và Viện Huân chương chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

LAW

OF THE PRESIDENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM NO. 43-SL ON MARCH 22, 1950

PRESIDENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIETNAM HO CHI MINH

President of the Democratic Republic of Vietnam

Decree No. 216-SL of 20 August 1948 establishing the Resistance Order;

Decree No. 83-SL of 17 September 1947 establishing the Medal Institute;

At the proposal of the Deputy Prime Minister.

DECREE:

Article 1:

Article 2 of Decree No. 216-SL of August 20, 1948, establishing the Resistance Order is now repealed and replaced with the following new Article 2:

"New Article 2: The Resistance Order has three classes: first, second and third.

- The First-class Resistance Order is awarded by decree of the President of the Democratic Republic of Vietnam.

- The Second and third class Resistance Orders are awarded by the Prime Minister's decree ".

Article 2: The Prime Minister and the Medal Institute are in charge of executing the ordinance.

 

Ho Chi Minh

(Signed)

 

Vietnamese version retreived from https://vanbanphapluat.co/sac-lenh-43-sl-sua-doi-the-le-chuan-cap-huan-chuong-khang-chien on 2019.11.22.

English version originally from Google translate and further corrected.